Rang Benutzer Anzahl Prev_Rank Änderung
1 cazfi 115 1
2 Michio MATSUYAMA 26 2
3 miyakawataku 8 3
4 AKMDM 2 9 5
5 kvilhaugsvik 1 6 1
6 Hironori Kitagawa 1 7 1
7 shupeluter 1 8 1
8 Takashi Sawanaka 1 5 3