• R/O
 • SSH
 • HTTPS

tortoisesvn:


File Info

Rev. 15855
Größe 327,952 Bytes
Zeit 2009-03-21 20:36:36
Autor stefankueng
Log Message

Merge r15853 from trunk:
* Patch from Oto Brezina: Translate the new string "Show l&og" in various languages.

Content

#
# Bulgarian translation for TortoiseSVN
# Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseSVN team
# This file is distributed under the same license as TortoiseSVN
#
# Last commit by:
# $Author$
# $Date$
# $Rev$
#
# Authors:
# Milen A. Radev <milen@radev.net>, 2004-2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: TortoiseSVN\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 1900-01-01 00:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-21 12:01+0100\n"
"Last-Translator: Oto BREZINA <translator@e-posta.sk>\n"
"Language-Team: TortoiseSVN translation team <dev@tortoisesvn.tigris.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
"X-Poedit-Country: BULGARIA\n"

# Working Copy - работно копие
# Working Base - работна база
# Update - Обновяване
# Checkout - изписване
# Commit - поверяване
# Revision - Ревизия
# Diff - различия, сравняване
# Merge - Сливане
# Branch - разклонение
# Tag - етикет
# Patch - кръпка / закърпване
# Blame - авторство
# Revert - отмяна (на промени)
# whitespaces - празни символи
# lock(ing/ed) - блокиране/блокирани
# you - Вие
# item - обект
# remove - премахване
# export - износ, изнасяне
# import - внос, внасяне
# save - запис
# repo-browser/repository browser - (програма за) разглеждане на хранилища
# browse - разглеждане, избор
# authentication - удостоверение/удостоверяване
# advanced (settings) - допълнителни (настройки)
# diff file - файл с разлики
# general (settings) - общи настройки
# patchfile - файл с кръпка
# head (revision) - главна (ревизия)
# (main) trunk - основно течение
# relocate - преместване
# clipboard - системен буфер
# log, show log - дневник
# versioned (file, folder) - контролиран/а
# download - изтеглям, изтегляне
#. Resource IDs: (10, 126)
msgid " "
msgstr " "

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "! %d"
msgstr "! %d"

#. Resource IDs: (1262)
msgid "# authors shown individually:"
msgstr "# автори, показани поотделно:"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f MBytes transferred"
msgstr "%.2f мегабайта прехвърлени"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%.2f kBytes/s"
msgstr "%.2f килобайта/с"

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contained an unexpected object."
msgstr "%1 съдържаше неочакван обект."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect path."
msgstr "%1 съдържа грешен път."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 contains an incorrect schema."
msgstr "%1 съдържа грешна схема."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "%1 has a bad format."
msgstr "%1 има грешен формат."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "%1 was not found."
msgstr "%1 не бе намерен."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid ""
"%1: %2\n"
"Continue running script?"
msgstr ""
"%1: %2\n"
"Да се продължи ли изпълнението на скрипта?"

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid ""
"%1\n"
"Cannot find this file.\n"
"Verify that the correct path and file name are given."
msgstr ""
"%1\n"
"Не може да бъде открит този файл.\n"
"Проверете дали е зададен верен път и име."

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d Bytes transferred"
msgstr "%I64d байта прехвърлени"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%I64d kBytes transferred"
msgstr "%I64d килобайта прехвърлени"

#. Resource IDs: (169)
#, c-format
msgid "%d files selected, %d files total"
msgstr "%d файла маркирани, %d файла общо"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "%d most active author(s) with at least %d commits each (%d %%)"
msgstr "%d най-активни автори с най-малко %d поверявания всеки (%d %%)"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%ld Bytes/s"
msgstr "%ld байта/с"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%ld minute(s) and %ld second(s)"
msgstr "%ld минута(и) и %ld секунда(и)"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld от %ld"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "%ld paths"
msgstr "%ld пътя"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#. Resource IDs: (93)
#, c-format
msgid "%s (offline)"
msgstr "%s (без връзка)"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "%s (offline) - %s"
msgstr "%s (без връзка) - %s"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s - at revision: %d"
msgstr "%s - в ревизия: %d"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Remote file"
msgstr "%s : Отдалечен файл"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base"
msgstr "%s : Работна база"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "%s : Работна база, Ревизия %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "%s : Working Copy"
msgstr "%s : Работно копие"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "%s in %s"
msgstr "%s за %s"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "%s, at %s"
msgstr "%s, при %s"

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it already exists unversioned locally."
msgstr "%s, но вече съществува местно неконтролиран."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it is missing locally."
msgstr "%s, но липсва местно."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already added locally."
msgstr "%s, но вече е бил добавен местно."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was already edited."
msgstr "%s, но вече е бил редактиран."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was deleted, moved or renamed locally."
msgstr "%s, но е бил изтрит, преместен или преименуван местно."

#. Resource IDs: (609)
#, c-format
msgid "%s, but it was obstructed in the working copy."
msgstr "%s, но е бил задръстен в работното копие."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export (%d) of %s"
msgstr "%s\\Износ (%d) на %s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid "%s\\Export of %s"
msgstr "%s\\Износ на %s"

#. Resource IDs: (3850)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"%s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"%s\n"
"Желаете ли да го премахнете все пак?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"is a directory, not a file!\n"
"TortoiseMerge can't diff directories."
msgstr ""
"%s\n"
"е директория, а не файл!\n"
"TortoiseMerge не може да сравнява директории."

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s\n"
"r%s | %s\n"
"\n"
"%s\n"

#. Resource IDs: (16923)
msgid "&..."
msgstr "&..."

#. Resource IDs: (57664)
msgid "&About TortoiseMerge..."
msgstr "&Относно TortoiseMerge..."

#. Resource IDs: (16920)
msgid "&Activate"
msgstr "&Задействане"

#. Resource IDs: (17075)
msgid "&Add >>"
msgstr "&Добавяне >>"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "&Add or Remove Buttons"
msgstr "&Добавяне или премахване на бутони"

#. Resource IDs: (8, 1098)
msgid "&Add..."
msgstr "&Добавяне..."

#. Resource IDs: (1090, 1093)
msgid "&Advanced..."
msgstr "&Допълнителни..."

#. Resource IDs: (1471)
msgid "&Allow ambiguous URLs"
msgstr "&Позволяване на нееднозначни URL-и"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Application Look"
msgstr "&Външен вид на приложението"

#. Resource IDs: (1013)
msgid "&Apply unified diff"
msgstr "&Кърпене с Unified Diff"

#. Resource IDs: (32852)
msgid "&Aqua Style"
msgstr "&Стил 'Аква'"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Arguments:"
msgstr "&Аргументи:"

#. Resource IDs: (16645)
msgid "&Assign"
msgstr "&Присвояване"

#. Resource IDs: (16633)
msgid "&Associate double-click event with:"
msgstr "&Асоцииране на двойното щракване с:"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Auto Hide"
msgstr "&Автоматично скриване"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Autoclose:"
msgstr "&Автоматично затваряне"

#. Resource IDs: (1015)
msgid "&Backup original file"
msgstr "&Запис на резервно копие"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Blame changes"
msgstr "&Авторство на промените"

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Blame previous revision"
msgstr "&Авторство на предишна ревизия"

#. Resource IDs: (114, 322)
msgid "&Blame revisions"
msgstr "&Авторство на ревизии"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Blame..."
msgstr "&Авторство..."

#. Resource IDs: (32849)
msgid "&Blue Style"
msgstr "&Син стил"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Blue:"
msgstr "&Син:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Branches"
msgstr "&Разклонения"

#. Resource IDs: (138)
msgid "&Browse repository"
msgstr "&Разглеждане на хранилище"

#. Resource IDs: (1001, 1009)
msgid "&Browse..."
msgstr "&Избор..."

#. Resource IDs: (16913)
msgid "&Button Appearance..."
msgstr "&Външен вид на бутоните..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Button text:"
msgstr "&Текст на бутоните"

#. Resource IDs: (1051)
msgid "&CD-ROM"
msgstr "&CD-ROM"

#. Resource IDs: (2)
msgid "&Cancel"
msgstr "&Отказ"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Categories:"
msgstr "&Категории:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Category:"
msgstr "&Категория:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Choose commands from:"
msgstr "&Изберете команди от:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Clean up"
msgstr "&Почистване"

#. Resource IDs: (58112)
msgid "&Close"
msgstr "&Затваряне"

#. Resource IDs: (16922)
msgid "&Close Window(s)"
msgstr "&Затваряне на прозореца/-ите"

#. Resource IDs: (32785)
msgid "&Color age of lines"
msgstr "&Оцветяване на редовете според възрастта им"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Command:"
msgstr "&Команда:"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Commit..."
msgstr "&Поверяване..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Compare URLs"
msgstr "&Сравняване на URL-и"

#. Resource IDs: (76, 274, 32783)
msgid "&Compare revisions"
msgstr "&Сравняване на ревизии"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Compare whitespaces"
msgstr "&Сравняване на празните символи"

#. Resource IDs: (1239)
msgid "&Configure"
msgstr "&Настройка"

#. Resource IDs: (1227)
msgid "&Contact the repository on startup"
msgstr "Проверка в хранилището при &стартиране"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "&Convert files when diffing against BASE"
msgstr "&Преобразуване на файловете при сравнение с базата"

#. Resource IDs: (501, 1367, 1471, 57634)
msgid "&Copy"
msgstr "&Копиране"

#. Resource IDs: (16911)
msgid "&Copy Button Image"
msgstr "&Копиране на изображението на бутона"

#. Resource IDs: (32776)
msgid "&Copy log message to clipboard"
msgstr "&Копиране на съобщението за дневника в системния буфер"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Copy to clipboard"
msgstr "&Копиране в системния буфер"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Copy to..."
msgstr "&Копиране в..."

#. Resource IDs: (1097)
msgid "&Custom"
msgstr "&Потребителски"

#. Resource IDs: (1485)
msgid "&Days of inactivity until small caches get removed"
msgstr "&Брой дни без активност, след който малките кешове се изтриват"

#. Resource IDs: (1269)
msgid "&Default"
msgstr "&По подразбиране"

#. Resource IDs: (11, 1382, 16617, 16912)
msgid "&Delete"
msgstr "&Изтриване"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Delete (keep local)"
msgstr "&Изтриване (запазва местните)"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Delete..."
msgstr "&Изтриване..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Diff"
msgstr "&Промени"

#. Resource IDs: (17)
msgid "&Diff with URL"
msgstr "&Промени спрямо URL"

#. Resource IDs: (14)
msgid "&Diff with previous version"
msgstr "&Сравняване с предишна версия"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Docking"
msgstr "&Скачване"

#. Resource IDs: (1031, 65535)
msgid "&Edit"
msgstr "&Редакция"

#. Resource IDs: (12)
msgid "&Edit conflicts"
msgstr "&Редакция на конфликти"

#. Resource IDs: (1099, 1282, 16510)
msgid "&Edit..."
msgstr "&Редакция..."

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Enable Proxy Server"
msgstr "&Включване на сървъра-посредник"

#. Resource IDs: (1434)
msgid "&Enable log caching"
msgstr "&Включване на кеширането на дневника"

#. Resource IDs: (1213)
msgid "&Enter a message describing why you are locking the file(s)."
msgstr "&Въведете съобщение, обясняващо причината за заключването на файла/файловете."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "&Exit"
msgstr "&Изход"

#. Resource IDs: (323)
msgid "&Export selection to..."
msgstr "&Износ на селекцията в..."

#. Resource IDs: (1092, 1094, 1095)
msgid "&External"
msgstr "&Външна"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&File"
msgstr "&Файл"

#. Resource IDs: (32809)
msgid "&Filter"
msgstr "&Филтър"

#. Resource IDs: (1, 57636)
msgid "&Find"
msgstr "&Търсене"

#. Resource IDs: (32771)
msgid "&Find..."
msgstr "&Търсене..."

#. Resource IDs: (32778)
msgid "&Fit Images in window"
msgstr "&Напасване на изображението в прозореца"

#. Resource IDs: (1050)
msgid "&Fixed drives"
msgstr "&Фиксирани устройства"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Floating"
msgstr "&Плаващ"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font for log messages:"
msgstr "&Шрифт за дневника:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Font:"
msgstr "&Шрифт:"

#. Resource IDs: (501, 65535)
msgid "&From URL:"
msgstr "&От URL:"

#. Resource IDs: (1259)
msgid "&From WC at URL:"
msgstr "&От работното копие към URL:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&From revision"
msgstr "&От ревизия"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Go To Line..."
msgstr "&Преход до ред..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Green:"
msgstr "&Зелен:"

#. Resource IDs: (32799)
msgid "&Group by branch"
msgstr "&Групиране по разклонение"

#. Resource IDs: (1032, 1115)
msgid "&HEAD Revision"
msgstr "&Главна ревизия"

#. Resource IDs: (1019, 1032, 1034)
msgid "&HEAD revision"
msgstr "&Главна ревизия"

#. Resource IDs: (1182)
msgid "&HEAD revision in the repository"
msgstr "&Главната ревизия на хранилището"

#. Resource IDs: (12, 32781, 57670, 65535)
msgid "&Help"
msgstr "&Помощ"

#. Resource IDs: (57670)
msgid "&Help Topics"
msgstr "Помощ по &теми"

#. Resource IDs: (1066, 3842)
msgid "&Hide"
msgstr "&Скриване"

#. Resource IDs: (1170)
msgid "&Icon Set:"
msgstr "&Комплект с иконки:"

#. Resource IDs: (15)
#, c-format
msgid "&Ignore %d items by name"
msgstr "&Игнориране на %d обекта по име"

#. Resource IDs: (1021)
msgid "&Ignore whitespace changes"
msgstr "&Игнориране на промените в празните символи"

#. Resource IDs: (16914)
msgid "&Image"
msgstr "&Изображение"

#. Resource IDs: (32790)
msgid "&Image Info"
msgstr "&Информация за изображението"

#. Resource IDs: (16505)
msgid "&Image only"
msgstr "&Само изображението"

#. Resource IDs: (9, 1461)
msgid "&Import..."
msgstr "&Внос..."

#. Resource IDs: (1480)
msgid "&Include merge info"
msgstr "&Включване на информацията за сливането"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Initial directory:"
msgstr "&Начална директория:"

#. Resource IDs: (32825)
msgid "&Inline diff word-wise"
msgstr "&Вътрередови разлики - по думи"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join all"
msgstr "&Съединяване на всички"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Join with sub-trees"
msgstr "&Съединяване с под-дървета"

#. Resource IDs: (1016)
msgid "&Jump to first difference when loading"
msgstr "&Преход до първата разлика при зареждане"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Language:"
msgstr "&Език:"

#. Resource IDs: (16653)
msgid "&Large Icons"
msgstr "&Големи иконки"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "&Limit search to modified lines"
msgstr "&Ограничаване на търсенето до променените редове"

#. Resource IDs: (32797)
msgid "&Link image positions"
msgstr "&Свързване на позициите на изображенията"

#. Resource IDs: (1172)
msgid "&List View"
msgstr "&Списъчен изглед"

#. Resource IDs: (1309)
msgid "&Load..."
msgstr "&Зареждане..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Lum:"
msgstr "&Осветеност:"

#. Resource IDs: (1282)
msgid "&Manually edit property"
msgstr "&Ръчна редакция на свойство"

#. Resource IDs: (1486)
msgid "&Maximum size [kByte] of a removed inactive cache"
msgstr "&Максимален размер [kByte] на премахнат неактивен кеш"

#. Resource IDs: (16543)
msgid "&Menu animations:"
msgstr "&Анимации на менюто:"

#. Resource IDs: (16921)
msgid "&Menu contents:"
msgstr "&Съдържание на меню:"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Merge"
msgstr "&Сливане"

#. Resource IDs: (32786)
msgid "&Merge paths"
msgstr "&Пътища на сливане"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Merge..."
msgstr "&Сливане..."

#. Resource IDs: (1012)
msgid "&Merging"
msgstr "&Сливане"

#. Resource IDs: (16925)
msgid "&Minimize"
msgstr "&Смаляване"

#. Resource IDs: (1493)
msgid "&Modify color for tag copies"
msgstr "&Промяна на цвета на копия на етикети"

#. Resource IDs: (1492)
msgid "&Modify color for trunk copies"
msgstr "&Промяна на цвета на копия на основното течение"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Navigate"
msgstr "&Навигация"

#. Resource IDs: (1049)
msgid "&Network drives"
msgstr "&Мрежови устройства"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&New "
msgstr "&Нов"

#. Resource IDs: (1310, 16509, 16615)
msgid "&New..."
msgstr "&Нов..."

#. Resource IDs: (115, 1208)
#, c-format
msgid "&Next %ld"
msgstr "&Следващи %ld"

#. Resource IDs: (332)
msgid "&Next >"
msgstr "&Напред >"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "&Next Difference"
msgstr "&Следваща разлика"

#. Resource IDs: (58114)
msgid "&Next Page"
msgstr "&Следваща страница"

#. Resource IDs: (16632)
msgid "&No double-click event"
msgstr "&Без двойно щракване"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&OK"
msgstr "&OK"

#. Resource IDs: (1)
msgid "&Offline for now"
msgstr "Работа без връзка &засега"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&One Page"
msgstr "&Една страница"

#. Resource IDs: (101, 113, 32773, 57601)
msgid "&Open"
msgstr "&Отваряне"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Options"
msgstr "&Настройки"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "&Overlay images"
msgstr "&Припокриване на изображенията"

#. Resource IDs: (1411, 65535)
msgid "&Password:"
msgstr "&Парола:"

#. Resource IDs: (15, 376, 501)
msgid "&Paste"
msgstr "&Поставяне"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Permanently offline"
msgstr "Работа без връзка за &постоянно"

#. Resource IDs: (1414)
msgid "&Port:"
msgstr "&Порт:"

#. Resource IDs: (1489)
msgid "&Power user defaults"
msgstr "&Настройки по подразбиране за напреднали"

#. Resource IDs: (32780)
msgid "&Previous Difference"
msgstr "&Предишна разлика"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Print Preview"
msgstr "&Преглед за печат"

#. Resource IDs: (58116)
msgid "&Print..."
msgstr "&Печат..."

#. Resource IDs: (11021)
msgid "&Properties..."
msgstr "&Свойства..."

#. Resource IDs: (1246)
msgid "&Recent messages"
msgstr "&Последни съобщения"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Red:"
msgstr "&Червен:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "&Redo"
msgstr "&Повтаряне"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Refresh"
msgstr "&Опресняване"

#. Resource IDs: (1100, 1285, 16646)
msgid "&Remove"
msgstr "&Премахване"

#. Resource IDs: (101)
msgid "&Rename"
msgstr "&Преименуване"

#. Resource IDs: (1316)
msgid "&Reopen commit and branch/tag dialog after a commit failed"
msgstr "&Показване на диалоговия прозорец за поверяване или разклонение/етикет след провалено поверяване"

#. Resource IDs: (13)
msgid "&Repo-browser"
msgstr "&Разглеждане на хранилища"

#. Resource IDs: (16613, 16624)
msgid "&Reset"
msgstr "&Нулиране"

#. Resource IDs: (1019)
msgid "&Reset Toolbar"
msgstr "&Нулиране на лента с инструменти"

#. Resource IDs: (16657)
msgid "&Reset my usage data"
msgstr "&Нулиране на данни за използването"

#. Resource IDs: (16910)
msgid "&Reset to Default"
msgstr "&Нулиране"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Resolve using local property"
msgstr "&Разрешаване с използване на местно свойство"

#. Resource IDs: (1488)
msgid "&Restore defaults"
msgstr "&Възстановяване на настройките по подразбиране"

#. Resource IDs: (114)
msgid "&Revert changes from these revisions"
msgstr "&Отменяне на промените от тези ревизии"

#. Resource IDs: (113)
msgid "&Revert changes from this revision"
msgstr "&Отмяна на промените от тази ревизия"

#. Resource IDs: (1033, 1035, 1116)
msgid "&Revision"
msgstr "&Ревизия"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SSH client:"
msgstr "&Клиент за SSH:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&SVN"
msgstr "&SVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Sat:"
msgstr "&Насищане:"

#. Resource IDs: (16921, 57603)
msgid "&Save"
msgstr "&Запис"

#. Resource IDs: (1023)
msgid "&Save authentication"
msgstr "&Запис на удостоверението"

#. Resource IDs: (272, 32771, 32806)
msgid "&Save graph as..."
msgstr "&Запис на диаграма като..."

#. Resource IDs: (322)
msgid "&Save list of selected files to..."
msgstr "&Запис на списък с избраните файлове в..."

#. Resource IDs: (1308)
msgid "&Save..."
msgstr "&Запис..."

