• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

Commit

Tags
Keine Tags

Frequently used words (click to add to your profile)

javaandroidc++linuxc#objective-ccocoa誰得qtrubypythonwindowsphpgamebathyscapheguic翻訳omegattwitterframeworkbtronvb.net計画中(planning stage)testdomarduinodirectxpreviewerゲームエンジン

patch投げ用


Commit MetaInfo

Revision1890654e4ad9f3341b48cc0c958e15046ec2fc34 (tree)
Zeit2016-03-24 01:10:04
AutorSHIRAKATA Kentaro <argrath@ub32...>
CommiterSHIRAKATA Kentaro

Log Message

avoid warnings on making tiles

These lines are comments, but tile-makers checks these.

Ändern Zusammenfassung

Diff

--- a/win/share/other.txt
+++ b/win/share/other.txt
@@ -27,7 +27,7 @@ Y = (149, 149, 149)
2727 Z = (195, 195, 195)
2828 0 = (100, 100, 100)
2929 1 = (72, 108, 108)
30-# tile 0 (dark part of a room)
30+# tile 0 (部屋の暗い部分)
3131 {
3232 AAAAAAAAAAAAAAAA
3333 AAAAAAAAAAAAAAAA
@@ -46,7 +46,7 @@ Z = (195, 195, 195)
4646 AAAAAAAAAAAAAAAA
4747 AAAAAAAAAAAAAAAA
4848 }
49-# tile 1 (wall)
49+# tile 1 (壁)
5050 {
5151 ANNOA1PPPPP1NNOA
5252 AOOOA1P1PP11OOOA
@@ -65,7 +65,7 @@ Z = (195, 195, 195)
6565 A111A11PPPP1111A
6666 AOPPA11PPPP1OP1A
6767 }
68-# tile 2 (wall)
68+# tile 2 (壁)
6969 {
7070 AAANOOAAAAANOOAA
7171 OOONOOA1OOONOOA1
@@ -84,7 +84,7 @@ Z = (195, 195, 195)
8484 1111111111111111
8585 AAAAAAAAAAAAAAAA
8686 }
87-# tile 3 (wall)
87+# tile 3 (壁)
8888 {
8989 AAANNNNOOOOOOAAA
9090 NNNNAA11PPPPO111
@@ -103,7 +103,7 @@ Z = (195, 195, 195)
103103 A111A11PPPP1111A
104104 AOPPA11PPPP1OP1A
105105 }
106-# tile 4 (wall)
106+# tile 4 (壁)
107107 {
108108 AAANNNNOOOOOOAAA
109109 NNNNAA11PPPPO111
@@ -122,7 +122,7 @@ Z = (195, 195, 195)
122122 A111A11PPPP1111A
123123 AOPPA11PPPP1OP1A
124124 }
125-# tile 5 (wall)
125+# tile 5 (壁)
126126 {
127127 AAANNNNOOOOOOAAA
128128 NNNNAA11PPPPO111
@@ -141,7 +141,7 @@ Z = (195, 195, 195)
141141 1111111111111111
142142 AAAAAAAAAAAAAAAA
143143 }
144-# tile 6 (wall)
144+# tile 6 (壁)
145145 {
146146 AAANNNNOOOOOOAAA
147147 NNNNAA11PPPPO111
@@ -160,7 +160,7 @@ Z = (195, 195, 195)
160160 1111111111111111
161161 AAAAAAAAAAAAAAAA
162162 }
163-# tile 7 (wall)
163+# tile 7 (壁)
164164 {
165165 AAANNNNOOOOOOAAA
166166 NNNNAA11PPPPO111
@@ -179,7 +179,7 @@ Z = (195, 195, 195)
179179 A111A11PPPP1111A
180180 AOPPA11PPPP1OP1A
181181 }
182-# tile 8 (wall)
182+# tile 8 (壁)
183183 {
184184 AAANNNNOOOOOOAAA
185185 NNNNAA11PPPPO111
@@ -198,7 +198,7 @@ Z = (195, 195, 195)
198198 1111111111111111
199199 AAAAAAAAAAAAAAAA
200200 }
201-# tile 9 (wall)
201+# tile 9 (壁)
202202 {
203203 AAANNNNOOOOOOAAA
