Rang Benutzer Anzahl Prev_Rank Änderung
1 cazfi 17 1
2 miyakawataku 2 3 1
3 ihnatus 2 4 1
4 Michio MATSUYAMA 1 2 2