#. Resource IDs: (9)
msgid "&Settings"
msgstr "&Настройки"

#. Resource IDs: (32815)
msgid "&Show HEAD revisions"
msgstr "Показване на &главните ревизии"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Show Menus for:"
msgstr "&Показване на менютата за:"

#. Resource IDs: (16612)
msgid "&Show text labels"
msgstr "&Показване на текстови етикети"

#. Resource IDs: (32851)
msgid "&Silver Style"
msgstr "&Сребърен стил"

#. Resource IDs: (1185)
msgid "&Specific revision in repository"
msgstr "&Специфична ревизия в хранилището"

#. Resource IDs: (16917)
msgid "&Start Group"
msgstr "&Стартова група"

#. Resource IDs: (59393)
msgid "&Status Bar"
msgstr "&Лента за състоянието"

#. Resource IDs: (1211)
msgid "&Steal the locks"
msgstr "&Присвояване на заключванията"

#. Resource IDs: (1130)
msgid "&Stop on copy/rename"
msgstr "&Спиране при копиране/преименуване"

#. Resource IDs: (276)
msgid "&Switch WC to path and revision"
msgstr "&Превключване на работното копие към път и ревизия"

#. Resource IDs: (275)
msgid "&Switch WC to path@HEAD"
msgstr "&Превключване на работното копие към път в главната ревизия"

#. Resource IDs: (1173)
msgid "&Symbol View"
msgstr "С&имволен изглед"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tab size:"
msgstr "Размер на &табулатора:"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "&Tabbed Document"
msgstr "Документ на &страници"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Tags"
msgstr "&Етикети"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "&Test merge"
msgstr "&Пробно сливане"

#. Resource IDs: (16915)
msgid "&Text"
msgstr "&Текст"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "&Text only"
msgstr "&Само текст"

#. Resource IDs: (1438)
msgid "&Timeout in seconds before updating the HEAD revision"
msgstr "&Изчакване (в секунди) преди обновяване на главната ревизия"

#. Resource IDs: (1222)
msgid "&Timeout in seconds to stop the auto-completion parsing"
msgstr "&Изчакване (в секунди) на разбора за автоматично дописване"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&To Revision"
msgstr "&Към ревизия:"

#. Resource IDs: (1384, 65535)
msgid "&To URL:"
msgstr "&Към URL:"

#. Resource IDs: (1305)
msgid "&To URL: "
msgstr "&Към URL:"

#. Resource IDs: (59392)
msgid "&Toolbar"
msgstr "&Лента с инструменти"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbar Name:"
msgstr "&Име на лентата с инструменти:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Toolbars:"
msgstr "&Ленти с инструменти:"

#. Resource IDs: (1091, 1093, 1094)
msgid "&TortoiseMerge"
msgstr "&TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (9)
msgid "&TortoiseSVN"
msgstr "&TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1096)
msgid "&TortoiseUDiff"
msgstr "&TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&Trunk"
msgstr "&Основно течение"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "&Two Page"
msgstr "&Две страници"

#. Resource IDs: (1058, 1376, 1394)
msgid "&URL of repository:"
msgstr "&URL на хранилище:"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "&URL:"
msgstr "&URL:"

#. Resource IDs: (376, 57643)
msgid "&Undo"
msgstr "&Отменяне"

#. Resource IDs: (274, 32785)
msgid "&Unified diff"
msgstr "&Unified Diff"

#. Resource IDs: (1061)
msgid "&Unknown drives"
msgstr "&Непознати устройства"

#. Resource IDs: (8)
msgid "&Update"
msgstr "&Обновяване"

#. Resource IDs: (76)
msgid "&Update item to revision"
msgstr "&Обновяване на обект до ревизия"

#. Resource IDs: (11)
msgid "&Update to revision..."
msgstr "&Обновяване до ревизия..."

#. Resource IDs: (1184)
msgid "&Use auto-completion of file paths and keywords"
msgstr "&Автоматично дописване на имена на файлове и ключови думи"

#. Resource IDs: (1005, 1410, 65535)
msgid "&Username:"
msgstr "&Потребителско име:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View"
msgstr "&Изглед"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "&View:"
msgstr "&Изглед:"

#. Resource IDs: (32774)
msgid "&Whitespaces"
msgstr "&Празни символи"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "&Whole word"
msgstr "&Цяла дума"

#. Resource IDs: (32846)
msgid "&Windows XP"
msgstr "&Windows XP"

#. Resource IDs: (1183)
msgid "&Working copy"
msgstr "&Работно копие"

#. Resource IDs: (338)
msgid "'skip ranges' are used to mark revision ranges that have not been cached yet"
msgstr "с 'пропуснати обхвати' се отбелязват обхвати от ревизии, които все още не са кеширани"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "(%s) %s"
msgstr "(%s) %s"

#. Resource IDs: (17, 564)
msgid "(binary value)"
msgstr "(двоична стойност)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(copy)"
msgstr "(копие)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(created)"
msgstr "(създаден)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(delete)"
msgstr "(изтриване)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified)"
msgstr "(променен)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(modified, HEAD revision)"
msgstr "(променено, главна ревизия)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(multiple targets selected)"
msgstr "(избрани са няколко цели)"

#. Resource IDs: (213)
msgid "(no changelist)"
msgstr "(няма списък с промени)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(no line number)"
msgstr "(няма номер на ред)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(no modification but copy created from here)"
msgstr "(няма промени, но оттук е било направено копие)"

#. Resource IDs: (214)
msgid "(no value)"
msgstr "(без стойност)"

#. Resource IDs: (314)
msgid "(not found)"
msgstr "(не е намерено)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(open branch)"
msgstr "(отворено разклонение)"

#. Resource IDs: (208)
msgid "(property change only)"
msgstr "(само променени свойства)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(rename)"
msgstr "(преименуване)"

#. Resource IDs: (276)
msgid "(tagged)"
msgstr "(етикет)"

#. Resource IDs: (245)
msgid "(unknown)"
msgstr "(неизвестен)"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "+ %d"
msgstr "+ %d"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "- %d"
msgstr "- %d"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "-------------------------------------------------------------------------------------------"
msgstr "-------------------------------------------------------------------------------------------"

#. Resource IDs: (1002, 1003, 1021, 1022, 1035, 1036, 1089, 1104, 1187, 1324, 1333, 1362, 1474)
msgid "..."
msgstr "..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "... checking cache and preparing log query"
msgstr "... проверка на кеша и подготовка на заявката към дневника"

#. Resource IDs: (270)
msgid "... reading working copy status"
msgstr "... четене на състоянието на работното копие"

#. Resource IDs: (16527)
msgid "....."
msgstr "....."

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid ": Revision %d"
msgstr ": Ревизия %d"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working base"
msgstr ": работна база"

#. Resource IDs: (151)
msgid ": working copy"
msgstr ": работно копие"

#. Resource IDs: (332)
msgid "< &Back"
msgstr "< На&зад"

#. Resource IDs: (16506)
msgid "<.....>"
msgstr "<.....>"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "<Separator>"
msgstr "<Разделител>"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "<Untitled>"
msgstr "<Неозаглавен>"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"<b>TortoiseSVN</b> is a shell extension.\n"
"That means it is integrated into the Windows explorer.\n"
"To use <b>TortoiseSVN</b> please open the explorer and right-click on any folder you like\n"
"to bring up the context menu where you will find all <b>TortoiseSVN</b> commands.\n"
"And <u>read the manual!</u>"
msgstr ""
"<b>TortoiseSVN</b> е разширение на обвивката.\n"
"Това означава, че се вгражда в Windows Explorer.\n"
"За да използвате <b>TortoiseSVN</b>, моля, отворете Windows explorer и щракнете с десния бутон на мишката на коя да е папка,\n"
"за да се покаже контекстното меню, където ще откриете всички команди на <b>TortoiseSVN</b>.\n"
"И <u>прочетете ръководството!</u>"

#. Resource IDs: (16603)
msgid "<descr>"
msgstr "<descr>"

#. Resource IDs: (209)
msgid "<new changelist>"
msgstr "<нов списък с промени>"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "?"
msgstr "?"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for files to show in the combo box"
msgstr "Списък с потребителски свойства за файлове, който да се покаже в комбинираното поле"

#. Resource IDs: (579)
msgid "A list of user defined properties for folders to show in the combo box"
msgstr "Списък с потребителски свойства за папки, който да се покаже в комбинираното поле"

#. Resource IDs: (201)
msgid "A newer version is available. Please go to http://tortoisesvn.tigris.org and download the current version! Click _here_ to go directly to our website."
msgstr "Налична е по-нова версия. Моля, посетете http://tortoisesvn.tigris.org/ и я изтеглете! Щракнете _тук_, за да отидете директно на нашия сайт."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are included too."
msgstr ""
"Списък, с разделител нов ред, от пътища, за които да се показват модификациите на иконките.\r\n"
"Ако добавите знака '*' в края на път, всички файлове и поддиректории в този път също ще са включени."

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no context menu is shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow the context menu on all paths."
msgstr ""
"Списък, с разделител нов ред, от пътища, за които не се показва контекстното меню.\r\n"
"Ако добавите знака '*' в края на път, всички файлове и поддиректории в този път също ще са изключени.\r\n"
"За да се показва навсякъде контекстното меню, оставете списъка празен."

#. Resource IDs: (194)
msgid ""
"A newline separated list of paths for which no icon overlays are shown.\r\n"
"If you add an '*' char at the end of a path, then all files and subdirs inside that path are excluded too.\r\n"
"An empty list will allow overlays on all paths."
msgstr ""
"Списък, с разделител нов ред, от пътища, за които не се показват модификациите на иконките.\r\n"
"Ако добавите знака '*' в края на път, всички файлове и поддиректории в този път също ще са изключени.\r\n"
"За да се показват навсякъде модификациите, оставете списъка празен."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "A required resource was unavailable."
msgstr "Необходим ресурс не е наличен."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"A viewer program for GNU diff files (patch files).\r\n"
"If you don't have one use NotePad."
msgstr ""
"Програма за разглеждане на GNU diff файлове (файлове с кръпки).\r\n"
"Ако нямате такава, може да използвате Notepad."

#. Resource IDs: (9)
msgid "A&bout"
msgstr "&Относно"

#. Resource IDs: (101)
msgid "A&dd folder..."
msgstr "&Добавяне на папка..."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Abort"
msgstr "Прекъсване"

#. Resource IDs: (1465)
msgid "Abort &Merge"
msgstr "Прекъсване на &сливането"

#. Resource IDs: (136)
msgid "About TortoiseMerge"
msgstr "Относно TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (129)
msgid "About TortoiseSVN"
msgstr "Относно TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept once"
msgstr "Приемане еднократно"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Accept permanently"
msgstr "Приемане постоянно"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Access to %1 was denied."
msgstr "Отказан бе достъпът до %1."

#. Resource IDs: (77, 319)
msgid "Action"
msgstr "Действие"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Action log"
msgstr "Дневник на действията"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Actions"
msgstr "Действия"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Activate Task List"
msgstr "Показване на списък със задачите"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Active Files"
msgstr "Активни файлове"

#. Resource IDs: (3865)
#, c-format
msgid ""
"ActiveX objects cannot be saved while exiting Windows!\n"
"Discard all changes to %1?"
msgstr ""
"Обекти тип ActiveX не могат да бъдат записване по време на спиране на Windows!\n"
"Отказ от всички промени на %1?"

#. Resource IDs: (155, 209, 229)
msgid "Add"
msgstr "Добавяне"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Add &file..."
msgstr "Добавяне на &файл..."

#. Resource IDs: (376)
#, c-format
msgid "Add '%s' to dictionary"
msgstr "Добавяне на '%s' в речника"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Add (as replacement)..."
msgstr "Добавяне (като заместник)..."

#. Resource IDs: (77)
msgid "Add - TortoiseSVN"
msgstr "Добавяне - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Add Properties"
msgstr "Добавяне на свойства"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific diff program"
msgstr "Добавяне на специфична за този тип файлове програма за сравняване"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Add extension specific merge program"
msgstr "Добавяне на специфична за този тип файлове програма за сливане"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Add the item anyway"
msgstr "Добавяне на обекта при всеки случай"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Add to %1"
msgstr "Добавяне в %1"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Add to &ignore list"
msgstr "Добавяне в списъка за &игнориране"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Add to Quick Access Toolbar"
msgstr "Добавяне към лентата за бърз достъп"

#. Resource IDs: (209, 1279)
msgid "Add..."
msgstr "Добавяне..."

#. Resource IDs: (171)
msgid "Add/Edit Extension Specific Diff/Merge Program"
msgstr "Добавяне/редакция на специфична за тип файлове програма за сравняване/сливане"

#. Resource IDs: (73, 264, 65535)
msgid "Added"
msgstr "Добавен"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a file remotely"
msgstr "Файл е добавен отдалечено"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added a folder remotely"
msgstr "Папка е добавена отдалечено"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Added items remotely"
msgstr "Добавени обекти отдалечено"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Added node"
msgstr "Добавен възел"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Added the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"to the ignore list."
msgstr ""
"Шаблона/-ите на имена на файлове са добавени\n"
"%s\n"
"към списъка за игнориране."

#. Resource IDs: (263)
msgid "Adding"
msgstr "Добавяне"

#. Resource IDs: (582)
msgid "Adds a new property"
msgstr "Добавя ново свойство"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Adds file(s) to Subversion control"
msgstr "Добавя файл(ове) за контролиране от Subversion"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Добавя избраните файлове или шаблон за файлове към списъка за игнориране"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Adjust the settings\n"
"Settings"
msgstr ""
"Коригиране на настройките\n"
"Настройки"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Advanced Diff/Merge Settings"
msgstr "Допълнителни настройки на сравняване/сливане"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced diff settings"
msgstr "Допълнителни настройки на сравняване"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Advanced merge settings"
msgstr "Допълнителни настройки на сливане"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Age"
msgstr "Възраст"

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Align trees on top"
msgstr "Подравняване на дърветата по върха"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "All Commands"
msgstr "Всички команди"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "Всички файлове (*.*)"

#. Resource IDs: (157)
msgid "All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Всички файлове (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset all toolbars and menus?"
msgstr "Ще загубите всичките си промени! Наистина ли желаете да нулирате всички ленти с инструменти и менюта?"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the keyboard assignments?"
msgstr "Ще загубите всичките си промени! Наистина ли желаете да нулирате всички клавишни комбинации?"

#. Resource IDs: (1008)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the menu '%s'?"
msgstr "Ще загубите всичките си промени! Наистина ли желаете да нулирате менюто '%s'?"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "All your changes will be lost! Do you really want to reset the toolbar '%s'?"
msgstr "Ще загубите всичките си промени! Наистина ли желаете да нулирате лентата с инструменти '%s'?"

#. Resource IDs: (1484)
msgid "Allow ambiguous &UUIDs"
msgstr "Позволяване на нееднозначни &UUID"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same URL, e.g. http://localhost/myrepos/"
msgstr "Позволява различни хранилища да използват един и същ URL, например http://localhost/myrepos/"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Allow different repositories to use the same UUID, e.g. copied repositories"
msgstr "Позволява различни хранилища да използват един и същ уникален идентификатор (UUID), например копирани хранилища"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Always use the system locale settings to show times and dates"
msgstr "При показване на дата и час винаги се използват настройките на системния локал"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Amount of memory required to load the cache"
msgstr "Размер на паметта, нужна за зареждане на кеша"

#. Resource IDs: (78)
#, c-format
msgid ""
"An external diff program used\r\n"
"for comparing different revisions of files\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%base : the base file\r\n"
"%mine : the modified file"
msgstr ""
"Външна програма, използвана\r\n"
"за сравняване на различните ревизии на файлове\r\n"
"\r\n"
"Можете да зададете следните параметри на програмата:\r\n"
"%base : базовият файл\r\n"
"%min : промененият файл"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"An external merge program used\r\n"
"to resolve conflicted files.\r\n"
"\r\n"
"You can specify the following parameters to the path:\r\n"
"%merged : the conflicted file, where to save\r\n"
"%theirs : the file as it is in the repository\r\n"
"%mine : your own file, with your changes\r\n"
"%base : the original file without your changes"
msgstr ""
"Външна програма за сливане,\r\n"
"използвана за разрешаване на конфликти във файлове.\r\n"
"\r\n"
"Можете да зададете следните параметри на програмата:\r\n"
"%merged : къде да се запише конфликтният файл\r\n"
"%theirs : файлът, както е в хранилището\r\n"
"%mine : Вашият файл, с Вашите промени\r\n"
"%base : първоначалният файл, без Вашите промени"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "An incorrect file handle was associated with %1."
msgstr "Грешен файлов псевдоним бе свързан с %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "An unknown error has occurred."
msgstr "Непозната грешка."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "An unknown error occurred while accessing %1."
msgstr "Неизвестна грешка при достъп до %1."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "An unknown line type was found in line %d !"
msgstr "Неизвестен тип на ред бе открит на ред %d !"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Application Frame Menus: "
msgstr "Менюта на приложната рамка:"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Applies a unified diff file to the working copy"
msgstr "Прилага Unified Diff към работното копие."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"Applies the properties recursively to all files/folders.\r\n"
"bugtraq:, tsvn: and webviewer: properties are only applied to folders."
msgstr ""
"Прилага свойствата рекурсивно върху всички файлове/папки.\r\n"
"Свойствата, започващи с 'bugtraq:' и 'tsvn:', се прилагат само върху папки."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Apply &patch..."
msgstr "&Кърпене..."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Apply 'Power User' defaults. Those will provide a smoother experience.\n"
"You should know the meaning of all the settings above."
msgstr ""
"Прилагане на настройките по подразбиране за напреднали.\n"
"Вие трябва да разбирате значението на всяка от настройките по-горе."

#. Resource IDs: (1294)
msgid "Apply property recursively"
msgstr "Рекурсивно прилагане на свойство "

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Apply unified diff"
msgstr "Кърпене с Unified Diff"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Are you sure you want to mark the conflicted file(s) as resolved?"
msgstr "Сигурни ли сте, че желаете да отбележите конфликтните файлове като разрешени?"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove the cache of the selected %d items?"
msgstr "Сигурни ли сте, че желаете да премахнете от кеша избраните %d обекта?"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert %d item(s)? You will lose <b>all</b> changes since the last update!"
msgstr "Сигурни ли сте, че желаете да отмените промените в %d обект(а)? Ще загубите <b>всички</b> промени от последното обновяване насам!"

#. Resource IDs: (32793)
msgid "Arrange &Vertical"
msgstr "&Вертикално подреждане"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Ask the user"
msgstr "Пита се потребителя"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Assigned to changelist '%s'"
msgstr "Добавен към списъка с промени '%s'"

#. Resource IDs: (16528)
msgid "Assigned to:"
msgstr "Присвоено на:"

#. Resource IDs: (77)
#, c-format
msgid "At revision: %d"
msgstr "В ревизия: %d"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Attempted an unsupported operation."
msgstr "Опит за неподдържана операция."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
#, c-format
msgid "Attempted to access %1 past its end."
msgstr "Опит за достъп до %1 след края му."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to read from the writing %1."
msgstr "Опит да се чете от файл %1, отворен за писане."

#. Resource IDs: (3868)
#, c-format
msgid "Attempted to write to the reading %1."
msgstr "Опит за запис във файл %1, отворен за четене."

#. Resource IDs: (131, 160)
msgid "Authentication"
msgstr "Удостоверяване"

#. Resource IDs: (1278)
msgid "Authentication data"
msgstr "Удостоверения"

#. Resource IDs: (19, 76, 207)
msgid "Author"
msgstr "Автор"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Author:                  Stefan Kueng"
msgstr "Автор:                  Stefan Kueng"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Authors"
msgstr "Автори"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Authors case sensitive"
msgstr "Чувствителност към регистъра за имената на авторите"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Authors:"
msgstr "Автори:"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide"
msgstr "Автоматично скриване"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Auto Hide All"
msgstr "Автоматично скриване на всичко"

#. Resource IDs: (99)
msgid "Auto Rename"
msgstr "Автоматично преименуване"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close for local operations"
msgstr "Автоматично затваряне при местни операции"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no conflicts"
msgstr "Автоматично затваряне, ако няма конфликти"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no errors"
msgstr "Автоматично затваряне, ако няма грешки"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Auto-close if no merges, adds or deletes"
msgstr "Автоматично затваряне, ако няма сливане, добавяне или изтриване"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Auto-complete suggests words (usually class or member names)\r\n"
"from the files that you have changed as you type a log message."
msgstr ""
"Автоматичното дописване подсказва думи (обикновено имена на класове или членове)\r\n"
"от файловете, които сте променили, докато пишете съобщение за дневника."

#. Resource IDs: (438)
msgid "Automatic"
msgstr "Автоматично"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Automatically check for &newer versions every week"
msgstr "Автоматична проверка за по-&нова версия всяка седмица"

#. Resource IDs: (1157)
msgid "Average"
msgstr "Средно"

#. Resource IDs: (32850)
msgid "B&lack Style"
msgstr "&Черен стил"

#. Resource IDs: (1003, 1011)
msgid "B&rowse..."
msgstr "И&збор..."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Back"
msgstr "Назад"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Bar Graph"
msgstr "Лентова диаграма"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Base file:"
msgstr "Базов файл:"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Bitmap\n"
"a bitmap"
msgstr ""
"растерно изображение\n"
"растерно изображение"

#. Resource IDs: (114, 162)
msgid "Blame"
msgstr "Авторство"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Blame - TortoiseSVN"
msgstr "Авторство - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Blame..."
msgstr "Авторство..."

#. Resource IDs: (13)
msgid "Blames each line of a file on an author"
msgstr "Показва кой е автора на промените на всеки ред"

#. Resource IDs: (32812)
msgid "Blend Alpha"
msgstr "Преливане на алфа-канала"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Both /logmsg and /logmsgfile were specified!\n"
"Only one of those can be specified."
msgstr ""
"Зададени са едновременно /logmsg и /logmsgfile!\n"
"Само един от тези параметри може да се зададе."

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Br&owse..."
msgstr "Из&бор..."

#. Resource IDs: (115)
msgid "Branch / tag created successfully!"
msgstr "Разклонението / етикетът е създаден успешно!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Branch at copy-from-rev even if there was no change in that revision"
msgstr "Разклонение при 'copy-from-rev', дори и когато в тази ревизия няма промени"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Branch/&tag..."
msgstr "Разклонение / &Етикет..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Break loc&k"
msgstr "Разбиване на &заключване"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Browse for the external diff program"
msgstr "Избор на външна програма за сравняване"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Browse..."
msgstr "Избор..."

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-&ID / Issue-Nr:"
msgstr "&Номер на проблем:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Bug-ID"
msgstr "Номер на проблем"

#. Resource IDs: (1119)
msgid "Bug-ID / Issue-Nr:"
msgstr "Номер на проблем:"

#. Resource IDs: (117)
msgid "Bug-IDs"
msgstr "Номера на проблеми"

#. Resource IDs: (16132)
msgid "Button Appearance"
msgstr "Външен вид на бутоните"

#. Resource IDs: (1215)
msgid "C&heck now"
msgstr "&Незабавна проверка"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "C&heck repository"
msgstr "&Проверка в хранилището"

#. Resource IDs: (275)
msgid "C&ollapse sub-trees"
msgstr "&Свиване на под-дървета"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&ommands:"
msgstr "&Команди:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "C&reate branch/tag from revision"
msgstr "Съ&здаване на разклонение/етикет от ревизията"

#. Resource IDs: (101)
msgid "C&reate folder..."
msgstr "Съ&здаване на папка..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "C&urrent Keys:"
msgstr "&Текущи клавиши:"

#. Resource IDs: (501)
msgid "C&ut"
msgstr "&Изрязване"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "CAP"
msgstr "CAP"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Cache size [kB]"
msgstr "Cache size [kB]"

#. Resource IDs: (1440)
msgid "Cached Repositories"
msgstr "Кеширани хранилища"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Caches the log messages to speed up log fetching"
msgstr "Кешира съобщенията с цел ускоряване на изтеглянето на дневника"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Can double-click in log list to compare with previous revision"
msgstr "Двойно щракване върху ревизия в дневника я сравнява с предишната ревизия"

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Can not activate a static ActiveX object."
msgstr "Грешка при активиране на статичен обект тип ActiveX."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid ""
"Can't copy \n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при копиране на \n"
"%s\n"
"в\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't copy bitmap image into the clipboard!"
msgstr "Грешка при копиране на растерно изображение в системния буфер!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't create a new image!"
msgstr "Грешка при създаване на ново изображение!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't customize menues!"
msgstr "Грешка при персонализиране на менютата!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Can't paste bitmap image from the clipboard!"
msgstr "Грешка при поставяне на растерно изображение от системния буфер!"

