Rang Benutzer Anzahl Prev_Rank Änderung
1 Kentaro Shirakata 35 1
2 peanutsjamjam 21 2
3 Kato Atsushi 5 3