Rang Benutzer Anzahl Prev_Rank Änderung
1 cazfi 97 1
2 ribbon 12 2
3 miyakawataku 7 3
4 zmatsuo 5 4
5 nmaya 3 5
6 hizumiaoba 1 6
7 Hironori Kitagawa 1 7
8 Alina 1 8