#. Resource IDs: (2, 73, 99, 332, 563, 1069)
msgid "Cancel"
msgstr "Отказ"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Cancelling TortoiseSVN Blame..."
msgstr "Отменяне на TortoiseSVN Авторство..."

#. Resource IDs: (270)
msgid "Cancelling operation..."
msgstr "Отменяне на операцията..."

#. Resource IDs: (68)
msgid "Cannot show diff because of inconsistent newlines in the file."
msgstr "Не може да се покажат промени, заради несъвместими знаци за нов ред във файла."

#. Resource IDs: (16926)
msgid "Cascade"
msgstr "Изливане"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cascaded context menu"
msgstr "Падащо контекстно меню"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Cate&gories:"
msgstr "&Категории:"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Certificate expired or not yet valid"
msgstr "Срокът на валидността на сертификата е изтекъл или още не е започнал"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate expired. Valid until: %s"
msgstr "Срокът за валидност на сертификата е изтекъл. Бил е валиден до: %s"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Certificate not yet valid. Valid from: %s"
msgstr "Срокът за валидност на сертификата все още не е започнал. Започва на %s"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Certificates|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|All|*.*||"
msgstr "Сертификати|*.p12;*.pkcs12;*.pfx|Всички|*.*||"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window position"
msgstr "Промяна на позицията на прозореца"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Change the window size"
msgstr "Промяна на размера на прозореца"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Changed Files"
msgstr "Променени файлове"

#. Resource IDs: (324)
#, c-format
msgid "Changed files between %s, %s and %s, %s"
msgstr "Променени файлове между %s, %s и %s, %s"

#. Resource IDs: (163)
#, c-format
msgid "Changed files: %d"
msgstr "Променени файлове: %d"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Changelist %s moved"
msgstr "Списъкът с промени %s е преместен"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Changelist:"
msgstr "Списък с промени:"

#. Resource IDs: (1242)
msgid "Changes made (double-click on file for diff):"
msgstr "Промени (щракнете двойно върху файла за сравнение):"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Chec&kout..."
msgstr "Изпис&ване..."

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Check"
msgstr "Поставяне на отметка"

#. Resource IDs: (174)
msgid "Check For Updates"
msgstr "Проверка за обновления"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Check For Updates..."
msgstr "Проверка за обновления..."

#. Resource IDs: (276)
msgid "Check for &modifications"
msgstr "Проверка за &промени"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Check for modi&fications"
msgstr "Про&верка за промени"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Check for modifications"
msgstr "Проверка за промени"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Check out a working copy from a repository"
msgstr "Изписване на работно копие от хранилище"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Check the files which you want to\n"
"delete before importing."
msgstr ""
"Изберете файловете, които желаете да бъдат\n"
"изтрити преди вноса."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to keep your rename/move or the one from the repository. Then mark the conflict as resolved."
msgstr "Проверете в дневника как папката/файла са били преименувани/преместени и решете, дали искате да запазите Вашето преименуване/преместване или това от хранилището. Тогава отбележете конфликта като разрешен."

#. Resource IDs: (612)
msgid "Check the log to find out how the file/folder got renamed/moved and decide whether you want to merge the change into your renamed file, or restore the original file."
msgstr "Проверете в дневника как папката/файла са били преименувани/преместени и решете, дали искате да слеете вашите промени в преименувания файл или искате да възстановите първоначалния файл."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Check the path and/or URL you've entered."
msgstr "Проверете пътя и/или URL, кoйто сте въвели."

#. Resource IDs: (194)
msgid "Check those menu entries you want to appear in the top context menu instead of the TortoiseSVN submenu"
msgstr "Изберете тези команди, които желаете да се виждат в главното контекстно меню, вместо подменюто на TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Check to use a less verbose date and time format in log messages"
msgstr "Включете за по-кратък формат за час и дата в дневника"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Check working copy for modifications"
msgstr "Проверка на работното копие за промени"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checking if a newer version of TortoiseSVN is available..."
msgstr "Проверка за по-нова версия на TortoiseSVN..."

#. Resource IDs: (133, 65535)
msgid "Checkout"
msgstr "Изписване"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Checkout &directory:"
msgstr "Изписване на &директория:"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Checkout - TortoiseSVN"
msgstr "Изписване - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Checkout Depth"
msgstr "Дълбочина на изписване"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Checkout from %s, revision %s, %s, %s"
msgstr "Изписване от %s, ревизия %s, %s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Checksum:"
msgstr "Контролна сума:"

#. Resource IDs: (1402)
msgid "Choose item:"
msgstr "Изберете обект:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Classification Patterns"
msgstr "Класификационни шаблони"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Cleaning up"
msgstr "Почистване"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Cleaning up."
msgstr "Почистване."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup failed to process the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Почистването се провали за следните пътища:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"Cleanup has successfully processed the following paths:\n"
"%s"
msgstr ""
"Почистването успешно обработи следните пътища:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Cleanup interrupted operations, locked files, ..."
msgstr "Почиства недовършени операции, блокирани файлове, ..."

#. Resource IDs: (1273, 1275, 1276, 1279, 1281, 1427)
msgid "Clear"
msgstr "Изчистване"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Clear Tool\n"
"Clear"
msgstr ""
"Инструмент за изчистване\n"
"Изчистване"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld URLs stored for %ld working copies"
msgstr "Изчиства %ld URL-a, съхранени за %ld работни копия"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld log messages stored for %ld working copies"
msgstr "Изчиства %ld съобщения за дневника, съхранени за %ld работни копия"

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears %ld username/password pairs, %ld ssl certificates and %ld usernames"
msgstr "Изчиства %ld двойки потребителско име/парола, %ld SSL сертификата и %ld потребителски имена."

#. Resource IDs: (197)
#, c-format
msgid "Clears cached logs from %ld repositories"
msgstr "Изчиства кеширани съобщения от дневника от %ld хранилища"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Clears the stored authentication.\r\n"
"You will have to enter your username/password again for all repositories."
msgstr ""
"Изчиства запазените удостоверения.\r\n"
"Ще трябва да въвеждате отново Вашите потребителско име и парола за достъп до хранилищата."

#. Resource IDs: (196)
#, c-format
msgid "Clears the stored sizes and positions of %ld dialogs"
msgstr "Изчиства съхранените данни за позиции и размери на %ld диалогови прозорци"

#. Resource IDs: (1466)
msgid "Click here to go to the website"
msgstr "Щракнете тук, за да отворите сайта"

#. Resource IDs: (170)
msgid "Click here to select a recently typed message"
msgstr "Щракнете тук, за да изберете наскоро въведено съобщение"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate diff programs based on file extension"
msgstr "Щракнете върху 'Допълнителни', за да укажете друга сравняваща програма според разширението"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Click on \"Advanced\" to specify alternate merge programs based on file extension"
msgstr "Щракнете върху 'Допълнителни', за да укажете друга сливаща програма според разширението"

#. Resource IDs: (257)
msgid "Clipboard"
msgstr "Системен буфер"

#. Resource IDs: (2, 1003, 1007, 1064)
msgid "Close"
msgstr "Close"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Close Full Screen"
msgstr "Изход от цял екран"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Close Print Preview\n"
"&Close"
msgstr ""
"Затваряне на прегледа за печат\n"
"&Затваряне"

#. Resource IDs: (222)
msgid "Close manually"
msgstr "Ръчно затваряне"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Close the active window and prompts to save the documents"
msgstr "Затваря активния прозорец и напомня да се запишат документите"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Coll&apse source tree"
msgstr "&Свиване на изходното дърво"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Collapse &following tree"
msgstr "Свиване на &следното дърво"

#. Resource IDs: (16662)
msgid "Color"
msgstr "Цвят"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 1"
msgstr "Цветове 1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Color 2"
msgstr "Цветове 2"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Color co&de in-line changes"
msgstr "&Цветно кодиране на промените по редове"

#. Resource IDs: (138, 16961, 65535)
msgid "Colors"
msgstr "Цветове"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Colors:"
msgstr "Цветове:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Comman&ds:"
msgstr "&Команди:"

#. Resource IDs: (220, 1002)
msgid "Command"
msgstr "Команда"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Command Line"
msgstr "Команден ред"

#. Resource IDs: (1336)
msgid "Command Line To Execute:"
msgstr "Команден ред за изпълнение:"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Command failed."
msgstr "Командата се провали."

#. Resource IDs: (16104)
msgid "Commands"
msgstr "Команди"

#. Resource IDs: (135, 229, 1083)
msgid "Commit"
msgstr "Поверяване"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Commit - TortoiseSVN"
msgstr "Поверяване - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1110)
msgid "Commit to:"
msgstr "Поверяване в:"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Commit..."
msgstr "Поверяване..."

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by author"
msgstr "Поверявания по автор"

#. Resource IDs: (244)
msgid "Commits by date"
msgstr "Поверявания по дата"

#. Resource IDs: (1135)
msgid "Commits each week:"
msgstr "Поверявания всяка седмица:"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Commits your changes to the repository"
msgstr "Поверява промените Ви на хранилището"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Committing an unversioned folder will not recursively add its child items!\n"
"You might want to add these folders recursively by using the 'Add...' context menu item.\n"
"\n"
"Are you sure that you want to continue the commit?"
msgstr ""
"Поверяването на неконтролирана папка няма да добави рекурсивно децата й!\n"
"Вероятно бихте искали да добавите тези подпапки рекурсивно чрез контекстното менюто 'Добавяне...'.\n"
"\n"
"Сигурни ли сте, че желаете да продължите с поверяването?"

#. Resource IDs: (274, 32784)
msgid "Compare &HEAD revisions"
msgstr "Сравняване на &главните ревизии"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and &blame with working BASE"
msgstr "Сравняване и &авторство спрямо работната база"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare and blame with previous revision"
msgstr "Сравняване и авторство спрямо предишна ревизия"

#. Resource IDs: (1390)
msgid "Compare whitespaces"
msgstr "Сравняване на празните символи"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Compare with &working copy"
msgstr "&Сравняване с работно копие"

#. Resource IDs: (138)
msgid "Compare with b&ase"
msgstr "Сравняване с &база"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Compare with previous revision"
msgstr "Сравняване с предишна ревизия"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Compares the file with the last committed revision to show you the changes you made"
msgstr "Сравнява файла със последната поверена ревизия, за да Ви покаже промените, които сте направили"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Compares the selected file with a file in the repository"
msgstr "Сравнява избрания файл с файл в хранилището"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Comparing %s to %s"
msgstr "Сравняване на %s с %s"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Completed"
msgstr "Завършено"

#. Resource IDs: (236)
msgid "Configure Hook Scripts"
msgstr "Настройки на закачените скриптове"

#. Resource IDs: (284)
msgid "Configure Issue Tracker Integration"
msgstr "Конфигуриране на интеграцията с програми за проследяване на дефекти"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of files"
msgstr "Настройване на програмата за сравняване на ревизии на файлове."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used for comparing different revisions of properties"
msgstr "Настройване на програмата за сравняване на ревизии на свойства."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure the program used to resolve conflicted files."
msgstr "Настройване на програмата за разрешаване на конфликти."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Configure viewer program for GNU diff files (patch files)."
msgstr "Настройване на програмата за разглеждане на GNU diff файлове (файлове с кръпки)."

#. Resource IDs: (1503)
msgid "Conflict Sources"
msgstr "Източници на конфликта"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Conflict resolved"
msgstr "Конфликтът е разрешен"

#. Resource IDs: (263, 65535)
msgid "Conflicted"
msgstr "С конфликти"

#. Resource IDs: (188)
#, c-format
msgid "Conflicts: %d"
msgstr "Конфликти: %d"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Connect to the repository server and download missing log data"
msgstr "Свързване със сървъра на хранилището и изтегляне на липсващата информация от дневника"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Container sizes"
msgstr "Размери на контейнера"

#. Resource IDs: (16520)
msgid "Context Menus: "
msgstr "Контекстни менюта:"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Continue"
msgstr "Продължаване"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Contract docked window"
msgstr "Свиване на скачен прозорец"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cop&y"
msgstr "&Копиране"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Copied"
msgstr "Копиран"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Copied from URL"
msgstr "Копирано от URL"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid "Copied from: %s@%ld\r\n"
msgstr "Копирано от: %s@%ld\r\n"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Copied remotely"
msgstr "Копиран отдалечено"

#. Resource IDs: (16991)
msgid "Copy"
msgstr "Копиране"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Copy %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Копиране на %ld обекта в\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Copy %s"
msgstr "Копиране на %s"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Copy %s to %s, Revision %s"
msgstr "Копиране на %s в %s, ревизия %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Copy %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Копиране на %s\r\n"
"в %s"

#. Resource IDs: (142)
msgid "Copy (Branch / Tag)"
msgstr "Копиране (създаване на разклонение / етикет)"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Copy - TortoiseSVN"
msgstr "Копиране - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Copy Tool\n"
"Copy"
msgstr ""
"Инструмент за копиране\n"
"Копиране"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy URL to clipboard"
msgstr "Копиране на URL в системния буфер"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy all information to clipboard"
msgstr "Копиране на цялата информация в системния буфер"

#. Resource IDs: (146)
msgid "Copy and rename"
msgstr "Копиране и преименуване"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Copy and rename item to here"
msgstr "Копиране и преименуване на обект до тук"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy error message to clipboard"
msgstr "Копиране на съобщението за грешка в системния буфер"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Copy from path"
msgstr "Копиране от път"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy items to here"
msgstr "Копиране на обектите до тук"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Copy paths to clipboard"
msgstr "Копиране на пътищата в системния буфер"

#. Resource IDs: (323)
msgid "Copy selection to cli&pboard"
msgstr "Копиране на избраното в системния &буфер"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Copy the selection and put it on the Clipboard\n"
"Copy"
msgstr ""
"Копира селекцията и я поставя в системния буфер\n"
"Копиране"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Copy to %1"
msgstr "Копиране в %1"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Копиране в системния буфер"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Copy to working copy"
msgstr "Копиране в работно копие"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Copy to working copy..."
msgstr "Копиране в работно копие..."

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Copy: New name for %s"
msgstr "Копиране: ново име за %s"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Copying %s"
msgstr "Копиране на %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Copying..."
msgstr "Копиране..."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Corrections"
msgstr "Поправки"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Could not add %s to the ignore list!"
msgstr "Не можа да се добави %s към списъка за игнориране!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add '%s' because"
msgstr "Не можа да се добави '%s', защото"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not add property '%s' on '%s' because"
msgstr "Свойството '%s' на '%s' не може да бъде добавено, защото"

#. Resource IDs: (201)
msgid "Could not check for a newer version!"
msgstr "Грешка при проверка за по-нова версия!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not copy the files!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при копиране на файловете!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not create %1 because the directory is full."
msgstr "Не може да се създаде %1, защото директорията е пълна."

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete '%s' because"
msgstr "Не можа да се изтрие '%s', защото"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not delete property '%s' on '%s' because"
msgstr "Свойството '%s' на '%s' не може да бъде изтрито, защото"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Could not determine the last committed revision!"
msgstr "Грешка при установяването на последната поверена ревизия!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not get the status!"
msgstr "Грешка при получаване на състоянието!"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge '%s' because"
msgstr "Не можа да се слее '%s', защото"

#. Resource IDs: (582)
#, c-format
msgid "Could not merge property '%s' on '%s' because"
msgstr "Свойството '%s' на '%s' не може да бъде слято, защото"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not open %1 because there are too many open files."
msgstr "Не може да се отвори %1, защото са отворени прекалено много файлове."

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при отваряне на файла\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Could not remove %1 because it is the current directory."
msgstr "Не може да се премахне %1, защото е текущата директория."

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Could not remove %s from the ignore list"
msgstr "Не можа да се премахне %s от списъка за игнориране"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve URL of the file!\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при получаване на URL на файла!\n"
"%s"

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve revision %s of the file %s.\n"
"Patching is not possible!"
msgstr ""
"Грешка при получаване на ревизия %s на файла %s.\n"
"Полагането на кръпка е невъзможно!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "Could not save the file %s!"
msgstr "Грешка при запис на файла %s!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start diff viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при стартиране на програмата за разглеждане на разлики!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external diff program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при стартиране на външната програма за сравняване!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Could not start external merge program!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при стартиране на външната програма за сливане!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Could not start print job."
msgstr "Грешка при отпечатване."

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Could not start text viewer!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при стартиране на програмата за разглеждане на текст!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (81)
msgid "Could not start thread!"
msgstr "Грешка при стартиране на нишка!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Create &patch..."
msgstr "Създаване на &кръпка..."

#. Resource IDs: (243)
msgid "Create Changelist"
msgstr "Създаване на списък с промени"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Create Patch"
msgstr "Създаване на кръпка"

#. Resource IDs: (1385)
msgid "Create copy in the repository from:"
msgstr "Създаване на копие в хранилището от:"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Create new directory:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Създаване на нова директория:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Create repositor&y here"
msgstr "Създаване на &хранилище тук"

#. Resource IDs: (32828)
msgid "Create unified diff file"
msgstr "Създаване на файл тип Unified Diff"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Created folder remotely"
msgstr "Създадена е папка отдалечено"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a 'cheap' copy inside the repository used for branches or tagging"
msgstr "Създава 'евтино' копие вътре в хранилището, което ще се използва за разклонения или етикети"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Creates a patch file from the differences of the two files\n"
"Create patch file"
msgstr ""
"Създава файл с кръпки, отразяващ разликите между двата файла\n"
"Създава файл с кръпки"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Creates a repository database at the current location"
msgstr "Създава хранилище на текущото местоположение"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Creates a unified diff file with all changes you made"
msgstr "Създава Unified Diff с всички промени, които сте направили"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Credits:"
msgstr "Заслуги:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Cu&t"
msgstr "&Изрязване"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Current"
msgstr "Текущ"

#. Resource IDs: (1113)
msgid "Current version is:"
msgstr "Текущата версия е:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Current version is: %s"
msgstr "Текущата версия е: %s"

#. Resource IDs: (17079)
msgid "Cus&tomize..."
msgstr "&Настройване..."

#. Resource IDs: (16963)
msgid "Custom"
msgstr "Потребителски"

#. Resource IDs: (1007, 17074)
msgid "Customize"
msgstr "Персонализиране"

#. Resource IDs: (17076)
msgid "Customize Keyboard"
msgstr "Персонализиране на клавиатурата"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Customize Quick Access Toolbar"
msgstr "Персонализиране на лентата за бърз достъп"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Customize Quick Access Toolbar..."
msgstr "Персонализиране на лентата за бърз достъп..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Cut the selection and put it on the Clipboard\n"
"Cut"
msgstr ""
"Изрязване на селекцията и поставяне в системния буфер\n"
"Изрязване"

#. Resource IDs: (1279)
msgid "D&etails"
msgstr "&Подробности"

#. Resource IDs: (19, 76, 208)
msgid "Date"
msgstr "Дата"

#. Resource IDs: (1008)
msgid "Default"
msgstr "По подразбиране"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default &number of log messages"
msgstr "&Брой съобщения от дневника по подразбиране"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default Menu"
msgstr "Меню по подразбиране"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default URL:"
msgstr "URL по подразбиране:"

#. Resource IDs: (1007)
msgid "Default application menu. Appears when no documents are open."
msgstr "Меню на приложението по подразбиране. Появява се, ако няма отворени документи."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Default path:"
msgstr "Път по подразбиране:"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Default to UTF-8 encoding"
msgstr "Знакова кодировка UTF-8 по подразбиране"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Delete"
msgstr "Изтриване"

#. Resource IDs: (240)
msgid "Delete Unversioned Items"
msgstr "Изтриване на неконтролираните обекти"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and &ignore %d items by name"
msgstr "Изтриване и &игнориране на %d обекта по име"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Delete and add to &ignore list"
msgstr "Изтриване и добавяне в списъка за &игнориране"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Delete and ignore %d items by &extension"
msgstr "Изтриване и игнориране на %d обекта по &разширение"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Delete unversioned items..."
msgstr "Изтриване на неконтролираните обекти..."

#. Resource IDs: (73, 264)
msgid "Deleted"
msgstr "Изтрит"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Deleted node"
msgstr "Изтрит възел"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Deletes and adds the selected file(s) or the filemask to the 'ignore' list"
msgstr "Изтрива и добавя избраните файлове или шаблон за файлове към списъка за игнориране"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Deletes files / folders from version control"
msgstr "Изтрива контролирани файлове / папки"

#. Resource IDs: (18)
msgid "Deletes files / folders from version control but keeps the file"
msgstr "Изтрива контролирани файлове / папки, но запазва местните копия"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Deletes the action log file"
msgstr "Изтрива файла-дневник на действията"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Deleting"
msgstr "Изтриване"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Depth"
msgstr "Дълбочина"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Depth:"
msgstr "Дълбочина:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Description"
msgstr "Описание"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Description:"
msgstr "Описание:"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Deselect changelist"
msgstr "Размаркиране на списък с промени"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Destination disk drive is full."
msgstr "Дискът е пълен."