204204 NNNNAA11PPPPO111
@@ -217,7 +217,7 @@ Z = (195, 195, 195)
217217 A111A11PPPP1111A
218218 AOPPA11PPPP1OP1A
219219 }
220-# tile 10 (wall)
220+# tile 10 (壁)
221221 {
222222 AAANNNNOOOOOOAAA
223223 NNNNAA11PPPPO111
@@ -236,7 +236,7 @@ Z = (195, 195, 195)
236236 A111A11PPPP1111A
237237 AOPPA11PPPP1OP1A
238238 }
239-# tile 11 (wall)
239+# tile 11 (壁)
240240 {
241241 AAANNNNOOOOOOAAA
242242 NNNNAA11PPPPO111
@@ -255,7 +255,7 @@ Z = (195, 195, 195)
255255 A111A11PPPP1111A
256256 AOPPA11PPPP1OP1A
257257 }
258-# tile 12 (doorway)
258+# tile 12 (出入口)
259259 {
260260 AAAAAAAAAAAAAAAA
261261 AA............AA
@@ -274,7 +274,7 @@ Z = (195, 195, 195)
274274 AA............AA
275275 AAAAAAAAAAAAAAAA
276276 }
277-# tile 13 (open door)
277+# tile 13 (開いた扉)
278278 {
279279 AAAAAAAAAAAAAAAA
280280 AAAAAAAAAAAAAAAA
@@ -293,7 +293,7 @@ Z = (195, 195, 195)
293293 A..............A
294294 AAAAAAAAAAAAAAAA
295295 }
296-# tile 14 (open door)
296+# tile 14 (開いた扉)
297297 {
298298 AAAAAAAAAAAAAAAA
299299 AAAAAAAAAAAAAAAA
@@ -312,7 +312,7 @@ Z = (195, 195, 195)
312312 AAAAAAAAAAAAAAAA
313313 AAAAAAAAAAAAAAAA
314314 }
315-# tile 15 (closed door)
315+# tile 15 (閉じた扉)
316316 {
317317 AAAAAAAAAAAAAAAA
318318 AAAAAAAAAAAAAAAA
@@ -331,7 +331,7 @@ Z = (195, 195, 195)
331331 AAAAAAAAAAAAAAAA
332332 AAAAAAAAAAAAAAAA
333333 }
334-# tile 16 (closed door)
334+# tile 16 (閉じた扉)
335335 {
336336 AAAAAAAAAAAAAAAA
337337 AAAAAAAAAAAAAAAA
@@ -350,7 +350,7 @@ Z = (195, 195, 195)
350350 AAAAAAAAAAAAAAAA
351351 AAAAAAAAAAAAAAAA
352352 }
353-# tile 17 (iron bars)
353+# tile 17 (鉄棒)
354354 {
355355 ................
356356 ................
@@ -369,7 +369,7 @@ Z = (195, 195, 195)
369369 .BP.BP.BP.PP.PP.
370370 ................
371371 }
372-# tile 18 (tree)
372+# tile 18 (木)
373373 {
374374 ................
375375 .....FFFFFF.....
@@ -388,7 +388,7 @@ Z = (195, 195, 195)
388388 ...JJJJ.J.JJJA..
389389 ................
390390 }
391-# tile 19 (floor of a room)
391+# tile 19 (部屋の床)
392392 {
393393 ................
394394 ................
@@ -407,7 +407,7 @@ Z = (195, 195, 195)
407407 ................
408408 ................
409409 }
410-# tile 20 (dark part of a room)
410+# tile 20 (部屋の暗い部分)
411411 {
412412 .A.A.A.A.A.A.A.A
413413 A.A.A.A.A.A.A.A.
@@ -426,7 +426,7 @@ Z = (195, 195, 195)
426426 .A.A.A.A.A.A.A.A
427427 A.A.A.A.A.A.A.A.
428428 }
429-# tile 21 (corridor)
429+# tile 21 (通路)
430430 {
431431 ................
432432 ................
@@ -445,7 +445,7 @@ Z = (195, 195, 195)
445445 ................
446446 ................
447447 }
