• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

Commit

Tags
Keine Tags

Frequently used words (click to add to your profile)

javac++androidlinuxc#windowsobjective-ccocoa誰得qtpythonphprubygameguibathyscaphec計画中(planning stage)翻訳omegatframeworktwitterdomtestvb.netdirectxゲームエンジンbtronarduinopreviewer

FreeStyleWiki


Commit MetaInfo

Revision2da48f4ab687e3d28898e839e3f289c8837b01d9 (tree)
Zeit2019-02-14 20:58:29
Autorkgsoft <kgsoft@user...>
Commiterkgsoft

Log Message

未定義変数の追加とドキュメント修正

Ändern Zusammenfassung

Diff

--- a/tools/readme.wiki
+++ b/tools/readme.wiki
@@ -9,10 +9,11 @@
99 ¤Þ¤¿¡¢tools¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë´Ä¶­ÊÑ¿ôPATH¤òÄ̤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
1010
1111 !!wiki2html
12- wiki2html.pl ¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë [-title=¥¿¥¤¥È¥ë] [-css=¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È] [-output=sjis|euc]
12+ wiki2html.pl ¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë [-title=¥¿¥¤¥È¥ë] [-css=¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È] [-output=sjis|euc] [-farm=¥Õ¥¡¡¼¥à̾]
1313 :-title:HTML¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
1414 :-css:¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
1515 :-output:½ÐÎÏ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òsjis¤Þ¤¿¤Ïeuc¤Ç»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
16+:-farm:½ÐÎÏÂоݤ¬¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à̾¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
1617
1718 ¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î»ØÄê¤Ïɬ¿Ü¤Ç¤¹¡£URL¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È»ØÄꤷ¤¿URL¤«¤é¥½¡¼¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
1819 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ïɸ½à½ÐÎϤËHTML¤¬½ÐÎϤµ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
--- a/tools/wiki2html.pl
+++ b/tools/wiki2html.pl
@@ -14,7 +14,7 @@ use Cwd;
1414 # °ú¿ô¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤
1515 #===========================================================
1616 if($#ARGV==-1){
17- die "wiki2html.pl filename [-title=title] [-output=sjis|euc]\n";
17+ die "wiki2html.pl filename [-title=title] [-css=stylesheet] [-output=sjis|euc] [-farm=farmname]\n";
1818 }
1919
2020 #===========================================================
@@ -23,7 +23,9 @@ if($#ARGV==-1){
2323 my $from = "";
2424 my $title = "";
2525 my $css = "";
26+my $input = "";
2627 my $output = "euc";
28+my $farm = "";
2729 my $count = 0;
2830 my $current = cwd();
2931 chdir($ENV{'FSWIKI_HOME'});
@@ -65,7 +67,7 @@ my $url = $from;
6567 $url =~ s/\?.*$//;
6668 my $wiki = Wiki::Wiki2HTML->new('setup.dat', CGI->new($url));
6769
68-if($farm){
70+if($farm ne ""){
6971 $farm =~ s|\/$||;
7072 $farm=~/^\// or $farm = "/$farm";
7173 $wiki->config('data_dir' , $wiki->config('data_dir' ).$farm);