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Device Independent Bitmap\n"
"a device independent bitmap"
msgstr ""
"Хардуерно независимо растерно изображение\n"
"хардуерно независимо растерно изображение"

#. Resource IDs: (1277)
msgid "Dialog sizes and positions"
msgstr "Размер и позиция на диалоговите прозорци"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff file:"
msgstr "Файл с разлики:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Diff options"
msgstr "Настройки на сравняване"

#. Resource IDs: (146, 279)
msgid "Diff with URL"
msgstr "Сравняване с URL"

#. Resource IDs: (1302)
msgid "Difference between"
msgstr "Разлика между"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Differential path &names"
msgstr "Различаващи се &имена на пътища"

#. Resource IDs: (1022)
msgid "Diffing"
msgstr "Сравняване"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Diffs the working copy file with the one before the last commit."
msgstr "Сравнява файл от работното копие със версията му преди последното поверяване."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Directory:"
msgstr "Директория:"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Disable this option if you have really big working copies and experience\r\n"
"too much disk access when browsing the working copy."
msgstr ""
"Изключете тази опция, ако имате огромни работни копия и изпитвате\r\n"
"твърде чест достъп до диска докато разглеждате работно копие."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Disk full while accessing %1."
msgstr "Пълен диск при достъп до %1."

#. Resource IDs: (3860)
#, c-format
msgid "Dispatch exception: %1"
msgstr "Изключение при разпределяне: %1"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Display &buttons in this order"
msgstr "Показване на &бутоните в този ред"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for clicked on buttons, menus and windows\n"
"Help"
msgstr ""
"Помощна информация за щракнатите бутони, менюта и прозорци\n"
"Помощ"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display help for current task or command\n"
"Help"
msgstr ""
"Помощна информация за текущата задача или команда\n"
"Помощ"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display instructions about how to use help\n"
"Help"
msgstr ""
"Указания как да се използва системната помощ\n"
"Помощ"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Display program information, version number and copyright\n"
"About"
msgstr ""
"Информация за програмата, версията й и авторското право\n"
"Относно"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Do not show the context menu for the following paths:"
msgstr "Без контекстно меню за следните пътища:"

#. Resource IDs: (1007)
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the toolbar '%s'?"
msgstr "Наистина ли желаете да изтриете лентата с инструменти '%s'?"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Do you really want to move this file or folder?"
msgstr "Наистина ли желаете да преместите този файл или папка?"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"and go back to this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revisions into your working copy."
msgstr ""
"Наистина ли желаете да отмените всички промени в\n"
"%s\n"
"и да се върнете към тази ревизия? Тези промени ще бъдат отменени чрез обратно сливане на ревизиите с работното Ви копие."

#. Resource IDs: (76)
#, c-format
msgid ""
"Do you really want to revert all changes in\n"
"%s\n"
"which were made in this revision? These changes will be reverted by reverse-merging the revision into your working copy."
msgstr ""
"Наистина ли желаете да отмените всички промени в\n"
"%s,\n"
"направени в тази ревизия? Тези промени ще бъдат отменени чрез обратно сливане на ревизията с работното Ви копие."

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"Do you want to make this working copy unversioned?\n"
"This will remove all Subversion admin directories from\n"
"%s!"
msgstr ""
"Желаете ли да премахнете контрола от това работно копие?\n"
"Това ще премахне всички административни директории на Subversion от\n"
"%s!"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Do you want to proceed?"
msgstr "Желаете ли да продължите?"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Do you want to reload the documents to reflect the settings changes?\n"
"Note: you will lose all changes you've made!"
msgstr ""
"Желаете ли да презаредите документите, за да се отразят промените?\n"
"Забележка: ще загубите всичките си промени!"

#. Resource IDs: (563)
#, c-format
msgid "Do you want to remove the property %s recursively?"
msgstr "Желаете ли да премахнете рекурсивно свойството %s?"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Do you want to save your changes?"
msgstr "Желаете ли да запишете промените си?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Document :"
msgstr "Документ :"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Documentation : Simon Large\n"
"Code : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann"
msgstr ""
"Документация : Simon Large\n"
"Код : Tobias Schäfer, Stefan Fuhrmann\n"
"Превод: Милен А. Радев"

#. Resource IDs: (73, 80)
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Да не се показва повече това съобщение"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Drag to make this menu float"
msgstr "Плъзнете, за да направите това меню плаващо"

#. Resource IDs: (16513)
msgid "Draw"
msgstr "Рисуване"

#. Resource IDs: (1079)
msgid "Drive Types"
msgstr "Тип устройства"

#. Resource IDs: (1315)
msgid "Drives A: and B:"
msgstr "Устройства A: и B:"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Drop not possible on %1"
msgstr "Пускането върху %1 е невъзможно"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "E&xact copy sources"
msgstr "&Точни източници на копиране"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "E&xclude paths:"
msgstr "Пътища за &изключване:"

#. Resource IDs: (105, 57665)
msgid "E&xit"
msgstr "&Изход"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand all"
msgstr "&Разгъване на всички"

#. Resource IDs: (275)
msgid "E&xpand sub-trees"
msgstr "&Разгъване на под-дървета"

#. Resource IDs: (1437)
msgid "E&xport"
msgstr "&Износ"

#. Resource IDs: (9, 1382)
msgid "E&xport..."
msgstr "&Износ..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "EXT"
msgstr "EXT"

#. Resource IDs: (1237)
msgid "Edit"
msgstr "Редакция"

#. Resource IDs: (16133)
msgid "Edit Button Image"
msgstr "Редакция на изображението на бутона"

#. Resource IDs: (227, 564)
msgid "Edit Properties"
msgstr "Редакция на свойства"

#. Resource IDs: (297)
msgid "Edit Property Conflict"
msgstr "Редакция на конфликт на свойствата"

#. Resource IDs: (298)
msgid "Edit Tree Conflicts"
msgstr "Редакция на конфликти на дървета"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Edit author"
msgstr "Редакция на автора"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Edit author name"
msgstr "Редакция на името на автора"

#. Resource IDs: (1399)
msgid "Edit conflict"
msgstr "Редакция на конфликт"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific diff program"
msgstr "Редактиране на специфична за типа файлове програма за сравняване"

#. Resource IDs: (110)
msgid "Edit extension specific merge program"
msgstr "Редактиране на специфична за типа файлове програма за сливане"

#. Resource IDs: (113, 115)
msgid "Edit log message"
msgstr "Редакция на съобщение в дневника"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Edit property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Редакция на свойство '%s' на\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1331, 1382)
msgid "Edit..."
msgstr "Редакция..."

#. Resource IDs: (581)
msgid "Edits the selected property value"
msgstr "Редактира стойността на избраното свойство"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Either the name or IP of the proxy server"
msgstr "Името или IP адреса на proxy сървъра"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Ellipse Tools\n"
"Ellipse"
msgstr ""
"Инструмент за елипси\n"
"Елипси"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Empty"
msgstr "Празни"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Enable log caching to speed up log and revision graph dialogs"
msgstr "Включване на кеширането на дневника за ускоряване на диалоговите прозорци на дневника и на диаграмата на ревизиите"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"Enable this only if you're working with web projects on VS.NET2003!\r\n"
"You must restart the system for this setting to take effect."
msgstr ""
"Включете, само ако работите с уеб проекти в VS.NET 2003!\r\n"
"За да влезе в сила тази настройка, трябва да рестартирате системата си."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Enables the spellchecker only if the\n"
"tsvn:projectlanguage property is set."
msgstr "Проверка на правописа, само ако е установено 'tsvn:projectlanguage'"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a hardware I/O error while accessing %1."
msgstr "Хардуерна входно/изходна грешка по време на достъп до %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a locking violation while accessing %1."
msgstr "Установено е нарушаване на заключване при достъп до %1."

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Encountered a sharing violation while accessing %1."
msgstr "Установено е нарушаване на споделяне при достъп до %1."

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Encountered an improper argument."
msgstr "Невалиден аргумент."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while reading %1."
msgstr "Неочаквана грешка при четене от %1."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Encountered an unexpected error while writing %1."
msgstr "Неочаквана грешка при запис във %1."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "End Revision"
msgstr "Крайна ревизия"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Enlarge the window to full size"
msgstr "Разширяване на прозореца на цял екран"

#. Resource IDs: (241)
msgid "Enter Log Message"
msgstr "Въведете съобщение за дневника"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Enter URL"
msgstr "Въведете URL"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a GUID."
msgstr "Въведете GUID."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a currency."
msgstr "Въведете валута."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date and/or time."
msgstr "Въведете дата и/или време."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a date."
msgstr "Въведете дата."

#. Resource IDs: (313)
msgid "Enter a lock message (optional):"
msgstr "Въведете съобщение за заключването (незадължително):"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Enter a name for the changelist:"
msgstr "Въведете име за списъка с промени:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter a number between %1 and %2."
msgstr "Въведете число между %1 и %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a number."
msgstr "Въведете число."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a positive integer."
msgstr "Въведете положително цяло число."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter a time."
msgstr "Въведете време."

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter an integer between %1 and %2."
msgstr "Въведете цяло число между %1 и %2."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer between 0 and 255."
msgstr "Въведете цяло число между 0 и 255."

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Enter an integer."
msgstr "Въведете цяло число."

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Enter log &message:"
msgstr "Въведете съобщение за &дневника:"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Enter log message:"
msgstr "Въведете съобщение за дневника:"

#. Resource IDs: (3858)
#, c-format
msgid "Enter no more than %1 characters."
msgstr "Въведете не повече от %1 знака."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase everything\n"
"Erase All"
msgstr ""
"Изтрива всичко\n"
"Изтриване на всичко"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Erase the selection\n"
"Erase"
msgstr ""
"Изтриване на селекцията\n"
"Изтриване"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Error"
msgstr "Грешка"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Error rebuilding Shell Icon Cache!"
msgstr "Грешка при възобновяването на системната кеш-памет за иконки!"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid "Error validating server certificate for %s:"
msgstr "Грешка при проверката на сървърния сертификат на %s:"

#. Resource IDs: (70)
#, c-format
msgid ""
"Error while reading/writing the registry key %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при четене/писане на ключ в регистъра %s\n"
"%s"

#. Resource IDs: (1413)
msgid "Exceptions:"
msgstr "Изключения:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Exclude"
msgstr "Изключване"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Executable (*.exe)|*.exe|Command (*.com)|*.com|Information (*.pdf)|*.pdf|Batch (*.bat)|*.bat|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Изпълними файлове (*.exe)|*.exe|Команди (*.com)|*.com|Информация (*.pdf)|*.pdf|Файлове с команди (*.bat)|*.bat|Всички файлове (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Existing"
msgstr "Съществуващ"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Exp&and source tree"
msgstr "Разгъване на &изходното дърво"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Expand &following tree"
msgstr "Разгъване на &следното дърво"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "Expand (%s)"
msgstr "Разширяване (%s)"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Expand docked window"
msgstr "Разширяване на скачен прозорец"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Expert settings"
msgstr "Настройки за напреднали"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Explore to"
msgstr "Отваряне в Windows Explorer на"

#. Resource IDs: (229, 238)
msgid "Export"
msgstr "Износ"

#. Resource IDs: (1074)
msgid "Export &directory:"
msgstr "&Директория за износ:"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Export - TortoiseSVN"
msgstr "Износ - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (94)
msgid "Export directory:"
msgstr "Директория за износ:"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Export the selected cache as a set of Comma Separated Value (CSV) files"
msgstr "Износ на избраният кеш като набор от файлове със стойности, отделени със запетая (CSV)"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Export unversioned files too"
msgstr "Износ и на неконтролираните файлове"

#. Resource IDs: (284)
#, c-format
msgid "Exporting %s"
msgstr "Износ на %s"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Exporting..."
msgstr "Износ..."

#. Resource IDs: (10)
msgid "Exports a repository to a clean working copy without the svn administrative folders"
msgstr "Изнася хранилище в чисто работно копие без административните папки на Subversion"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Exports a set of properties to a file"
msgstr "Изнася набор от свойства във файл"

#. Resource IDs: (74, 207)
msgid "Extension"
msgstr "Разширение"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension or mime-type:"
msgstr "Разширение или MIME тип:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Extension/mime-type specific programs"
msgstr "Специфични програми за това разширение/MIME тип"

#. Resource IDs: (74)
msgid "External"
msgstr "Външна"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "External Program:"
msgstr "Външна програма:"

#. Resource IDs: (192)
msgid "External Programs::Diff Viewer"
msgstr "Външна програма::Програма за разглеждане на Diff файлове"

#. Resource IDs: (193)
msgid "External Programs::Merge Tool"
msgstr "Външна програма::Програма за сливане"

#. Resource IDs: (194)
msgid "External Programs::Unified Diff Viewer"
msgstr "Външна програма::Програма за разглеждане на Unified Diff файлове"

#. Resource IDs: (263)
msgid "External failed"
msgstr "Грешка с външните"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals excluded"
msgstr "Без външните"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Externals included"
msgstr "Със външните"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Failed revert"
msgstr "Пропаднало отменяне"

#. Resource IDs: (3865)
msgid ""
"Failed to connect.\n"
"Link may be broken."
msgstr ""
"Грешка при свързване.\n"
"Възможно е връзката да е грешна."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to convert ActiveX object."
msgstr "Грешка при превръщане на обект ActiveX."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to create empty document."
msgstr "Грешка при създаване на празен документ."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to create object. Make sure the application is entered in the system registry."
msgstr "Грешка при създаване на обект. Проверете дали приложението е въведено в системния регистър."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to launch help."
msgstr "Грешка при стартиране на системната помощ."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to launch server application."
msgstr "Грешка при стартиране на сървърно приложение."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to open document."
msgstr "Грешка при отваряне на документ."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Failed to perform server operation."
msgstr "Грешка при изпълнение на сървърна операция."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Failed to save document."
msgstr "Грешка при запис на документ."

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Failed to set/remove changelist '%s'"
msgstr "Грешка при установяване/премахване на група с промени '%s'"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"Failed to start the issue tracker COM provider '%s'.\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при пускане на доставчика тип COM за проследяване на дефекти '%s'.\n"
"%s"

#. Resource IDs: (220)
msgid "Failed!"
msgstr "Пропаднало!"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Fetching file..."
msgstr "Изтегляне на файл..."

#. Resource IDs: (313)
#, c-format
msgid "Fetching revision %s of file:"
msgstr "Изтегляне на ревизия %s на файл:"

#. Resource IDs: (63, 74, 77, 319, 1001)
msgid "File"
msgstr "Файл"

#. Resource IDs: (1138)
msgid "File changes each week:"
msgstr "Файлови промени всяка седмица:"

#. Resource IDs: (376)
msgid "File diffs"
msgstr "Промени във файл"

#. Resource IDs: (213)
msgid "File list is empty"
msgstr "файловият списък е празен"

#. Resource IDs: (135, 376)
msgid "File patches"
msgstr "Файлове с кръпки"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Размер на файла:\t\t%s (%s)\n"
"Ширина:\t\t\t%ld пиксела\n"
"Височина:\t\t\t%ld пиксела\n"
"Хоризонтална разделителна способност:\t%.1f точки на инч\n"
"Вертикална разделителна способност:\t%.1f точки на инч\n"
"Дълбочина:\t\t\t%d бита\n"
"Мащаб:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (8)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Размер на файла:\t\t%s (%s)\n"
"Ширина:\t\t\t%ld пиксела\n"
"Височина:\t\t\t%ld пиксела\n"
"Хоризонтална разделителна способност:\t%.1f точки на инч\n"
"Вертикална разделителна способност:\t%.1f точки на инч\n"
"Дълбочина:\t\t\t%d бита\n"
"Мащаб:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Размер на файла:\t\t%s (%s)\n"
"Ширина:\t\t\t%ld пиксела\n"
"Височина:\t\t\t%ld пиксела\n"
"Хоризонтална разделителна способност:\t%.1f точки на инч\n"
"Вертикална разделителна способност:\t%.1f точки на инч\n"
"Дълбочина:\t\t\t%d бита\n"
"Мащаб:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Размер на файла:\t\t\t%s (%s)\n"
"Ширина:\t\t\t%ld пиксела\n"
"Височина:\t\t\t%ld пиксела\n"
"Хоризонтална разделителна способност:\t%.1f точки на инч\n"
"Вертикална разделителна способност:\t\t%.1f точки на инч\n"
"Дълбочина:\t\t\t%d бита\n"
"Мащаб:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid ""
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"File size:\t\t\t%s (%s)\n"
"Width:\t\t\t%ld pixel\n"
"Height:\t\t\t%ld pixel\n"
"Horizontal Resolution:\t%.1f dpi\n"
"Vertical Resolution:\t\t%.1f dpi\n"
"Depth:\t\t\t%d bit\n"
"Zoom:\t\t\t%d%%"
msgstr ""
"Размер на файла:\t\t\t%s (%s)\n"
"Ширина:\t\t\t%ld пиксела\n"
"Височина:\t\t\t%ld пиксела\n"
"Хоризонтална разделителна способност:\t%.1f точки на инч\n"
"Вертикална разделителна способност:\t\t%.1f точки на инч\n"
"Дълбочина:\t\t\t%d бита\n"
"Мащаб:\t\t\t%d%%\n"
"\n"
"Размер на файла:t\t\t%s (%s)\n"
"Ширина:\t\t\t%ld пиксела\n"
"Височина:\t\t\t%ld пиксела\n"
"Хоризонтална разделителна способност:\t%.1f точки на инч\n"
"Вертикална разделителна способност:\t\t%.1f точки на инч\n"
"Дълбочина:\t\t\t%d бита\n"
"Мащаб:\t\t\t%d%%"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Filename"
msgstr "Име на файл"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Fill Tool\n"
"Fill"
msgstr ""
"Инструмент за запълване\n"
"Запълване"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"Filter out paths that contain one of the following strings\n"
"(separate multiple paths with the '*' char):"
msgstr ""
"Изключване на пътища, съдържащи някой от следните низове\n"
"(разделете множество пътища със знака '*'):"

#. Resource IDs: (321)
msgid "Filter paths"
msgstr "Филтър на пътищата"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Find"
msgstr "Търсене"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Find the specified text\n"
"Find"
msgstr ""
"Търсене на специфичен текст\n"
"Търсене"

#. Resource IDs: (77, 219)
msgid "Finished!"
msgstr "Завършено!"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "Fit graph"
msgstr "Напасване на диаграмата"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "Fit height"
msgstr "Оптимален мащаб по височина"

#. Resource IDs: (32810)
msgid "Fit image &sizes"
msgstr "Напасване на &размерите на изображението"

#. Resource IDs: (32803)
msgid "Fit width"
msgstr "Оптимален мащаб по ширина"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Fix case of item and do not add it"
msgstr "Поправяне на регистъра на името на обекта без да се добавя"

#. Resource IDs: (32818)
msgid "Fold &tags"
msgstr "&Сгъване на етикетите"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Folded tag"
msgstr "Сгънат етикет"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Folder"
msgstr "Папка"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Font"
msgstr "Шрифт"

#. Resource IDs: (3585)
msgid "For Help, press F1. Scroll horizontally with Ctrl-Scrollwheel"
msgstr "За Помощ, натиснете F1. За хоризонтално превъртане превъртане ползвайте клавиша 'Ctrl' и колелцето за превъртане на мишката"

#. Resource IDs: (119)
msgid "For complete history deselect 'Stop on copy/rename'"
msgstr "За пълна история изключете 'Спиране при копиране/преименуване'"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Forward"
msgstr "Напред"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From URL:"
msgstr "От URL:"

#. Resource IDs: (1200, 65535)
msgid "From:"
msgstr "От:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "From: (start URL and revision of the range to merge)"
msgstr "От: (начален URL и ревизия на обхват за сливане)"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Full Screen"
msgstr "Цял екран"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Fully recursive"
msgstr "Напълно рекурсивно"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't be initialized!"
msgstr "Грешка при инициализация на GDI+!"

#. Resource IDs: (273)
msgid "GDI+ couldn't create a bitmap object. You probably don't have enough memory."
msgstr "Грешка при създаване на обект растерно изображение от GDI+. Най-вероятно липсва достатъчно свободна памет."

#. Resource IDs: (284)
msgid "Gathering information. Please wait..."
msgstr "Събира се информация. Моля, изчакайте..."

#. Resource IDs: (107, 143)
msgid "General"
msgstr "Общи"

#. Resource IDs: (212)
msgid "General::Colors"
msgstr "Общи::Цветове"

#. Resource IDs: (195)
msgid "General::Context Menu"
msgstr "Общи::Контекстно меню"

#. Resource IDs: (196)
msgid "General::Dialogs 1"
msgstr "Общи::Диалогови прозорци 1"

#. Resource IDs: (213)
msgid "General::Dialogs 2"
msgstr "Общи::Диалогови прозорци 2"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Generating patchfile..."
msgstr "Създаване на файл с кръпка..."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Get loc&k..."
msgstr "&Заключване..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Get merge logs"
msgstr "Получаване на дневниците за сливанията"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Getting a lock for files without the 'svn:needs-lock' property will <b>not</b> prevent others from editing them in their working copies.\n"
"To enable strict locking please add the 'svn:needs-lock' property to all files that need locking, and commit those files.\n"
"Each file will have the file-system read-only flag set, and getting a lock will make the file writable.\n"
"Note that other users will need to update their working copies before they see the files as read-only."
msgstr ""
"Заключването на файлове без установяване на свойството 'svn:needs-lock' <b>няма</b> да попречи на останалите да ги редактират в техните работни копия.\n"
"За да установите стриктно заключване, моля добавете свойството 'svn:needs-lock' на всички файлове, които изискват заключване, и поверете тези файлове.\n"
"За всеки файл ще бъде установен системния флаг 'само за четене' и само заключването му ще го направи редактируем.\n"
"Забележете, че останалите потребители ще трябва да обновят техните работни копия преди да видят файловете като белязани само за четене."

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Getting file %s"
msgstr "Получаване на файл %s"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Getting file %s, revision %s"
msgstr "Получаване на файл %s, ревизия %s"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting file info..."
msgstr "Получаване на информация за файл..."

#. Resource IDs: (269)
msgid "Getting information from repository..."
msgstr "Получаване на информация от хранилището..."

#. Resource IDs: (120)
msgid "Getting information..."
msgstr "Получаване на информация..."