448-# tile 22 (lit corridor)
448+# tile 22 (明るい通路)
449449 {
450450 ................
451451 ................
@@ -464,7 +464,7 @@ Z = (195, 195, 195)
464464 ................
465465 ................
466466 }
467-# tile 23 (staircase up)
467+# tile 23 (上り階段)
468468 {
469469 AAAAAAAAAAAAAA.A
470470 AADJJJJJJJJJDA.A
@@ -483,7 +483,7 @@ Z = (195, 195, 195)
483483 AAAAAAAAAAAAAA.A
484484 AAAAAAAAAAAAAAAA
485485 }
486-# tile 24 (staircase down)
486+# tile 24 (下り階段)
487487 {
488488 AAAAAAAAAAAAAA.A
489489 AADJJJJJJJJJDA.A
@@ -502,7 +502,7 @@ Z = (195, 195, 195)
502502 AAAAAAAAAAAAAA.A
503503 AAAAAAAAAAAAAAAA
504504 }
505-# tile 25 (ladder up)
505+# tile 25 (上りはしご)
506506 {
507507 ADAAAAAAAAAAAD.A
508508 AADAAAANAAAADA.A
@@ -521,7 +521,7 @@ Z = (195, 195, 195)
521521 AAAAAAAAAAAAAA.A
522522 AAAAAAAAAAAAAAAA
523523 }
524-# tile 26 (ladder down)
524+# tile 26 (下りはしご)
525525 {
526526 ADAAAAAAAAAAAD.A
527527 AADAAAANAAAADA.A
@@ -540,7 +540,7 @@ Z = (195, 195, 195)
540540 AAAAAAAAAAAAAA.A
541541 AAAAAAAAAAAAAAAA
542542 }
543-# tile 27 (altar)
543+# tile 27 (祭壇)
544544 {
545545 ................
546546 ................
@@ -559,7 +559,7 @@ Z = (195, 195, 195)
559559 ...AAAAAAAAAAA..
560560 ................
561561 }
562-# tile 28 (grave)
562+# tile 28 (墓)
563563 {
564564 ................
565565 ................
@@ -578,7 +578,7 @@ Z = (195, 195, 195)
578578 FFFFFFFFFFFFFFF.
579579 ................
580580 }
581-# tile 29 (opulent throne)
581+# tile 29 (華やかな玉座)
582582 {
583583 ................
584584 .....HHHHH......
@@ -597,7 +597,7 @@ Z = (195, 195, 195)
597597 ................
598598 ................
599599 }
600-# tile 30 (sink)
600+# tile 30 (流し台)
601601 {
602602 ................
603603 ................
@@ -616,7 +616,7 @@ Z = (195, 195, 195)
616616 ................
617617 ................
618618 }
619-# tile 31 (fountain)
619+# tile 31 (泉)
620620 {
621621 ....E....E......
622622 ..EEEE..EEE.....
@@ -635,7 +635,7 @@ Z = (195, 195, 195)
635635 ....AAAAAAAAA...
636636 ................
637637 }
638-# tile 32 (water)
638+# tile 32 (水のたまった場所)
639639 {
640640 ..........NNN...
641641 .EEEE....NE.EN..
@@ -654,7 +654,7 @@ Z = (195, 195, 195)
654654 .E..EE...E..EEE.
655655 EE....EEE.....EE
656656 }
657-# tile 33 (ice)
657+# tile 33 (氷)
658658 {
659659 NNNNNNNNNNNNNNNN
660660 NNNNNNNNNNNNNNNN
@@ -673,7 +673,7 @@ Z = (195, 195, 195)
673673 NNNNNNNNNNNNNNNN
674674 NNNNNNNNNNNNNNNN
675675 }
676-# tile 34 (molten lava)
676+# tile 34 (溶岩)
677677 {
678678 DDDDDDCDDDDDDDDD
679679 DDDDDCDKDDDDDDDD
@@ -692,7 +692,7 @@ Z = (195, 195, 195)
