Rang Benutzer Anzahl Prev_Rank Änderung
1 cazfi 26 1
2 kvilhaugsvik 10 2
3 AKMDM 6 3
4 Shuji Sado 6 4
5 Matthew Skala 2 5
6 bard 1 6
7 Takashi Sawanaka 1 7
8 zmatsuo 1 8
9 aminophen 1 9