#. Resource IDs: (132)
msgid "Getting log info..."
msgstr "Получаване на информация от дневника..."

#. Resource IDs: (220)
msgid "Getting required information..."
msgstr "Получаване на нужната информация..."

#. Resource IDs: (119)
msgid "Getting unified diff"
msgstr "Получаване на Unified Diff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global ignore &pattern:"
msgstr "Глобален &шаблон за игнориране:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Global settings"
msgstr "Глобални настройки"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Go to line"
msgstr "Преход до ред"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the next conflict\n"
"Next conflict"
msgstr ""
"Преход до следващият конфликт\n"
"Следващ конфликт"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the next difference\n"
"Next difference"
msgstr ""
"Преход до следващата разлика\n"
"Следваща разлика"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Go to the previous conflict\n"
"Previous conflict"
msgstr ""
"Преход до предишен конфликт\n"
"Предишен конфликт"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Go to the previous difference\n"
"Previous difference"
msgstr ""
"Преход до предишната разлика\n"
"Предишна разлика"

#. Resource IDs: (1134)
msgid "Graph type:"
msgstr "Тип на диаграмата:"

#. Resource IDs: (16972)
msgid "Gray"
msgstr "Сив"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Group by branch"
msgstr "Групиране по разклонение"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Group changelists"
msgstr "Групиране на списъци с промени"

#. Resource IDs: (1229)
msgid "H&ide unrelated changed paths"
msgstr "&Скриване на несвързаните променени пътища"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "H&ue:"
msgstr "&Тон:"

#. Resource IDs: (1353, 1354)
msgid "HEAD"
msgstr "Главна ревизия"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "HEAD node"
msgstr "Възел на главната ревизия"

#. Resource IDs: (106)
#, c-format
msgid "Head revision is %s"
msgstr "Главната ревизия е %s"

#. Resource IDs: (9, 73, 332, 1004)
msgid "Help"
msgstr "Помощ"

#. Resource IDs: (16982)
msgid "Help Keyboard"
msgstr "Помощна клавиатура"

#. Resource IDs: (16974)
msgid "Hex"
msgstr "Шестнайсетично"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Hide &deleted paths"
msgstr "Скриване на &изтритите пътища"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide all branches that did not modify the item"
msgstr "Скриване на всички разклонения, които не променят обекта"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Hide deleted branches and tags"
msgstr "Скриване на изтритите разклонения и етикети"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Hide docked window"
msgstr "Скриване на скачен прозорец"

#. Resource IDs: (1326)
msgid "Hide the script while running"
msgstr "Скриване на скрипта, докато се изпълнява"

#. Resource IDs: (32830)
msgid "Hide unused &branches"
msgstr "Скриване на неизползваните &разклонения"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Hide/Show the patch file list\n"
"Hides or shows the patch file list"
msgstr ""
"Скриване/показване на списъка с файлове с кръпки\n"
"Скрива или показва списъка с файлове с кръпки"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Highest revision number in the cache"
msgstr "Номер на най-новата ревизия в кеша"

#. Resource IDs: (1127)
msgid "Hint: Press F5 to refresh the selected subtree and Ctrl-F5 to load all children too"
msgstr "Съвет: натиснете бутона F5, за да обновите информацията за избраното поддърво, а Ctrl-F5 - и за поддиректориите."

#. Resource IDs: (16519)
msgid "Hint: select the context menu, change the page to 'Commands' and drag the toolbar buttons into the menu window."
msgstr "Съвет: изберете контекстното меню, идете на страницата 'Команди' и плъзнете бутоните за лентата с инструменти в главния прозорец."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Home"
msgstr "Начална директория"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Hook Scripts"
msgstr "Закачени скриптове"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Hook Scripts::Issue Tracker Integration"
msgstr "Закачени скриптове::Интеграция с програми за проследяване на дефекти"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Hook Type"
msgstr "Тип на кука"

#. Resource IDs: (1334)
msgid "Hook Type:"
msgstr "Тип на кука:"

#. Resource IDs: (82)
#, c-format
msgid "Hostname mismatch (%s)"
msgstr "Разминаване в името на хост (%s)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "How do you want to resolve this conflict?"
msgstr "Как бихте желали да разрешите този конфликт?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "I&nclude paths:"
msgstr "Пътища за &включване:"

# msgid/msgstr fields for Accelerator keys
# Format is: "ID:xxxxxx:VACS+X" where:
#  ID:xxxxx = the menu ID corresponding to the accelerator
#  V = Virtual key (or blank if not used) - nearly always set!
#  A = Alt key   (or blank if not used)
#  C = Ctrl key  (or blank if not used)
#  S = Shift key  (or blank if not used)
#  X = upper case character
# e.g. "V CS+Q" == Ctrl + Shift + 'Q'
# ONLY Accelerator Keys with corresponding alphanumeric characters can be
# updated i.e. function keys (F2), special keys (Delete, HoMe) etc. will not.
# ONLY change the msgstr field. Do NOT change any other.
# If you do not want to change an Accelerator Key, copy msgid to msgstr
#. Accelerator Entry for Menu ID:32771; '&Find...'
msgid "ID:32771:V C +F"
msgstr "ID:32771:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32772; '&Overlap images'
msgid "ID:32772:V  +O"
msgstr "ID:32772:V  +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32773; '&Open'
msgid "ID:32773:V C +O"
msgstr "ID:32773:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32774; '&Whitespaces'
msgid "ID:32774:V C +T"
msgstr "ID:32774:V C +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32775; 'Single/&double-pane view'
msgid "ID:32775:V C +D"
msgstr "ID:32775:V C +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32778; '&Fit Images in window'
msgid "ID:32778:V  +F"
msgstr "ID:32778:V  +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; 'Ori&ginal size'
msgid "ID:32779:V  +S"
msgstr "ID:32779:V  +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32779; '&Go To Line...'
msgid "ID:32779:V C +G"
msgstr "ID:32779:V C +G"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32785; '&Color age of lines'
msgid "ID:32785:V C +O"
msgstr "ID:32785:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32793; 'Arrange &Vertical'
msgid "ID:32793:V C +V"
msgstr "ID:32793:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32794; 'Reload'
msgid "ID:32794:V C +R"
msgstr "ID:32794:V C +R"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32796; 'Show &all revisions'
msgid "ID:32796:V C +A"
msgstr "ID:32796:V C +A"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32809; '&Filter'
msgid "ID:32809:V C +F"
msgstr "ID:32809:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32810; 'Fit image &sizes'
msgid "ID:32810:V  +T"
msgstr "ID:32810:V  +T"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:V C +L"
msgstr "ID:32814:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32814; 'Oldest on to&p'
msgid "ID:32814:VA +D"
msgstr "ID:32814:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32824; ''
msgid "ID:32824:V C +F"
msgstr "ID:32824:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:V C +L"
msgstr "ID:32825:V C +L"

#. Accelerator Entry for Menu ID:32825; ''
msgid "ID:32825:VA +D"
msgstr "ID:32825:VA +D"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57601; '&Open'
msgid "ID:57601:V C +O"
msgstr "ID:57601:V C +O"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57603; '&Save'
msgid "ID:57603:V C +S"
msgstr "ID:57603:V C +S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57604; 'Save &As...'
msgid "ID:57604:V CS+S"
msgstr "ID:57604:V CS+S"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; ''
#. Accelerator Entry for Menu ID:57634; '&Copy'
msgid "ID:57634:V C +C"
msgstr "ID:57634:V C +C"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57635; ''
msgid "ID:57635:V C +X"
msgstr "ID:57635:V C +X"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57636; '&Find'
msgid "ID:57636:V C +F"
msgstr "ID:57636:V C +F"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57637; ''
msgid "ID:57637:V C +V"
msgstr "ID:57637:V C +V"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57643; '&Undo'
msgid "ID:57643:V C +Z"
msgstr "ID:57643:V C +Z"

#. Accelerator Entry for Menu ID:57665; 'E&xit'
msgid "ID:57665:V C +Q"
msgstr "ID:57665:V C +Q"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Icon Overlays"
msgstr "Модификации на иконките"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icon Overlays / Status Columns"
msgstr "Модификации на иконките / Колони за състоянието"

#. Resource IDs: (184)
msgid "Icon Overlays::Icon Set"
msgstr "Модификации на иконките::Комплект с иконки"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Icons/Design/Code:         Luebbe Onken"
msgstr "Иконки/дизайн/програмиране:         Luebbe Onken"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'branch'."
msgstr ""
"Ако елемент (част между два '/') на даден път съвпада с един\n"
"от тези шаблони, той се смята за 'разклонение'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'tag'."
msgstr ""
"Ако елемент (част между два '/') на даден път съвпада с един\n"
"от тези шаблони, той се смята за 'етикет'."

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"If a component (part between two '/') of a given path matches one\n"
"of these patterns, it is considered a 'trunk'."
msgstr ""
"Ако елемент (част между два '/') на даден път съвпада с един\n"
"от тези шаблони, той се смята за 'основно течение'."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If activated, prevents the overlays and the context menu from showing in 'save as...' or 'open' dialogs"
msgstr "Ако е включено, предотвратява появата на модификациите на иконките и на контекстното меню в диалоговите прозорци 'Запис като...' или 'Отваряне'"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"If activated, the menu entry 'Get Lock' is always shown in the top level menu\n"
"if the selected file has the svn:needs-lock property set"
msgstr ""
"Ако е включено, подменюто 'Заключване' се показва винаги в главното меню,\n"
"ако за избрания файл е установено свойството 'svn:needs-lock'"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"If checked then a new folder is created in the repository.\n"
"If not checked then the import goes directly to the specified URL."
msgstr ""
"Ако е включено, в хранилището ще бъде създадена нова папка.\n"
"Ако не е, тогава вносът ще се извърши в посоченият URL."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"If checked, TortoiseSVN creates a temporary file of the BASE to do the diff\n"
"with the keywords expanded and the line endings adjusted."
msgstr ""
"Ако е включено, TortoiseSVN създава временен файл от работната база, за да покаже разликите,\n"
"със заместване на ключовите думи и преобразуване на символите за край на ред."

#. Resource IDs: (197)
msgid "If checked, double-clicking on a revision in the log list compares it with the previous revision"
msgstr "Ако е включено, двойно щракване върху ревизия в дневника ще я сравни с предишната ревизия"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If checked, the commit dialog will be started again automatically after an error,\r\n"
"while preserving your last selection and log message."
msgstr ""
"Ако е включено, при грешка диалоговият прозорец за поверяване ще се покаже отново,\r\n"
"със запазени последната селекция и съобщение за дневника."

#. Resource IDs: (194)
msgid "If enabled, TortoiseSVN checks once a week if a newer version is available"
msgstr "Ако е включено, TortoiseSVN проверява веднъж седмично дали е налична по-нова версия"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the Merge dialog initializes the 'From:' URL with the URL of the selected working copy\r\n"
"instead of the last used URL."
msgstr ""
"Ако е включено, диалоговият прозорец за сливане инициализира 'От:' URL с URL на избраното работно копие\r\n"
"вместо с последно използвания URL."

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If enabled, the repository is contacted when the dialog starts up.\r\n"
"You don't have to click on 'Check Repository' anymore."
msgstr ""
"Ако е включено, при стартиране на диалоговият прозорец се прави проверка в хранилището.\r\n"
"В този случай вече няма нужда да се ползва бутона 'Проверка в хранилището'"

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"If enabled, working copy folders which are excluded from\n"
"showing overlays still show the overlay for status 'normal'"
msgstr ""
"Ако е включено, папките в работните копия, за които няма модификация\n"
"на иконките, се показват със модификация за 'нормално' състояние"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"If set, TortoiseSVN will set the filetimes to the time they\r\n"
"were last committed. If not set, TortoiseSVN uses the current time."
msgstr ""
"Ако е включено, TortoiseSVN ще установи времето на промяна на файловете на времето,\r\n"
"когато те са били последно поверени, Ако не е включено, TortoiseSVN ще използва текущото време."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, files inside unversioned folders can be shown in the status control.\r\n"
"The status control is used for example in the commit dialog."
msgstr ""
"Ако е включено, файловете в неконтролирани папки ще се появяват в елемента за управление,\r\n"
"който показва състоянието. Този елемент за управление например се използва в диалоговия прозорец за поверяване."

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If set, then unversioned files will mark the status of the parent directory as modified\r\n"
"i.e. they get the modified overlay icon."
msgstr ""
"Ако е включено, наличието на неконтролирани файлове ще отбележи състоянието на съдържащата папка като променено,\r\n"
"т.е. тя ще получи модификация на иконката за променена папка."

#. Resource IDs: (2052)
msgid "If the graph contains multiple trees, separate them by slight variations in background color."
msgstr "Ако диаграмата съдържа множество дървета, те се разграничават чрез лека промяна на цвета на фона."

#. Resource IDs: (1439)
msgid "If the repository can not be contacted"
msgstr "Ако няма връзка с хранилището"

#. Resource IDs: (196)
msgid ""
"If you change this value, your existing working copies won't be recognized anymore!\n"
"You must check out your working copies again.\n"
"If you're not sure about this, then please read the docs.\n"
"Are you absolutely sure you want to do this?"
msgstr ""
"Ако промените тази стойност, съществуващите Ви работни копия няма да бъдат разпознавани!\n"
"Ще трябва да ги изпишете отново.\n"
"Ако не сте сигурни, моля прочетете документацията.\n"
"Сигурни ли сте, че желаете да направите това?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "If you want to break the lock, use the 'Check For Modifications' dialog."
msgstr "Ако желаете да разбиете заключването, използвайте диалоговия прозорец 'Проверка за промени'."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Ignore"
msgstr "Игнориране"

#. Resource IDs: (14)
#, c-format
msgid "Ignore %d items by &extension"
msgstr "Игнориране на %d обекта по &разширение"

#. Resource IDs: (1020)
msgid "Ignore &all whitespaces"
msgstr "Игнориране на &всички празни символи"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Ignore &case changes"
msgstr "Нечувствителност към &регистъра"

#. Resource IDs: (1392)
msgid "Ignore all whitespaces"
msgstr "Игнориране на всички празни символи"

#. Resource IDs: (1267)
msgid "Ignore ancestry"
msgstr "Игнориране на предшествениците"

#. Resource IDs: (1018)
msgid "Ignore line &endings (recommended)"
msgstr "Игнориране на символите за &край на ред (препоръчително)"

#. Resource IDs: (1126, 1127)
msgid "Ignore line endings"
msgstr "Игнориране на символите за край на ред"

#. Resource IDs: (1391)
msgid "Ignore whitespace changes"
msgstr "Игнориране на промените в празните символи"

#. Resource IDs: (226)
msgid "Ignored items included"
msgstr "Включване и на игнорираните обекти"

#. Resource IDs: (16916)
msgid "Image &and Text"
msgstr "Изображение &и текст"

#. Resource IDs: (16507)
msgid "Image &and text"
msgstr "Изображение &и текст"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Images"
msgstr "Изображения"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Immediate children, including folders"
msgstr "Непосредствените деца, включително и папки"

#. Resource IDs: (139)
msgid "Import"
msgstr "Внос"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid "Import %ld items"
msgstr "Внос на %ld обекта"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Import %s to %s%s"
msgstr "Внос на %s в %s%s"

#. Resource IDs: (1056)
msgid "Import &message"
msgstr "Съобщение за &внос"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Import - TortoiseSVN"
msgstr "Внос - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Import a previously saved set of properties from a file"
msgstr "Внася предварително записан във файл набор от свойства"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Import file %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Внос на файла %s\r\n"
"в %s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import file to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Внос на файл в\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid ""
"Import folder %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Внос на папка %s\r\n"
"в %s"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Import to %1"
msgstr "Внос в %1"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Importing file %s"
msgstr "Внос на файл %s"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Imports the directory to a repository"
msgstr "Внася директорията в хранилище"

#. Resource IDs: (1266)
msgid "Include ignored files"
msgstr "Включване и на игнорираните файлове"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Include merged revisions"
msgstr "Включване на слетите ревизии"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Include only the following revision range:"
msgstr "Включване само на следния обхват от ревизии:"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"Includes the repository for status check\n"
"Hold down the shift key when clicking to fetch everything."
msgstr ""
"Включва и хранилището при проверка на статуса\n"
"При щракване задръжте клавиша 'Shift', за да изтеглите всичко."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Incorrect filename."
msgstr "Грешно име на файл"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Initial import"
msgstr "Първоначален внос"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Inline differences"
msgstr "Вътрередови разлики"

#. Resource IDs: (161)
msgid "Input"
msgstr "Въвеждане"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Insert Clipboard contents\n"
"Paste"
msgstr ""
"Вмъква съдържанието на системния буфер\n"
"Поставяне"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Insufficient memory to perform operation."
msgstr "Недостиг на оперативна памет за извършването на тази операция."

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Internal application error."
msgstr "Вътрешна програмна грешка."

#. Resource IDs: (339)
msgid "Internal value indicating compression quality"
msgstr "Вътрешна стойност, показваща качеството на компресия"

#. Resource IDs: (3850)
msgid "Invalid Currency."
msgstr "Невалидна валута."

#. Resource IDs: (102)
msgid "Invalid data object dropped!"
msgstr "Пуснат е невалиден обект."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Невалиден номер на ревизия! Валидни ревизии са:\n"
"HEAD, BASE, PREV, COMMITTED, WC,\n"
"положителни десетични числа,\n"
"дати в един от следните формати:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision number! Valid revisions are:\n"
"HEAD\n"
"positive decimal numbers,\n"
"dates in one of the following example forms:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"
msgstr ""
"Невалиден номер на ревизия! Валидни ревизии са:\n"
"HEAD,\n"
"положителни десетични числа,\n"
"дати в един от следните формати:\n"
"{2002-02-17}\n"
"{15:30}\n"
"{15:30:00.200000}\n"
"{\"2002-02-17 15:30\"}\n"
"{\"2002-02-17 15:30 +0230\"}\n"
"{2002-02-17T15:30}\n"
"{2002-02-17T15:30Z}\n"
"{2002-02-17T15:30-04:00}\n"
"{20020217T1530}\n"
"{20020217T1530Z}\n"
"{20020217T1530-0500}"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"Invalid revision range!\n"
"Valid revisions are numbers and HEAD, separated by commas.\n"
"A range can be specified with a dash.\n"
"Example: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"
msgstr ""
"Невалиден обхват от ревизии!\n"
"Валидните ревизии са числа и HEAD, разделени със запетая.\n"
"Обхват може да се укаже с тире.\n"
"Пример: 2-5,7,10,44-70,300-HEAD"

#. Resource IDs: (145)
msgid ""
"It is not possible to rename a file by changing the case of its name alone.\n"
"For example, you can't make MyFile.txt become MYFILE.txt.\n"
"Please consult the documentation for a way to work around this limitation."
msgstr ""
"Невъзможно е да се преименува файл, като само се сменят някои букви от малки в главни или обратното.\n"
"Например, не може да преименувате 'MyFile.txt' на 'MYFILE.txt'.\n"
"Моля, консултирайте се с документацията за начин да се заобиколи това ограничение."

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"It seems you are trying to <b>relocate</b> your working copy to a different path inside the same repository.\n"
"\n"
"From:\t%s\n"
"To:\t\t%s\n"
"\n"
"A relocate is only needed if the path <b>to</b> a repository has changed.\n"
"Changing to a different path <b>inside</b> a repository is done by a switch operation.\n"
"\n"
"Improper use of relocate <b>will corrupt your working copy!</b>\n"
"If you are not sure what to do, please refer to our docs on <i>relocate</i>.\n"
"Do you really want to relocate?"
msgstr ""
"Изглежда, че се опитвате да <b>преместите</b> работното си копие на различен път в същото хранилище.\n"
"\n"
"От:\t%s\n"
"Към:\t\t%s\n"
"\n"
"Преместване е нужно, само ако пътят <b>до</b> хранилището е променен.\n"
"Промяна към различен път <b>в</b> същото хранилището се извършва чрез операцията 'Превключване'.\n"
"\n"
"Неправилно използване на операцията 'Преместване' <b>може да повреди работното Ви копие!</b>\n"
"Ако не сте сигурни какво Ви е нужно, моля прочетете нашата документация относно операцията <i>'Преместване'</i>.\n"
"Наистина ли желаете да преместите?"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with following &tree"
msgstr "Съединяване със следното &дърво"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Join with source tree"
msgstr "Съединяване с изходното дърво"

#. Resource IDs: (1203)
msgid "Keep &locks"
msgstr "Без &отключване"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Keep changelists"
msgstr "Запазване на списъците с промени"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the directory from the repository"
msgstr "Запазване на директорията от хранилището"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the file from the repository"
msgstr "Запазване на файла от хранилището"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local directory"
msgstr "Запазване на местната директория"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Keep the local file"
msgstr "Запазване на местния файл"

#. Resource IDs: (16136)
msgid "Keyboard"
msgstr "Клавиатура"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Keyboard shortcuts:"
msgstr "Клавишни комбинации:"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Keys"
msgstr "Клавиши"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Last commit revision:"
msgstr "Ревизия на последното поверяване:"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Last saved revision of item"
msgstr "Последна записана ревизия на обект"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache content was changed"
msgstr "Време на последната промяна на съдържанието на кеша"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the cache was accessed"
msgstr "Време на последният достъп до кеша"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Last time the repository was asked for the HEAD revision number"
msgstr "Време на последното запиване до хранилището за номера на главната ревизия"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Launches the external diff / merge program to solve the conflicts"
msgstr "Стартира външната сравняваща / сливаща програма, за да разреши конфликтите"

#. Resource IDs: (1137)
msgid "Least active author:"
msgstr "Най-малко активен автор:"

#. Resource IDs: (1404)
msgid "Leave conflicted:"
msgstr "С конфликти:"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Left View: "
msgstr "Изглед вляво:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Left image"
msgstr "Ляво изображение"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Line"
msgstr "Ред"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Line Graph"
msgstr "Линейна диаграма"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Line Tool\n"
"Line"
msgstr ""
"Инструмент за линии\n"
"Линии"

#. Resource IDs: (32853)
msgid "Line diff bar"
msgstr "Лента с разликите в реда"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line differences"
msgstr "Редови разлики"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Line:"
msgstr "Ред:"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Line: %*ld"
msgstr "Ред: %*ld"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"List Help topics\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Изброява темите в системната помощ\n"
"Помощни теми"

#. Resource IDs: (344)
msgid "List of repositories for which log information has been cached"
msgstr "Списък с хранилища, които имат кеширана част от дневника"

#. Resource IDs: (16631, 16992)
msgid "List1"
msgstr "Списък1"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Load Images"
msgstr "Зареждане на изображенията"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Local status"
msgstr "Локално състояние"

#. Resource IDs: (94)
msgid ""
"Location where the contents of the\n"
"repository URL will be saved to."
msgstr ""
"Местоположението, където съдържанието на този\n"
"URL на хранилище ще бъде записано."