692692 DDDDKKDDDDCDDDDD
693693 DDDDDDDDDDDKDDDD
694694 }
695-# tile 35 (lowered drawbridge)
695+# tile 35 (降りている跳ね橋)
696696 {
697697 EKKAKKKKKKKAKKAE
698698 EJKKKKKKKKKKKJAA
@@ -711,7 +711,7 @@ Z = (195, 195, 195)
711711 EEJJJJJJJJJJJAAA
712712 EJKKKKKKKKKKKJAA
713713 }
714-# tile 36 (lowered drawbridge)
714+# tile 36 (降りている跳ね橋)
715715 {
716716 EEEEEEEEEEEEEEEE
717717 JEJKJEJKJEJKJEJK
@@ -730,7 +730,7 @@ Z = (195, 195, 195)
730730 AAAAAAAAAAAAAAAA
731731 AAAEAAAEAAAEAAAE
732732 }
733-# tile 37 (raised drawbridge)
733+# tile 37 (上っている跳ね橋)
734734 {
735735 ................
736736 ..JKJ.JKJ.JKJ...
@@ -749,7 +749,7 @@ Z = (195, 195, 195)
749749 ...AAA.AAA.AAA..
750750 ................
751751 }
752-# tile 38 (raised drawbridge)
752+# tile 38 (上っている跳ね橋)
753753 {
754754 ................
755755 ..JJJJJJJJJJJ...
@@ -768,7 +768,7 @@ Z = (195, 195, 195)
768768 ...AAAAAAAAAAA..
769769 ................
770770 }
771-# tile 39 (air)
771+# tile 39 (空気のたまった場所)
772772 {
773773 BBBBBBBBBBBBBBBB
774774 BBBBBBBBBBBBBBBB
@@ -787,7 +787,7 @@ Z = (195, 195, 195)
787787 BBBBBBBBBBBBBBBB
788788 BBBBBBBBBBBBBBBB
789789 }
790-# tile 40 (cloud)
790+# tile 40 (雲)
791791 {
792792 BBBBBBBBBBBBBBBB
793793 BBBBBNNNNNNNBBBB
@@ -806,7 +806,7 @@ Z = (195, 195, 195)
806806 BBBBBBOOOOBBBBBB
807807 BBBBBBBBBBBBBBBB
808808 }
809-# tile 41 (water)
809+# tile 41 (水)
810810 {
811811 EEEEEEEEEEEEEEEE
812812 EEEEEEEEEEEEEEEE
@@ -825,7 +825,7 @@ Z = (195, 195, 195)
825825 EEEEEEEEEEEEEEEE
826826 EEEEEEEEEEEEEEEE
827827 }
828-# tile 42 (arrow trap)
828+# tile 42 (矢の罠)
829829 {
830830 ................
831831 .....DDDDD......
@@ -844,7 +844,7 @@ Z = (195, 195, 195)
844844 ......AAAAA.....
845845 ................
846846 }
847-# tile 43 (dart trap)
847+# tile 43 (投げ矢の罠)
848848 {
849849 ................
850850 .....DDDDD......
@@ -863,7 +863,7 @@ Z = (195, 195, 195)
863863 ......AAAAA.....
864864 ................
865865 }
866-# tile 44 (falling rock trap)
866+# tile 44 (落石の罠)
867867 {
868868 ................
869869 .....DDDDD......
@@ -882,7 +882,7 @@ Z = (195, 195, 195)
882882 ......AAAAA.....
883883 ................
884884 }
885-# tile 45 (squeaky board)
885+# tile 45 (きしむ板)
886886 {
887887 ................
888888 .....DDDDD......
@@ -901,7 +901,7 @@ Z = (195, 195, 195)
901901 ......AAAAA.....
902902 ................
903903 }
904-# tile 46 (bear trap)
904+# tile 46 (熊の罠)
905905 {
906906 ................
907907 .....DDDDD......
@@ -920,7 +920,7 @@ Z = (195, 195, 195)
920920 ......AAAAA.....
921921 ................
922922 }