#. Resource IDs: (32854)
msgid "Locator Bar"
msgstr "Локатор"

#. Resource IDs: (207, 221, 229, 65535)
msgid "Lock"
msgstr "Заключване"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Lock Date"
msgstr "Дата на заключването"

#. Resource IDs: (191)
msgid "Lock Files"
msgstr "Заключване на файлове"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Lock broken!"
msgstr "Заключването е разбито!"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Lock comment"
msgstr "Коментар за заключване"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock creation date:"
msgstr "Заключването е от:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Lock failed"
msgstr "Пропаднало заключване"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Lock owner:"
msgstr "Собственик на заключването:"

#. Resource IDs: (213)
#, c-format
msgid "Lock stolen by %s"
msgstr "Заключването е присвоено от %s"

#. Resource IDs: (263)
#, c-format
msgid "Locked by %s"
msgstr "Заключено от %s"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Locking failed because a newer version exists!\n"
"Do you want to update and try again?"
msgstr ""
"Заключването пропадна, защото съществува по-нова версия!\n"
"Желаете ли да обновите и да пробвате пак?"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Locks a file for other users and makes it editable by you."
msgstr "Заключва файл за останалите потребители и Ви го предоставя за редакция."

#. Resource IDs: (126)
msgid "Log"
msgstr "Дневник"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Log Cache Statistics"
msgstr "Статистика на кеша на дневника"

#. Resource IDs: (281)
msgid "Log Caching"
msgstr "Кеширане на дневника"

#. Resource IDs: (295)
msgid "Log Caching::Cached Repositories"
msgstr "Кеширане на дневника::Кеширани хранилища"

#. Resource IDs: (211)
msgid "Log History"
msgstr "Дневник"

#. Resource IDs: (130)
msgid "Log Messages"
msgstr "Съобщения в дневника"

#. Resource IDs: (1386)
msgid "Log message"
msgstr "Съобщение в дневника"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Log messages"
msgstr "Съобщения в дневника"

#. Resource IDs: (1274)
msgid "Log messages (Input dialog)"
msgstr "Съобщения от дневника (Диалогов прозорец за въвеждане)"

#. Resource IDs: (1280)
msgid "Log messages (Show log dialog)"
msgstr "Съобщения от дневника (Диалогов прозорец за показване)"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld"
msgstr "Най-ниска показана ревизия: %ld - Най-висока показана ревизия: %ld"

#. Resource IDs: (238)
#, c-format
msgid "Lowest shown revision: %ld - Highest shown revision: %ld - HEAD revision: %ld"
msgstr "Най-ниска показана ревизия: %ld - Най-висока показана ревизия: %ld - Главна ревизия: %ld"

#. Resource IDs: (16973)
msgid "Lum"
msgstr "Осветеност"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Mail system DLL is invalid."
msgstr "DLL файлът на системата за електронна поще е невалиден."

#. Resource IDs: (1431)
msgid "Make this the default"
msgstr "Това по подразбиране"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Manage Subversion properties"
msgstr "Управление на свойства в Subversion"

#. Resource IDs: (32808)
msgid "Mark as &resolved"
msgstr "Отбелязване като &разрешен"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Mark as resolved"
msgstr "Отбелязване като разрешен"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Mark current revision of your working copy"
msgstr "Отбелязване на текущата ревизия на работното Ви копие"

#. Resource IDs: (101)
msgid "Mark for comparison"
msgstr "Отбелязване за сравнение"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Mark the conflict as resolved"
msgstr "Отбелязване на конфликта като разрешен"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Markers"
msgstr "Маркери"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Marks a file as resolved in Subversion\n"
"Mark as resolved"
msgstr ""
"Отбелязва файл като разрешен в Subversion\n"
"Отбелязване като разрешен"

#. Resource IDs: (596)
msgid ""
"Marks the revisions as merged, without actually doing the merge.\r\n"
"This blocks the revisions from getting merged in the future."
msgstr ""
"Отбелязва ревизиите като слети, без в действителност да слива.\r\n"
"Това действие предотвратява бъдещо сливане на тези ревизии."

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Match &case"
msgstr "Чувствителност към &регистъра"

#. Resource IDs: (1159)
msgid "Max"
msgstr "Макс"

#. Resource IDs: (1317)
msgid "Max. items to keep in the log message history"
msgstr "Максимален брой съобщения за съхранение в хронологията"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Max. lines in action log"
msgstr "Максимален брой редове в дневника на действията"

#. Resource IDs: (1487)
msgid "Maximum number of tool &failures until cache removal"
msgstr "Максимален брой &провали преди кеша да бъде премахнат"

#. Resource IDs: (16655)
msgid "Me&nus show recently used commands first"
msgstr "&Менютата показват най-отгоре скоро използваните команди"

#. Resource IDs: (16134)
msgid "Menu"
msgstr "Меню"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Menu Bar"
msgstr "Лента на менюто"

#. Resource IDs: (16626)
msgid "Menu s&hadows"
msgstr "&Сенки в менюто"

#. Resource IDs: (109, 110, 111, 112, 276, 278, 65535)
msgid "Merge"
msgstr "Сливане"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Merge - TortoiseSVN"
msgstr "Сливане - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Merge Reintegrate"
msgstr "Сливане / повторна интеграция"

#. Resource IDs: (1468)
msgid "Merge a range of revisions"
msgstr "Сливане на обхват от ревизии"

#. Resource IDs: (277)
msgid "Merge all"
msgstr "Сливане на всички"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merge depth:"
msgstr "Дълбочина на сливане:"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Merge non-interactive"
msgstr "Неинтерактивно сливане"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge options"
msgstr "Настройки на сливането"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merge reintegrate..."
msgstr "Сливане / повторна интеграция..."

#. Resource IDs: (595)
msgid "Merge revision range"
msgstr "Сливане на обхват от ревизии"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revision to..."
msgstr "Сливане на ревизия в..."

#. Resource IDs: (114)
msgid "Merge revisions to..."
msgstr "Сливане на ревизии в..."

#. Resource IDs: (610)
#, c-format
msgid "Merge the changes into '%s'"
msgstr "Сливане на промените в '%s'"

#. Resource IDs: (1470)
msgid "Merge two different trees"
msgstr "Сливане на две различни дървета"

#. Resource IDs: (595, 65535)
msgid "Merge type"
msgstr "Тип на сливането"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Merged"
msgstr "Слят"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Merged revision(s) %s from %s:\n"
msgstr "Слята ревизия(-и) %s от %s:\n"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Merges a branch into the main trunk"
msgstr "Влива разклонение в основното течение"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Merges all missing revisions back into the working copy using merge-tracking information"
msgstr "Слива всички липсващи ревизии обратно в работното копие чрез информацията за проследяване на сливанията"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Merging"
msgstr "Сливане"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging %s into %s, %s"
msgstr "Сливане на %s в %s, %s"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Merging differences between repository URLs"
msgstr "Сливане на разликите между хранилищни URL-и"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging from %s, revision %s to %s, revision %s into %s, %s%s"
msgstr "Сливане от %s, ревизия %s до %s, ревизия %s в %s, %s%s"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld"
msgstr "Сливане на r%ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Merging r%ld through r%ld"
msgstr "Сливане от r%ld до r%ld"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Merging requires different revisions or different URLs in 'From:' and 'To:'"
msgstr "Сливането изисква различни ревизии или различни URL-и за 'От:' и 'Към:'"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Merging revisions %s of %s into %s, %s%s"
msgstr "Сливане на ревизии %s от %s във %s, %s%s"

#. Resource IDs: (76, 1359)
msgid "Message"
msgstr "Съобщение"

#. Resource IDs: (1241)
msgid "Message:"
msgstr "Съобщение:"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages"
msgstr "Съобщения"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Messages, authors and paths"
msgstr "Съобщения, автори и пътища"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Mime type"
msgstr "МIME тип"

#. Resource IDs: (1158)
msgid "Min"
msgstr "Мин"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Mine"
msgstr "Мой"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Minimize the Ribbon"
msgstr "Смаляване на панделката"

#. Resource IDs: (1023, 65535)
msgid "Misc"
msgstr "Други"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Mixed"
msgstr "Смесен"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Modification date"
msgstr "Дата на промяна"

#. Resource IDs: (74, 264, 65535)
msgid "Modified"
msgstr "Променен"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Modified node"
msgstr "Променен възел"

#. Resource IDs: (1070)
msgid "More"
msgstr "Още"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "More Buttons"
msgstr "Още бутони"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "More Commands..."
msgstr "Още команди..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More colors..."
msgstr "Още цветове..."

#. Resource IDs: (438)
msgid "More..."
msgstr "Още..."

#. Resource IDs: (1136)
msgid "Most active author:"
msgstr "Най-активен автор:"

#. Resource IDs: (16135)
msgid "Mouse"
msgstr "Мишка"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %ld items to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Преместване на %ld обекта в\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Move %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Преместване на %s\r\n"
"в %s"

#. Resource IDs: (17026)
msgid "Move &Down"
msgstr "Преместване на&долу"

#. Resource IDs: (17025)
msgid "Move &Up"
msgstr "Преместване на&горе"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Down"
msgstr "Преместване на обекта надолу"

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Move Item Up"
msgstr "Преместване на обекта нагоре"

#. Resource IDs: (147)
msgid "Move and rename"
msgstr "Преместване и преименуване"

#. Resource IDs: (104)
msgid "Move and rename item to here"
msgstr "Преместване и преименуване на обект до тук"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Move items to here"
msgstr "Преместване на обектите до тук"

#. Resource IDs: (613)
#, c-format
msgid "Move to %1"
msgstr "Преместване в %1"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Move to changelist"
msgstr "Преместване в списък с промени"

#. Resource IDs: (229)
msgid "Move/Rename"
msgstr "Преместване/преименуване"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid "Move: New name for %s"
msgstr "Преместване: ново име за %s"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Moved remotely"
msgstr "Преместени отдалечено"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Moves the modified files to the recycle bin first before reverting"
msgstr "Премества променените файлове в кошчето преди отмяна"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid "Moving %s"
msgstr "Местене на %s"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Moving..."
msgstr "Местене..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "My file:"
msgstr "Мой файл:"

#. Resource IDs: (32804)
msgid "N&ext Conflict"
msgstr "&Следващ конфликт"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "NUM"
msgstr "NUM"

#. Resource IDs: (17004)
msgid "Navigation Pane Options"
msgstr "Настройки на навигационното пано"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Navigation Pane Options..."
msgstr "Настройки на навигационното пано..."

#. Resource IDs: (208)
msgid "Needs lock"
msgstr "Изисква заключване"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Nested"
msgstr "Вмъкнат"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Network"
msgstr "Мрежа"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Never try to contact the repository again"
msgstr "Без връзка с хранилището от сега нататък"

#. Resource IDs: (1002, 30721, 65535)
msgid "New"
msgstr "Нов"

#. Resource IDs: (1076)
msgid "New &name:"
msgstr "Ново &име:"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "New Menu"
msgstr "Ново меню"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "New name for %s"
msgstr "Ново име за %s"

#. Resource IDs: (98)
msgid "New name:"
msgstr "Ново име:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Next Page\n"
"Next Page"
msgstr ""
"Следваща страница\n"
"Следваща страница"

#. Resource IDs: (73)
msgid "No"
msgstr "Не"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"No command specified!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe is used by the Shell extension and should not be called directly!"
msgstr ""
"Няма зададена команда!\n"
"<hr=100%>\n"
"TortoiseProc.exe се използва от разширението на Windows Explorer и не би трябвало да се стартира директно!"

#. Resource IDs: (81)
msgid "No command value specified!"
msgstr "Не е указана стойност на командата!"

#. Resource IDs: (82)
msgid "No differences found!"
msgstr "Няма открити разлики!"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "No error message is available."
msgstr "Няма налично съобщение за грешка."

#. Resource IDs: (3867, 3868)
msgid "No error occurred."
msgstr "Няма грешки."

#. Resource IDs: (82)
msgid "No files or folders were modified. There is nothing for TortoiseSVN to revert!"
msgstr "Няма променени папки или файлове. Няма промени за отменяне!"

#. Resource IDs: (239)
msgid ""
"No files to show with the current setting.\n"
"Check one or more settings below to see unversioned, ignored and/or unmodified files.\n"
"To see remote changes, click on 'Check Repository'"
msgstr ""
"Няма файлове за показване при текущите настройки.\n"
"Включете една или повече опции по-долу за да видите неконтролираните, игнорираните и/или непроменените файлове.\n"
"За да видите отдалечените промени, щракнете на 'Проверка в хранилището'."

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here..."
msgstr ""
"Няма променени или добавени файлове след\n"
"последното поверяване. TortoiseSVN няма\n"
"работа тук..."

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"No files were changed or added since\n"
"the last commit. There's nothing\n"
"for TortoiseSVN to do here...\n"
"Do you want to see the unversioned files?"
msgstr ""
"Няма променени или добавени файлове след\n"
"последното поверяване. TortoiseSVN няма\n"
"работа тук...\n"
"Желаете ли да видите неконтролираните файлове?"

#. Resource IDs: (273)
msgid "No graph available"
msgstr "Няма налична диаграма"

#. Resource IDs: (273)
#, c-format
msgid "No image encoder found for %s."
msgstr "Не е открит преобразовател на изображения за %s."

#. Resource IDs: (188)
msgid "No spell corrections"
msgstr "Няма правописни грешки"

#. Resource IDs: (196)
msgid "No status cache. Only versioned folders get an overlay, files don't get an overlay"
msgstr "Без кеш на състоянието. Само контролирани папки имат модификация на иконката, файловете - не."

#. Resource IDs: (188)
msgid "No thesaurus suggestions"
msgstr "Няма предложения за синоними"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Node colors"
msgstr "Цветове на възлите"

#. Resource IDs: (1271)
msgid "None"
msgstr "Никакъв"

#. Resource IDs: (264, 65535)
msgid "Normal"
msgstr "Нормален"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "Not all of the system registry entries (or INI file) were removed."
msgstr "Не всички записи в системния регистър (или INI файлът) са премахнати."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Not enough memory to complete operation."
msgstr "Недостиг на оперативна памет за извършването на тази операция."

#. Resource IDs: (273)
msgid ""
"Not enough memory!\n"
"Try reducing the size of the revision graph by either\n"
"collapsing nodes or reducing the zoom factor."
msgstr ""
"Недостиг на памет!\n"
"Пробвайте да намалите размера на диаграмата на ревизиите\n"
"или чрез свиване на възли, или чрез намаляване на мащаба."

#. Resource IDs: (563)
msgid "Not recursive"
msgstr "Нерекурсивно"

#. Resource IDs: (1481)
msgid "Note: the folder contains unversioned items"
msgstr "Забележка: папката съдържа неконтролирани обекти"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Note: the font settings also affect the TortoiseUDiff viewer"
msgstr "Забележка: настройките на шрифта се отразяват и на TortoiseUDiff"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Notice"
msgstr "Забележка"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of authors in the cache"
msgstr "Брой автори в кеша"

#. Resource IDs: (1161)
msgid "Number of authors:"
msgstr "Брой автори:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached merged revisions"
msgstr "Брой кеширани слети ревизии"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions"
msgstr "Брой кеширани ревизии"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have a non-empty change list"
msgstr "Брой на кешираните ревизии, които имат непразен списък на промените"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions that have user revision properties"
msgstr "Брой на кешираните ревизии, които имат потребителски свойства на ревизиите"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose change list is not cached yet"
msgstr "Брой на кешираните ревизии, чийто списък с промени все още не е кеширан"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of cached revisions whose user revision properties are not cached yet"
msgstr "Брой на кешираните ревизии, чиито потребителски свойства на ревизиите все още не са кеширани"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different paths shown in the log dialog, including parent paths"
msgstr "Брой различни пътища, показвани в дневника, включително и родителските пътища"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of different words used in log messages"
msgstr "Брой различни думи, използвани в съобщенията в дневника"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Number of merged revisions that are not cached yet"
msgstr "Брой слети ревизии, които все още не са кеширани"

#. Resource IDs: (338)
msgid "Number of path elements. A path element is a folder or file name like 'foo.txt' or 'mybranch'."
msgstr "Брой елементи от тип път. Елементи от тип път са имена на папка или файл като 'foo.txt' или 'mybranch'."

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Number of times a log cache can fail to close properly\n"
"due to crashes etc. until it gets deleted automatically."
msgstr ""
"Допустим брой провали (поради сривове и др.), при които\n"
"кешa на дневник не е бил затворен правилно, преди да бъде изтрит автоматично."

#. Resource IDs: (1160)
msgid "Number of weeks:"
msgstr "Брой седмици:"

#. Resource IDs: (1, 73)
msgid "OK"
msgstr "OK"

#. Resource IDs: (3697)
msgid "OVR"
msgstr "OVR"

#. Resource IDs: (32845)
msgid "Office &XP"
msgstr "Office &XP"

#. Resource IDs: (32847)
msgid "Office 200&3"
msgstr "Office 200&3"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Office 200&7"
msgstr "Office 200&7"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Older lines"
msgstr "По-стари редове"

#. Resource IDs: (32814)
msgid "Oldest on to&p"
msgstr "&Най-старите - най-отгоре"

#. Resource IDs: (99, 1202)
msgid "Omit e&xternals"
msgstr "Пропускане на в&ъншните"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Omit externals"
msgstr "Пропускане на външните"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"One of the paths you are attempting to move appears to be a special path\n"
"(one of 'branches', 'tags' or 'trunk').\n"
"\n"
"Are you sure you want to move the selected paths?"
msgstr ""
"Един от пътищата, които искате да преместите, прилича на специален път\n"
"(един от 'branches', 'tags' or 'trunk').\n"
"\n"
"Сигурни ли сте, че желаете да преместите избраните пътища?"

#. Resource IDs: (219)
msgid "One or more files are in a conflicted state."
msgstr "Един или повече файлове са в конфликтно състояние."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Only check out the &top folder"
msgstr "Изписване само на най-&горната папка"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only file children"
msgstr "Само деца от тип файлове"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"Only numbers (optionally separated by commas)\n"
"are allowed!"
msgstr ""
"Разрешени са само числа (евентуално разделени\n"
"със запетаи)!"

#. Resource IDs: (1424)
msgid "Only record the merge (block revisions from getting merged)"
msgstr "Сливането само се регистрира (блокира ревизиите от сливане)"

#. Resource IDs: (19)
msgid "Only this item"
msgstr "Само този обект"

#. Resource IDs: (1224)
msgid "Only use s&pellchecker when tsvn:projectlanguage is set"
msgstr "&Проверка на правописа, само ако 'tsvn:projectlanguage' е установено"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Opacity"
msgstr "Плътност"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Open"
msgstr "Отваряне"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Open client certificate file"
msgstr "Отваряне на файл с клиентски сертификат"

#. Resource IDs: (3601)
msgid "Open file"
msgstr "Отваряне на файл"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Open from clipboard"
msgstr "Отваряне от системния буфер"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Open image file..."
msgstr "Отваряне на файл с изображение..."

#. Resource IDs: (282)
msgid "Open parent folder"
msgstr "Отваряне на съдържащата папка"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Open with..."
msgstr "Отваряне с..."

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Opens Help\n"
"Help Topics"
msgstr ""
"Отваря системната помощ\n"
"Помощни теми"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Opens the repository browser to tweak the repository online"
msgstr "Отваря програмата за разглеждане на хранилища, за да се донастрои хранилището в движение"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Operate from log cache for now only"
msgstr "Използване на кеша само този път"

#. Resource IDs: (16137)
msgid "Options"
msgstr "Настройки"

#. Resource IDs: (32779)
msgid "Ori&ginal size"
msgstr "&Оригинален размер"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Other Task Panes"
msgstr "Пана на другите задачи"

#. Resource IDs: (245)
msgid "Others"
msgstr "Други"

#. Resource IDs: (3843)
msgid "Out of memory."
msgstr "Недостиг на оперативна памет."

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Output.prn"
msgstr "Output.prn"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Overlays"
msgstr "Модификации на иконките"

#. Resource IDs: (95)
msgid ""
"Override the svn:eol-style property setting.\n"
"Files which don't have this property set are not affected."
msgstr ""
"Заменя стойността на свойството svn:eol-style.\n"
"Файловете, за които това свойство не е установено, не са засегнати."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Overwrite"
msgstr "Презапис"

#. Resource IDs: (32802)
msgid "P&revious Conflict"
msgstr "&Предишен конфликт"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PEM"
msgstr "PEM"

#. Resource IDs: (76)
msgid "PKCS12"
msgstr "PKCS12"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Страница %u"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid ""
"Page %u\n"
"Pages %u-%u\n"
msgstr ""
"Страница %u\n"
"Страници %u-%u\n"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Page :"
msgstr "Страница :"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Parameters"
msgstr "Параметри"

#. Resource IDs: (1477)
msgid "Parameters:"
msgstr "Параметри:"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Password:"
msgstr "Парола:"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Paste Tool\n"
"Paste"
msgstr ""
"Инструмент за поставяне\n"
"Поставяне"

#. Resource IDs: (172)
msgid "Paste filename list"
msgstr "Поставяне на списъка с файлове"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Pastes the svn path from the clipboard, resulting in a move (cut) or copy operation"
msgstr "Поставя път от тип SVN от системния буфер и в резултат има преместване или копиране"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch all"
msgstr "Закърпване на всички"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Patch selected"
msgstr "Закърпване на избраното"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Patchfiles (*.diff, *.patch)|*.diff;*.patch|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Файлове с кръпки (*.diff;*.patch)|*.diff;*.patch|Всички (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (20, 63, 77, 198, 207)
msgid "Path"
msgstr "Път"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Paths"
msgstr "Пътища"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Pencil Tool\n"
"Pencil"
msgstr ""
"Инструмент за молив\n"
"Молив"

#. Resource IDs: (16538)
msgid "Personalized Menus and Toolbars"
msgstr "Персонализирани менюта и ленти с инструменти"

#. Resource IDs: (3849)
msgid ""
"Picture (Metafile)\n"
"a picture"
msgstr ""
"Картинка (Метафайл)\n"
"картинка"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Picture:"
msgstr "Картинка:"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Pictures (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|All (*.*)|*.*||"
msgstr "Изображения (*.wmf, *.jpg, *.png, *.bmp, *.gif)|*.wmf;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|Всички (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Pie Graph"
msgstr "Кръгова диаграма"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a hook script to execute."
msgstr "Моля, укажете закачен скрипт за изпълнение."