923-# tile 47 (land mine)
923+# tile 47 (地雷)
924924 {
925925 ................
926926 .....DDDDD......
@@ -939,7 +939,7 @@ Z = (195, 195, 195)
939939 ......AAAAA.....
940940 ................
941941 }
942-# tile 48 (rolling boulder trap)
942+# tile 48 (巨岩の罠)
943943 {
944944 ................
945945 .....DDDDD......
@@ -958,7 +958,7 @@ Z = (195, 195, 195)
958958 ......AAAAA.....
959959 ................
960960 }
961-# tile 49 (sleeping gas trap)
961+# tile 49 (睡眠ガスの罠)
962962 {
963963 ................
964964 .....DDDDD......
@@ -977,7 +977,7 @@ Z = (195, 195, 195)
977977 ......AAAAA.....
978978 ................
979979 }
980-# tile 50 (rust trap)
980+# tile 50 (腐食の罠)
981981 {
982982 ................
983983 .....DDDDD......
@@ -996,7 +996,7 @@ Z = (195, 195, 195)
996996 ......AAAAA.....
997997 ................
998998 }
999-# tile 51 (fire trap)
999+# tile 51 (火の罠)
10001000 {
10011001 ................
10021002 .....DDDDD......
@@ -1015,7 +1015,7 @@ Z = (195, 195, 195)
10151015 ......AAAAA.....
10161016 ................
10171017 }
1018-# tile 52 (pit)
1018+# tile 52 (落し穴)
10191019 {
10201020 AAAAAAAAAAAAAAAA
10211021 A.AAAAAAAAAAAABA
@@ -1034,7 +1034,7 @@ Z = (195, 195, 195)
10341034 A.PPPPPPPPPPPPPA
10351035 AAAAAAAAAAAAAAAA
10361036 }
1037-# tile 53 (spiked pit)
1037+# tile 53 (トゲだらけの落し穴)
10381038 {
10391039 AAAAAAAAAAAAAAAA
10401040 A.AAAAAAAAAAAABA
@@ -1053,7 +1053,7 @@ Z = (195, 195, 195)
10531053 A.PPPPPPPPPPPPPA
10541054 AAAAAAAAAAAAAAAA
10551055 }
1056-# tile 54 (hole)
1056+# tile 54 (穴)
10571057 {
10581058 ................
10591059 ......AAAA......
@@ -1072,7 +1072,7 @@ Z = (195, 195, 195)
10721072 ................
10731073 ................
10741074 }
1075-# tile 55 (trap door)
1075+# tile 55 (落し扉)
10761076 {
10771077 AAAAAAAAAAAAAAAA
10781078 A.AAAAAAAAAAAABA
@@ -1091,7 +1091,7 @@ Z = (195, 195, 195)
10911091 A.PPPPPPPPPPPPPA
10921092 AAAAAAAAAAAAAAAA
10931093 }
1094-# tile 56 (teleportation trap)
1094+# tile 56 (瞬間移動の罠)
10951095 {
10961096 ................
10971097 .....DDDDD......
@@ -1110,7 +1110,7 @@ Z = (195, 195, 195)
11101110 ......AAAAA.....
11111111 ................
11121112 }
1113-# tile 57 (level teleporter)
1113+# tile 57 (別の階への瞬間移動の罠)
11141114 {
11151115 ................
11161116 .....DDADD......
@@ -1129,7 +1129,7 @@ Z = (195, 195, 195)
11291129 ......AAAAA.....
11301130 ................
11311131 }
1132-# tile 58 (magic portal)
1132+# tile 58 (魔法の罠)
11331133 {
11341134 ................
11351135 .....DDDDD......
@@ -1148,7 +1148,7 @@ Z = (195, 195, 195)
11481148 ......AAAAA.....
11491149 ................
11501150 }
1151-# tile 59 (web)
1151+# tile 59 (くもの巣)
11521152 {
11531153 OAOA.OA...O....O
11541154 .O.NNNN.NOA..OOA
@@ -1167,7 +1167,7 @@ Z = (195, 195, 195)
11671167 .OA.............
11681168 OA..............
11691169 }
1170-# tile 60 (statue trap)
1170+# tile 60 (彫像の罠)
11711171 {
11721172 ................
11731173 .....DDDDD......
@@ -1186,7 +1186,7 @@ Z = (195, 195, 195)
11861186 ......AAAAA.....
11871187 ................
11881188 }
1189-# tile 61 (magic trap)
1189+# tile 61 (魔法の罠)
11901190 {
11911191 ................
11921192 .....DDDDD......
@@ -1205,7 +1205,7 @@ Z = (195, 195, 195)
12051205 ......AAAAA.....
12061206 ................
12071207 }
1208-# tile 62 (anti-magic field)
1208+# tile 62 (反魔法空間の罠)
12091209 {
12101210 ................
12111211 ......DDDDD.....
@@ -1224,7 +1224,7 @@ Z = (195, 195, 195)
12241224 .....AAAAA......
12251225 ................
12261226 }
1227-# tile 63 (polymorph trap)
1227+# tile 63 (変化の罠)
12281228 {
12291229 ................
12301230 .....DDDDD......
@@ -1243,7 +1243,7 @@ Z = (195, 195, 195)
12431243 ......AAAAA.....
12441244 ................
12451245 }
1246-# tile 64 (vibrating square)
1246+# tile 64 (振動している場所)
12471247 {
12481248 ................
12491249 ................
@@ -1262,7 +1262,7 @@ Z = (195, 195, 195)
12621262 ................
12631263 ................
12641264 }
1265-# tile 65 (wall)
1265+# tile 65 (壁)
12661266 {
12671267 .......NN.......
12681268 ......NN........
@@ -1281,7 +1281,7 @@ Z = (195, 195, 195)
12811281 .........NN.....
12821282 ........NN......
12831283 }
1284-# tile 66 (wall)
1284+# tile 66 (壁)
12851285 {
12861286 ................
12871287 ................
@@ -1300,7 +1300,7 @@ Z = (195, 195, 195)
13001300 ................
13011301 ................
13021302 }
1303-# tile 67 (wall)
1303+# tile 67 (壁)
13041304 {
13051305 NNNNN...........
13061306 ....N...........
@@ -1319,7 +1319,7 @@ Z = (195, 195, 195)
13191319 ............N...
13201320 ............NNNN
13211321 }
1322-# tile 68 (wall)
1322+# tile 68 (壁)
13231323 {
13241324 ............NNNN
13251325 ............N...
@@ -1490,7 +1490,7 @@ Z = (195, 195, 195)
14901490 .....NNNNN......
14911491 ................
14921492 }
1493-# tile 77 (poison cloud)
1493+# tile 77 (毒雲)
14941494 {
14951495 BBBBBBBBBBBBBBBB
14961496 BBBBBFFFFFFFBBBB
@@ -1509,7 +1509,7 @@ Z = (195, 195, 195)
15091509 BBBBBBGGGGBBBBBB
15101510 BBBBBBBBBBBBBBBB
15111511 }
1512-# tile 78 (valid position)
1512+# tile 78 (有効な位置)
15131513 {
15141514 ................
15151515 ................