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please enter a path where to apply the hook script to."
msgstr "Моля, укажете път, в който да се приложи закаченият скрипт."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Please execute the 'Cleanup' command."
msgstr "Моля, изпълнете командата 'Почистване'."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Please note:\n"
"Your working copy remains on the previous path. If you want your next changes\n"
"to be committed to the copy or branch you have just created,\n"
"then you need to switch your working copy over to the new URL.\n"
"Use the Switch command to do that."
msgstr ""
"Внимание:\n"
"Вашето работно копие остава на предишния си път. Ако желаете Вашите следващи промени\n"
"да бъдат поверени в току-що създаденото копие или разклонение,\n"
"ще трябва да превключите работното си копие към новия URL.\n"
"Използвайте командата 'Превключване' за тази цел."

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Please resolve the conflict by choosing one of the following options:"
msgstr "Моля, разрешете конфликта като изберете една от следните опции:"

#. Resource IDs: (83)
msgid "Please select a hook type"
msgstr "Моля, изберете тип на закачения скрипт"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Please specify the certificate type"
msgstr "Моля, укажете типа на сертификата"

#. Resource IDs: (132)
msgid "Please wait - this can take several minutes. Seriously!"
msgstr "Моля, изчакайте - може да отнеме няколко минути. Сериозно!"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Please wait while cancelling..."
msgstr "Моля, изчакайте отменянето..."

#. Resource IDs: (319)
msgid "Please wait while differences are obtained..."
msgstr "Моля, изчакайте докато се получават разликите..."

#. Resource IDs: (104)
msgid "Please wait while the repository browser is initializing..."
msgstr "Please wait while the repository browser is initializing..."

#. Resource IDs: (1368)
msgid "Please wait while we gather more information..."
msgstr "Моля, изчакайте докато се събира повече информация..."

#. Resource IDs: (104, 119, 146, 213)
msgid "Please wait..."
msgstr "Моля, изчакайте..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Port :"
msgstr "Порт :"

#. Resource IDs: (347)
msgid "Possible values: 0 (fully transparent) .. 255 (opaque)"
msgstr "Възможни стойности: 0 (напълно прозрачно) .. 255 (непрозрачно)"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Post-Commit Hook"
msgstr "Кука след поверяване"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Post-Update Hook"
msgstr "Кука след обновяване"

#. Resource IDs: (58115)
msgid "Pre&v Page"
msgstr "&Предна страница"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Pre-Commit Hook"
msgstr "Кука преди поверяване"

#. Resource IDs: (570)
msgid "Pre-Update Hook"
msgstr "Кука преди обновяване"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &New Shortcut Key:"
msgstr "Натиснете &нова клавишна комбинация:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Press &new shortcut key:"
msgstr "Натиснете &нова клавишна комбинация:"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Prevents most cases in which connection lines cross revision nodes"
msgstr "Предотвратява повечето случаи, в които свързващи линии пресичат възли на ревизии"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Preview"
msgstr "Преглед"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Preview patched file"
msgstr "Преглед на закърпения файл"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Preview: "
msgstr "Преглед:"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Previous Page\n"
"Previous Page"
msgstr ""
"Предна страница\n"
"Предна страница"

#. Resource IDs: (1069, 16990)
msgid "Print"
msgstr "Печат"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Print Document\n"
"&Print"
msgstr ""
"Разпечатване на документ\n"
"&Печат"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Print to File"
msgstr "Печатане във файл"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printer :"
msgstr "Принтер :"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "Printer Files (*.prn)|*.prn|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Printer Files (*.prn)|*.prn|Всички файлове (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Printing"
msgstr "Печатане"

#. Resource IDs: (132)
#, c-format
msgid "Processing revision %d of %d..."
msgstr "Обработване на ревизия %d от %d..."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Program"
msgstr "Програма"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Programs (*.exe)|*.exe|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Програми (*.exe)|*.*|Всички файлове (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (134)
msgid "Progress"
msgstr "Развитие"

#. Resource IDs: (17, 177, 226)
msgid "Properties"
msgstr "Свойства"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Properties (*.svnprops)|*.svnprops|All Files (*.*)|*.*||"
msgstr "Свойства (*.svnprops)|*.svnprops|Всички файлове (*.*)|*.*||"

#. Resource IDs: (1287)
msgid "Properties for"
msgstr "Свойства за"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Properties..."
msgstr "Свойства..."

#. Resource IDs: (11)
msgid "Property"
msgstr "Свойство"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Revision %s"
msgstr "Свойство %s : Ревизия %s"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : Working Base, Revision %ld"
msgstr "Свойство %s : Работна база, Ревизия %ld"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : remote"
msgstr "Свойство %s : отдалечено"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working base"
msgstr "Свойство %s : работна база"

#. Resource IDs: (151)
#, c-format
msgid "Property %s : working copy"
msgstr "Свойство %s : работно копие"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' deleted"
msgstr "Свойството '%s' е изтрито"

#. Resource IDs: (262)
#, c-format
msgid "Property '%s' set"
msgstr "Свойството '%s' е установено"

#. Resource IDs: (107)
msgid "Property Page"
msgstr "Страница за свойствата"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Property Status:"
msgstr "Състояние на свойство:"

#. Resource IDs: (1292)
msgid "Property name:"
msgstr "Име на свойство:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Property status"
msgstr "Състояние на свойство"

#. Resource IDs: (1293)
msgid "Property value:"
msgstr "Стойност на свойство:"

#. Resource IDs: (63)
msgid "Provider"
msgstr "Доставчик"

#. Resource IDs: (1475)
msgid "Provider:"
msgstr "Доставчик:"

#. Resource IDs: (1412)
msgid "Proxy &timeout in seconds:"
msgstr "&Изчакване в секунди за сървъра-посредник:"

#. Resource IDs: (1080)
msgid "Proxy Settings"
msgstr "Настройки на proxy сървъра"

#. Resource IDs: (1338)
msgid "Put \"Get Lock\" on top menu when svn:needs-lock is set"
msgstr "Преместване на 'Заключване' в главното меню, когато 'svn:needs-lock' е установено"

#. Resource IDs: (246)
#, c-format
msgid "Q%d/%.2d"
msgstr "Т%d/%.2d"

#. Resource IDs: (3605)
msgid ""
"Quit the application; prompts to save documents\n"
"Exit"
msgstr ""
"Изход от програмата; напомня да се запишат документите\n"
"Изход"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "R&AM drives"
msgstr "&RAM устройства"

#. Resource IDs: (16623)
msgid "R&eset"
msgstr "&Нулиране"

#. Resource IDs: (114)
msgid "R&evert to this revision"
msgstr "От&мяна до тази ревизия"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "RAM [kB]: "
msgstr "RAM [kB]: "

#. Resource IDs: (3697)
msgid "REC"
msgstr "REC"

#. Resource IDs: (1048)
msgid "Re&movable drives"
msgstr "&Сменяеми устройства"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Re&name..."
msgstr "&Преименуване..."

#. Resource IDs: (16613)
msgid "Re&set"
msgstr "&Нулиране"

#. Resource IDs: (16647)
msgid "Re&set All"
msgstr "&Нулиране на всичко"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Re&store defaults"
msgstr "&Възстановяване на настройките по подразбиране"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Re&vert..."
msgstr "&Отмяна..."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Read the 'Daily Use Guide' before you are stuck..."
msgstr "Прочетете 'Упътване за всекидневна употреба' преди да 'затънете'..."

#. Resource IDs: (1002)
msgid "Recent"
msgstr "Последни"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Recently modified lines"
msgstr "Наскоро променени редове"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Record Only"
msgstr "Само запис"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Rectangle Tool\n"
"Rectangle"
msgstr ""
"Инструмент за правоъгълници\n"
"Правоъгълници"

#. Resource IDs: (1260)
msgid "Recurse into unversioned folders"
msgstr "Обхождане и на неконтролираните папки"

#. Resource IDs: (563)
msgid "Recursive"
msgstr "Рекурсивно"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Redo the previously undone action\n"
"Redo"
msgstr ""
"Възстановявa отменено преди това действие\n"
"Възстановяване"

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Reduce cross-&lines"
msgstr "&Намаляване на пресичащите линии"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Reduce the window to an icon"
msgstr "Смали прозореца до иконка"

#. Resource IDs: (101, 135, 1382)
msgid "Refresh"
msgstr "Опресняване"

#. Resource IDs: (117)
msgid ""
"Regular expressions filter:\r\n"
".  : any character\r\n"
"c+  : match character c one or more times\r\n"
"c*  : match character c zero or more times\r\n"
"^  : start of line\r\n"
"$  : end of line\r\n"
"(string){n} : match string n times\r\n"
"(abcd)  : subexpression\r\n"
"[aei0-9]  : match a,e,i and 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : anything but a,e,i and 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : matches a-z,A-Z,0-9 and _\r\n"
"\\W  : any non-alphanumeric character\r\n"
"\\d  : digits 0-9\r\n"
"\\s  : whitespaces"
msgstr ""
"Филтър с регулярни изрази:\r\n"
".  : всеки знак\r\n"
"c+  : съвпада със знака 'c' един или повече пъти\r\n"
"c*  : съвпада със знака 'c' нула или повече пъти\r\n"
"^  : начало на ред\r\n"
"$  : край на ред\r\n"
"(string){n} : съвпада с низа 'string' n-пъти\r\n"
"(abcd) : подизраз\r\n"
"[aei0-9] : съвпада с a,e,i и 0..9\r\n"
"[^aei0-9] : всичко, освен a,e,i и 0..9\r\n"
"\r\n"
"\\w  : съвпада с a-z,A-Z,0-9 и _\r\n"
"\\W  : всеки небуквено-цифров знак\r\n"
"\\d  : цифри 0-9\r\n"
"\\s  : празни символи"

#. Resource IDs: (1469)
msgid "Reintegrate a branch"
msgstr "Повторна интеграция на разклонение"

#. Resource IDs: (230)
#, c-format
msgid "Reintegrate merge %s into %s"
msgstr "Повторна интеграция на сливане %s във %s"

#. Resource IDs: (82)
msgid "Reject"
msgstr "Отхвърляне"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Release loc&k"
msgstr "Освобождаване на за&ключване"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks even if you're not the owner of the locks (breaks them)."
msgstr "Освобождава заключени файлове, дори и да не сте собственик на заключванията (разбива заключванията)."

#. Resource IDs: (16)
msgid "Releases locks on files so other users can edit them again."
msgstr "Освобождава заключените файлове, така че останалите потребители да могат отново да ги редактират."

#. Resource IDs: (12)
msgid "Relo&cate..."
msgstr "Пре&местване..."

#. Resource IDs: (32794)
msgid "Reload"
msgstr "Презареждане"

#. Resource IDs: (2050)
msgid ""
"Reloads the opened files and reverts all changes.\n"
"Reload"
msgstr ""
"Презарежда отворените файлове и отменя всички промени.\n"
"Презареждане"

#. Resource IDs: (157)
msgid "Relocate"
msgstr "Преместване"

#. Resource IDs: (89)
msgid "Relocate Warning"
msgstr "Предупреждение за преместване"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Relocating..."
msgstr "Преместване..."

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote property status"
msgstr "Отдалечено състояние на свойство"

#. Resource IDs: (208)
msgid "Remote revision"
msgstr "Отдалечена ревизия"

#. Resource IDs: (63, 207)
msgid "Remote status"
msgstr "Отдалечено състояние"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Remote text status"
msgstr "Отдалечено състояние на текста"

#. Resource IDs: (1332, 1470)
msgid "Remove"
msgstr "Премахване"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %ld items"
msgstr "Премахване на %ld обекта"

#. Resource IDs: (126)
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Премахване на %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Remove from &ignore list"
msgstr "Премахване от списъка за &игнориране"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Remove from Quick Access Toolbar"
msgstr "Премахване от лентата за бърз достъп"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Remove from changelist"
msgstr "Премахване от списъка с промени"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Remove property '%s' from\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Премахване на свойство '%s' от\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the directory"
msgstr "Премахване на директорията"

#. Resource IDs: (610)
msgid "Remove the file"
msgstr "Премахване на файла"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Remove the selected cache(s) from disk"
msgstr "Премахване на избраният кеш от диска"

#. Resource IDs: (1352)
msgid "Remove the whole subtree(s)"
msgstr "Премахване на цялото поддърво(-ета)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Removed"
msgstr "Премахнат"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Removed file/folder"
msgstr "Премахнат файл/папка"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Removed from changelist"
msgstr "Премахнат от списъка с промени"

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"Removed the file pattern(s)\n"
"%s\n"
"from the ignore list."
msgstr ""
"Шаблона/-ите на имена на файлове са премахнати\n"
"%s\n"
"от списъка за игнориране."

#. Resource IDs: (17)
msgid "Removes all unversioned and ignored items"
msgstr "Премахва всички неконтролирани и игнорирани обекти"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Removes the file or filemask from the list of ignored items"
msgstr "Премахва избраните файлове или шаблон за файлове от списъка за игнориране"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Removes the selected properties"
msgstr "Премахва избраните свойства"

#. Resource IDs: (16616)
msgid "Rena&me..."
msgstr "&Преименуване..."

#. Resource IDs: (151)
msgid "Rename"
msgstr "Преименуване"

#. Resource IDs: (97)
#, c-format
msgid "Rename %s"
msgstr "Преименуване на %s"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Rename item from %s\r\n"
"to %s"
msgstr ""
"Преименуване на обект от %s\r\n"
"на %s"

#. Resource IDs: (221)
msgid "Rename/move - TortoiseSVN"
msgstr "Преименуване/преместване - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Renamed node"
msgstr "Преименуван възел"

#. Resource IDs: (126)
msgid "Renamed remotely"
msgstr "Преименуван отдалечено"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Renames files / folders inside version control"
msgstr "Преименува контролирани файлове / папки"

#. Resource IDs: (209)
msgid "Repair move"
msgstr "Поправка на преместване"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Repeat the last action\n"
"Repeat"
msgstr ""
"Повтаря последното действие\n"
"Повторение"

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Replace specific text with different text\n"
"Replace"
msgstr ""
"Замества определен текст с друг текст\n"
"Заместване"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Replacing"
msgstr "Замяна"

#. Resource IDs: (1055, 1374, 1383)
msgid "Repository"
msgstr "Хранилище"

#. Resource IDs: (153)
msgid "Repository Browser"
msgstr "Разглеждане на хранилища"

#. Resource IDs: (199)
msgid "Repository URL"
msgstr "URL на хранилището"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Repository UUID:"
msgstr "Уникален идентификатор на хранилище:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Requests a username and a password"
msgstr "Изисква потребителско име и парола"

#. Resource IDs: (8)
msgid "Res&olved..."
msgstr "&Разрешен..."

#. Resource IDs: (16614)
msgid "Reset &All"
msgstr "&Нулиране на всичко"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Reset columns"
msgstr "Нулиране на колони"

#. Resource IDs: (207, 229)
msgid "Resolve"
msgstr "Разрешаване"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Resolve - TortoiseSVN"
msgstr "Разрешаване - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (268)
msgid "Resolve Conflict"
msgstr "Разрешаване на конфликт"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Resolve all later"
msgstr "Разрешаване на всичко по-късно"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'mine'"
msgstr "Разрешаване на конфликт, използвайки 'моя'"

#. Resource IDs: (282)
msgid "Resolve conflict using 'theirs'"
msgstr "Разрешаване на конфликт, използвайки 'техния'"

#. Resource IDs: (1403)
msgid "Resolve conflict:"
msgstr "Разрешаване на конфликт:"

#. Resource IDs: (2)
msgid "Resolve later"
msgstr "Разрешаване по-късно"

#. Resource IDs: (74, 209, 1400)
msgid "Resolved"
msgstr "Разрешен"

#. Resource IDs: (282)
#, c-format
msgid ""
"Resolved:\n"
"%s"
msgstr ""
"Разрешен:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Resolves conflicted files"
msgstr "Разрешава конфликтни файлове"

#. Resource IDs: (1254)
msgid "Restore Default"
msgstr "Възстановяване на настройките по подразбиране"

#. Resource IDs: (3826)
msgid "Restore the window to normal size"
msgstr "Възстановяване на прозореца до нормален размер"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Restored"
msgstr "Възстановен"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Retry"
msgstr "Нов опит"

#. Resource IDs: (1423)
msgid "Reverse merge"
msgstr "Обратно сливане"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld"
msgstr "Обратно сливане на %ld"

#. Resource IDs: (264)
#, c-format
msgid "Reverse merging %ld through %ld"
msgstr "Обратно сливане на %ld до %ld"

#. Resource IDs: (175, 229)
msgid "Revert"
msgstr "Отменяне"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Revert - TortoiseSVN"
msgstr "Отмяна - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Revert to default settings. Recommended for unexperienced users."
msgstr "Връщане към настройките по подразбиране. Препоръчва се за неопитни потребители."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Reverted"
msgstr "Отменен"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Reverts all changes you made since the last update"
msgstr "Отменя всички промени, които сте направили след последното обновяване"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Reverts an addition to version control"
msgstr "Отменя добавяне за контролиране"

#. Resource IDs: (19, 76, 208, 1306, 1375, 1393, 65535)
msgid "Revision"
msgstr "Ревизия"

#. Resource IDs: (119)
#, c-format
msgid "Revision %d"
msgstr "Ревизия %d"

#. Resource IDs: (269)
#, c-format
msgid "Revision %ld"
msgstr "Ревизия %ld"

#. Resource IDs: (120)
#, c-format
msgid "Revision %s"
msgstr "Ревизия %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Revision &graph"
msgstr "&Диаграма на ревизиите"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision / Author:"
msgstr "Ревизия / Автор:"

#. Resource IDs: (182)
msgid "Revision Graph"
msgstr "Диаграма на ревизиите"

#. Resource IDs: (239)
msgid "Revision Graph Filter"
msgstr "Филтър за диаграмата на ревизиите"

#. Resource IDs: (299)
msgid "Revision Graph::Colors"
msgstr "Диаграма на ревизиите::Цветове"

#. Resource IDs: (228)
msgid "Revision Range"
msgstr "Обхват от ревизии"

#. Resource IDs: (269, 65535)
msgid "Revision graph"
msgstr "Диаграма на ревизиите"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Revision range to merge"
msgstr "Обхват от ревизии за сливане"

#. Resource IDs: (75)
msgid "Revision: "
msgstr "Ревизия:"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Ревизия: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sАвтор: %s\r\n"
"Дата: %s\r\n"
"\r\n"
"Съобщение от дневника:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid ""
"Revision: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sAuthor: %s\r\n"
"Date: %s\r\n"
"\r\n"
"Tags (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Logmessage:\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Ревизия: %ld %s\r\n"
"URL: %s\r\n"
"%sАвтор: %s\r\n"
"Дата: %s\r\n"
"\r\n"
"Етикети (%d):%s\r\n"
"\r\n"
"Съобщение от дневника:\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (116, 65535)
msgid "Revisions"
msgstr "Ревизии"

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Rich Text (RTF)\n"
"text with font and paragraph formatting"
msgstr ""
"Оформен текст (RTF)\n"
"текст с оформление за шрифт и абзац"

#. Resource IDs: (188)
msgid "Right View: "
msgstr "Изглед вдясно:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Right image"
msgstr "Дясно изображение"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d of %d"
msgstr "Ред %d от %d"

#. Resource IDs: (1070)
#, c-format
msgid "Row %d-%d of %d"
msgstr "Ред %d-%d от %d"

#. Resource IDs: (17045)
msgid "S&elect..."
msgstr "&Избор..."

#. Resource IDs: (32782)
msgid "S&ettings"
msgstr "&Настройки"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on One Row"
msgstr "&Бутоните - на един ред"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "S&how Buttons on Two Rows"
msgstr "&Бутоните - на два реда"

#. Resource IDs: (17078)
msgid "S&how Quick Access Toolbar below the Ribbon"
msgstr "&Показване на лента за бърз достъп под панделката"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "S&tatistics"
msgstr "С&татистика"

#. Resource IDs: (9)
msgid "S&witch..."
msgstr "&Превключване..."

#. Resource IDs: (3697)
msgid "SCRL"
msgstr "SCRL"

#. Resource IDs: (1081)
msgid "SSH"
msgstr "SSH"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Author"
msgstr "SVN Автор:"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Copy and add files to this WC"
msgstr "SVN копиране и добавяне на файлове към това работно копие"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Copy and rename versioned item here"
msgstr "SVN копиране и преименуване на контролирания обект тук"

#. Resource IDs: (13)
msgid "SVN Copy versioned item(s) here"
msgstr "SVN копиране на контролирани обекти тук"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export all items here"
msgstr "SVN износ на всички обекти тук"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN Export versioned items here"
msgstr "SVN износ на контролирани обекти тук"

#. Resource IDs: (16)
msgid "SVN Local lock owner"
msgstr "SVN местен собственик на заключването"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN Move and rename versioned item here"
msgstr "SVN преместване и преименуване на контролирани обекти тук"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN Move versioned item(s) here"
msgstr "SVN преместване на контролирани обекти тук"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Revision"
msgstr "SVN ревизия"

#. Resource IDs: (11)
msgid "SVN Status"
msgstr "SVN състояние"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN URL"
msgstr "SVN URL"

#. Resource IDs: (17)
msgid "SVN eol-style"
msgstr "SVN знак за край на ред"

#. Resource IDs: (14)
msgid "SVN mime-type"
msgstr "SVN МIME тип"

#. Resource IDs: (12)
msgid "SVN short URL"
msgstr "SVN кратък URL"

#. Resource IDs: (57604)
msgid "Save &As..."
msgstr "Запис &като..."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Save &as..."
msgstr "Запис &като..."

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Save As"
msgstr "Запис като"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Save as..."
msgstr "Запис като..."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "Save changes to %1?"
msgstr "Да се запишат ли промените в %1?"

#. Resource IDs: (232)
msgid "Save client certificate path"
msgstr "Запис на пътя до клиентски сертификат"

#. Resource IDs: (76)
msgid "Save revision &to..."
msgstr "Запис на &ревизия в..."

#. Resource IDs: (3601)
msgid ""
"Save the modified file\n"
"Save file"
msgstr ""
"Записва промененият файл\n"
"Запис на файл"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Save to clipboard"
msgstr "Запис в системния буфер"

#. Resource IDs: (108)
msgid "Saved Data"
msgstr "Съхранени данни"

#. Resource IDs: (344)
msgid "Saves expensive server roundtrips when set to longer than 0 seconds"
msgstr "Спестява скъпи разходки до сървъра, когато е установено на повече от 0 секунди"

#. Resource IDs: (581)
msgid "Saves the selected property value to a file"
msgstr "Записва стойността на избраното свойство във файл"

#. Resource IDs: (103)
#, c-format
msgid "Saving file %s"
msgstr "Запис на файл %s"

#. Resource IDs: (103)
msgid "Saving files"
msgstr "Записване на файлове"

#. Resource IDs: (144)
msgid "Saving patchfile to:"
msgstr "Запис на файл с кръпка в:"

#. Resource IDs: (1014, 1017, 1064, 1212)
msgid "Scintilla"
msgstr "Scintilla"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Left"
msgstr "Превъртане на ляво"

#. Resource IDs: (1003)
msgid "Scroll Right"
msgstr "Превъртане на дясно"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Search &log messages..."
msgstr "&Търсене в дневника..."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Search for:"
msgstr "Търсене за:"

#. Resource IDs: (7)
msgid "Search string not found!"
msgstr "Търсеният низ не е намерен!"

#. Resource IDs: (3867)
#, c-format
msgid "Seek failed on %1"
msgstr "Търсенето се провали на %1"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Select &All"
msgstr "&Избиране на всички"

#. Resource IDs: (16529)
msgid "Select &User-defined Image: "
msgstr "Избор на &потребителско изображение:"

#. Resource IDs: (16508)
msgid "Select &context menu:"
msgstr "Изберете &контекстно меню:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Select &window:"
msgstr "&Избор на прозорец:"

#. Resource IDs: (1067)
msgid "Select / deselect &all"
msgstr "Маркиране / размаркиране на &всички"

#. Resource IDs: (1057)
msgid ""
"Select Color Tool\n"
"Select Color"
msgstr ""
"Инструмент за избор на цвят\n"
"Избор на цвят"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Select File..."
msgstr "Избор на файл..."

#. Resource IDs: (173)
msgid "Select Revision"
msgstr "Избор на ревизия"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select SSH client"
msgstr "Избор на SSH клиент"

#. Resource IDs: (3858)
msgid "Select a button."
msgstr "Изберете бутон."

#. Resource IDs: (3585)
msgid "Select an object on which to get Help"
msgstr "Избор на обект, за който да се получи помощ"

#. Resource IDs: (213)
msgid "Select changelist"
msgstr "Маркиране на списък с промени"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select diff application"
msgstr "Избор на програма за сравняване"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Select diff file..."
msgstr "Избор на файл с разлики..."

#. Resource IDs: (99)
msgid "Select directory to check out to"
msgstr "Изберете директория, в която да изпишете"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select end revision"
msgstr "Крайна ревизия"

#. Resource IDs: (64)
msgid "Select folder to associate with this issue tracker"
msgstr "Изберете папка, която да се свърже с тази програма за проследяване на дефекти"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Select folder to export to.\n"
"You might need to create a new folder before performing this export."
msgstr ""
"Изберете папка, в която да се изнесе.\n"
"Възможно е да се наложи да създадете нова папка преди да се извърши този износ."

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select folder to run script for"
msgstr "Изберете папка, за която да се изпълнят скриптове"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select folder to save the selected files to"
msgstr "Изберете папка, в която да се запишат файловете"

#. Resource IDs: (197)
msgid "Select hook script file"
msgstr "Изберете файл със закачен скрипт"

#. Resource IDs: (1405)
msgid "Select items automatically"
msgstr "Автоматично маркиране на обектите"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select merge application"
msgstr "Избор на програма за сливане"

#. Resource IDs: (119)
msgid "Select merge target"
msgstr "Избор на цел на сливането"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select revision range"
msgstr "Избор на обхват от ревизии"

#. Resource IDs: (276)
msgid "Select start revision"
msgstr "Избор на начална ревизия"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select text editor application"
msgstr "Избор на текстов редактор"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the URLs for the tree merge"
msgstr "Изберете URL-ите за сливане на дървета"

#. Resource IDs: (79)
msgid "Select the behaviour of the progress dialog at the end of the operation."
msgstr "Изберете поведението на диалоговия прозорец, показващ хода на операцията, след нейния край."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Select the entire document\n"
"Select All"
msgstr ""
"Маркира целият документ\n"
"Маркиране – всичко"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the merge options"
msgstr "Изберете настройки на сливане"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the revisions to merge"
msgstr "Изберете ревизиите за сливане"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Select the type of merge"
msgstr "Изберете типа на сливане"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Select viewer for diff-files"
msgstr "Избор на програма за разглеждане на Diff файлове"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Selected node"
msgstr "Избран възел"

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Send Mail failed to send message."
msgstr "'Изпращане на поща' не можа да изпрати съобщение."

#. Resource IDs: (74)
msgid "Sending content"
msgstr "Изпращане на съдържание"

#. Resource IDs: (1409)
msgid "Server &address:"
msgstr "&Адрес на сървъра:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Set Accelerator &for:"
msgstr "Задаване на бърз клавиш &за:"

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Set file dates to the \"last commit &time\""
msgstr "Установяване на датата на файловете според '&Време на последното поверяване'"

#. Resource IDs: (127)
#, c-format
msgid ""
"Set property '%s' on\r\n"
"%s"
msgstr ""
"Установяване на свойство '%s' на\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Setting properties..."
msgstr "Установяване на свойства..."

#. Resource IDs: (107)
msgid "Settings"
msgstr "Настройки"

#. Resource IDs: (80)
msgid "Settings - TortoiseSVN"
msgstr "Настройки - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1270)
msgid "Shell"
msgstr "Обвивка"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Shell Icon Cache was rebuilt!"
msgstr "Системната кеш-памет за иконки беше възобновена!"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Shift trees to the top of the window. Alignment to other trees will be lost."
msgstr "Преместване на дърветата до върха на прозореца. Губи се подравняването с други дървета."

#. Resource IDs: (101)
msgid "Sho&w properties"
msgstr "&Свойства..."

#. Resource IDs: (1105)
msgid "Short &date/time format in log messages"
msgstr "&Кратък формат за дата/час в дневника"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Short URL of Subversion items"
msgstr "Кратък URL на Subversion обекти"

#. Resource IDs: (214)
msgid "Shorten property list"
msgstr "Съкратен списък със свойства"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "Show"
msgstr "Показване"

#. Resource IDs: (16996)
msgid "Show &Accelerator for:"
msgstr "Показване на &кратък клавиш за:"

#. Resource IDs: (115, 1031)
msgid "Show &All"
msgstr "&Всички"

#. Resource IDs: (1132)
msgid "Show &Log"
msgstr "&Дневник"

#. Resource IDs: (115)
msgid "Show &Range..."
msgstr "&Обхват от ревизии..."

#. Resource IDs: (32826)
msgid "Show &WC revision"
msgstr "Ревизия на &работното копие"

#. Resource IDs: (32796)
msgid "Show &all revisions"
msgstr "&Всички ревизии"

#. Resource IDs: (113, 32783)
msgid "Show &changes"
msgstr "&Промени"

#. Resource IDs: (12, 101, 1016, 1031, 1034, 1037, 1132, 1228, 1420, 1467, 32784)
msgid "Show &log"
msgstr "&Дневник"

#. Resource IDs: (1031)
msgid "Show &log..."
msgstr "&Дневник..."

#. Resource IDs: (1088)
msgid "Show &overlays and context menu only in explorer"
msgstr "&Модификации на иконките и контекстно меню - само в Windows Explorer"

#. Resource IDs: (1265)
msgid "Show &properties"
msgstr "&Свойства"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show &unversioned files"
msgstr "Показване на &неконтролираните файлове"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Above the Ribbon"
msgstr "Показване над панделката"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Show Below the Ribbon"
msgstr "Показване под панделката"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show Fewer Buttons"
msgstr "Показване на по-малко бутони"

#. Resource IDs: (32817)
msgid "Show File List"
msgstr "Показване на списъкa с файлове"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show HEAD revision nodes"
msgstr "Показване на възли за главната ревизия"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Show Inline-Diff word by word\n"
"Inline diff word-wise"
msgstr ""
"Показва вътрередовите разлики дума по дума\n"
"Вътрередови разлики - по думи"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show Lock dialog before locking files"
msgstr "Показване на диалоговия прозорец за заключванията преди заключване на файлове"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Show More Buttons"
msgstr "Показване на повече бутони"

#. Resource IDs: (32813)
msgid "Show Ove&rview"
msgstr "&Преглед"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon"
msgstr "Показване на лента за бърз достъп над панделката"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon"
msgstr "Показване на лента за бърз достъп под панделката"

#. Resource IDs: (16651)
msgid "Show Screen&Tips on toolbars"
msgstr "Показване на &екранни съвети на лентите с инструменти"

#. Resource IDs: (32831)
msgid "Show WC &modifications"
msgstr "&Промени в работното копие"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show an overview of the whole graph"
msgstr "Преглед на цялата диаграма"

#. Resource IDs: (114)
msgid "Show changes as &unified diff"
msgstr "Показване на промените като &unified Diff"

#. Resource IDs: (113)
msgid "Show differences as &unified diff"
msgstr "Показване на разликите като &Unified Diff"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Show excluded folders as normal"
msgstr "Показване на изключените папки като нормални"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show externals from different repositories"
msgstr "Показване на външните от други хранилища"

#. Resource IDs: (16656)
msgid "Show f&ull menus after a short delay"
msgstr "&Пълно меню след кратко забавяне"

#. Resource IDs: (1264)
msgid "Show i&gnored files"
msgstr "Показване на &игнорираните файлове"

#. Resource IDs: (1480)
msgid "Show items in externals"
msgstr "Показване на обектите във външните"

#. Resource IDs: (1037)
#, fuzzy
msgid "Show l&og"
msgstr "&Дневник"

#. Resource IDs: (1063)
msgid "Show linenumber&s"
msgstr "&Номерация на редовете"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Show oldest node at top"
msgstr "Най-старият възел - на върха"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show only the changed parts of the path name. Replace unchanged elements with dots."
msgstr "Показване само на сменените части в името на пътя. Заместване на непроменените елементи с точки."

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the line diff bar\n"
"Toggle LineDiffBar"
msgstr ""
"Показване или скриване на лентата с разликите\n"
"Превключване на лентата с разликите"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Show or hide the locator bar\n"
"Toggle LocatorBar"
msgstr ""
"Показване или скриване на локатора\n"
"Превключване на локатора"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the status bar\n"
"Toggle StatusBar"
msgstr ""
"Показване или скриване на лентата за състоянието\n"
"Превключване на лентата за състоянието"

#. Resource IDs: (3713)
msgid ""
"Show or hide the toolbar\n"
"Toggle ToolBar"
msgstr ""
"Показване или скриване лентата с инструменти\n"
"Превключване на лентата с инструменти"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Show overlay for ignored items"
msgstr "Модификация на иконките за игнорирани обекти"

#. Resource IDs: (1462)
msgid "Show overlay for unversioned items"
msgstr "Модификация на иконките за неконтролирани обекти"

#. Resource IDs: (102)
msgid "Show revision properties"
msgstr "Показване на свойствата на ревизията"

#. Resource IDs: (16652)
msgid "Show shortcut &keys in ScreenTips"
msgstr "Показване на &клавишните комбинации в екранните съвети"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Show special characters for whitespaces\n"
"Show Whitespaces"
msgstr ""
"Показване на специални символи за празните символи\n"
"Показване на празните символи"

#. Resource IDs: (345)
msgid "Show statistics for the selected log cache"
msgstr "Статистика за избрания кеш на дневника"

#. Resource IDs: (2052)
msgid "Show tags on the copy source, not as separate nodes"
msgstr "Показване на етикетите при източниците на копиране, а не като самостоятелни възли"

#. Resource IDs: (1209)
msgid "Show un&modified files"
msgstr "Показване на &непроменените файлове"

#. Resource IDs: (1073)
msgid "Show un&versioned files"
msgstr "Показване на &неконтролираните файлове"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Show/Hide"
msgstr "Показване/Скриване"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing %ld nodes"
msgstr "Показване на %ld възела"

#. Resource IDs: (115)
#, c-format
msgid "Showing %ld revision(s), from revision %ld to revision %ld - %ld revision(s) selected."
msgstr "Показват се %ld ревизии, от ревизия %ld до ревизия %ld - %ld ревизии са избрани."

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "Showing graph for %s"
msgstr "Диаграма за %s"

#. Resource IDs: (15)
msgid "Shows a graphical representation of copies/tags/branches"
msgstr "Графично представяне на копията/етикетите/разклоненията"

#. Resource IDs: (13)
msgid "Shows all files which were changed since the last update, locally and in the repository"
msgstr "Показване на всички файлове, променени след последното обновяване - локално или в хранилището"

#. Resource IDs: (2050)
msgid "Shows all revisions where changes were made to this item"
msgstr "Показва всички ревизии, в които този обект е променян"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Shows information about TortoiseSVN"
msgstr "Информация относно TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Shows the action log file in the default text editor"
msgstr "Отваря файла-дневник на действията в текстовия редактор по подразбиране"

#. Resource IDs: (17)
msgid "Shows the eol-style property value"
msgstr "Показва стойността на свойството 'Знак за край на ред'"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Shows the log for the selected file / folder"
msgstr "Съобщения в дневника за избраният файл / папка"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Shows the mime type of the versioned file"
msgstr "MIME тип на контролираният файл"

#. Resource IDs: (32775)
msgid "Single/&double-pane view"
msgstr "Изглед с единично/&двойно пано"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Size"
msgstr "Размер"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Size and status"
msgstr "Размер и състояние"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of all cached text information"
msgstr "Размер на цялата кеширана текстова информация"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache file on disk"
msgstr "Размер на файла на кеша на диска"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Size of the cache if it were not compressed"
msgstr "Размер на кеша, ако не беше компресиран"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Skipped"
msgstr "Прескочен"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Skipped missing target"
msgstr "Прескочени липсващи цели"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Sort by commit count"
msgstr "Подреждане по брой поверявания"

#. Resource IDs: (1501)
msgid "Source Left:"
msgstr "Ляв източник:"

#. Resource IDs: (1502)
msgid "Source Right:"
msgstr "Десен източник:"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Specifies how many items you want to keep in the most recent log messages dialog."
msgstr "Указва максималния брой съобщения, които бихте искали да пазите в хронологията."

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Specify the files or folders which TortoiseSVN\r\n"
"should ignore in all working copies.\r\n"
"Separate the patterns with a space."
msgstr ""
"Укажете файловете или папките, които TortoiseSVN\r\n"
"трябва да игнорира във всички работни копия.\r\n"
"Разделете шаблоните с интервал."

#. Resource IDs: (16976, 16977, 16978, 16979, 16980, 16981)
msgid "Spin1"
msgstr "Ролка1"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split &source tree"
msgstr "Разделяне на &изходното дърво"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split following &tree"
msgstr "Разделяне на следното &дърво"

#. Resource IDs: (376)
msgid "Split lines"
msgstr "Разделяне на редовете"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Split sub-trees"
msgstr "Разделяне на под-дърветата"

#. Resource IDs: (3604)
msgid ""
"Split the active window into panes\n"
"Split"
msgstr ""
"Разделяне на активния прозорец на пана\n"
"Разделяне"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Bar Graph"
msgstr "Диаграма с насложени ленти"

#. Resource IDs: (246)
msgid "Stacked Line Graph"
msgstr "Диаграма с насложени линии"

#. Resource IDs: (16962)
msgid "Standard"
msgstr "Стандартен"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Commit Hook"
msgstr "Стартиране на закачен скрипт при поверяване"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Start Revision"
msgstr "Начална ревизия"

#. Resource IDs: (569)
msgid "Start Update Hook"
msgstr "Стартиране на закачен скрипт при обновяване"

#. Resource IDs: (16514)
msgid "Static"
msgstr "Статичен"

#. Resource IDs: (179, 245)
msgid "Statistics"
msgstr "Статистика"

#. Resource IDs: (74, 77, 207, 65535)
msgid "Status"
msgstr "Състояние"

#. Resource IDs: (1068)
msgid "Status Bar Configuration"
msgstr "Настройки на лентата за състоянието"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status and action colors"
msgstr "Цветове за състояния и действия"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Status cache"
msgstr "Кеш на състоянието"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache kept in an external process, can show the overlay recursively"
msgstr "Кешът на състоянието се пази във външен процес, показват се модификации на иконките рекурсивно"

#. Resource IDs: (196)
msgid "Status cache only for one folder, no recursive overlays"
msgstr "Кеш на състоянието на само една папка, без рекурсивни модификации на иконките"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Status of item in SVN"
msgstr "Състояние на обект в SVN"

#. Resource IDs: (16)
msgid "Steal loc&k"
msgstr "Присвояване на &заключване"

#. Resource IDs: (313)
msgid "Steal the lock"
msgstr "Присвоява заключване"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stefan Küng, Lübbe Onken"
msgstr "Stefan Küng, Lübbe Onken"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Stripes"
msgstr "Ленти"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion"
msgstr "Subversion"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion configuration &file:"
msgstr "&Файл с настройки на Subversion:"

#. Resource IDs: (84)
#, c-format
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion encountered the problem in:\n"
"file %s, line %ld\n"
"expression = %s"
msgstr ""
"Subversion се натъкна на сериозен проблем.\n"
"Моля, отделете време за да докладвате за това на нашия пощенски списък\n"
"в възможно най-подробна информация за това, което\n"
"сте се опитали да направите.\n"
"\n"
"Subversion се натъкна на проблем в:\n"
"файл %s, ред %ld\n"
"израз = %s"

#. Resource IDs: (84)
msgid ""
"Subversion encountered a serious problem.\n"
"Please take the time to report this on our mailing list\n"
"with as much information as possible about what\n"
"you were trying to do.\n"
"\n"
"Subversion reported the following:"
msgstr ""
"Subversion се натъкна на сериозен проблем.\n"
"Моля, отделете време, за да докладвате за това на нашия пощенски списък\n"
"в възможно най-подробна информация за това, което\n"
"сте се опитали да направите.\n"
"\n"
"Subversion съобщи за следното:"

#. Resource IDs: (79)
msgid ""
"Subversion reported an error while creating a repository!\n"
"Make sure the folder is empty and not write protected."
msgstr ""
"Subversion съобщи за грешка при създаване на хранилище!\n"
"Проверете дали папката е наистина празна и не е защитена от запис."

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Subversion reported an error while doing a cleanup!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"
msgstr ""
"Subversion съобщи за грешка по време на почистването!\n"
"<hr=100%%>\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Subversion server file:"
msgstr "Файл със сървъри на Subversion:"

#. Resource IDs: (1232)
msgid "Sw&itch working copy to new branch/tag"
msgstr "Прев&ключване на работното копие към ново разклонение/етикет"

#. Resource IDs: (229)
#, c-format
msgid "Switch %s to %s, Revision %s"
msgstr "Превключване на %s към %s, Ревизия %s"

#. Resource IDs: (78)
msgid "Switch - TortoiseSVN"
msgstr "Превключване - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (32811)
msgid "Switch Left<->Right"
msgstr "Размяна на ляво с дясно"

#. Resource IDs: (140)
msgid "Switch To Branch / Tag"
msgstr "Превключване към разклонение / етикет"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch back to the previous window pane\n"
"Previous Pane"
msgstr ""
"Превключване обратно към предишното пано на прозореца\n"
"Предишно пано"

#. Resource IDs: (2049)
msgid ""
"Switch between single and double pane view\n"
"Switch between single and double pane view"
msgstr ""
"Превключване между изглед с единично или двойно пано\n"
"Превключване между изглед с единично или двойно пано"

#. Resource IDs: (2051)
msgid ""
"Switch the contents of the left and right view\n"
"Switch left and right view"
msgstr ""
"Разменяне на съдържанието на левия и десния изглед\n"
"Разменя левия с десния изглед"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the next document window"
msgstr "Превключване към следващият прозорец на документа"

#. Resource IDs: (3606)
msgid ""
"Switch to the next window pane\n"
"Next Pane"
msgstr ""
"Превключване към следващото пано на прозореца\n"
"Следващо пано"

#. Resource IDs: (3825)
msgid "Switch to the previous document window"
msgstr "Превключване към предишния прозорец на документа"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Switch working copy to another branch / tag"
msgstr "Превключване на работното копие към друго разклонение / етикет"

#. Resource IDs: (1479)
msgid "Switch:"
msgstr "Превключване:"

#. Resource IDs: (325)
msgid "Switches the comparison left<<->right"
msgstr "Размяна на ляво с дясно при сравняване"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "System &sounds"
msgstr "Системни &звуци"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "System registry entries have been removed and the INI file (if any) was deleted."
msgstr "Записи в системният регистър са били премахнати и INI файлът (ако е съществувал) е бил изтрит."

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEBLAME"
msgstr "TORTOISEBLAME"

#. Resource IDs: (7)
msgid "TORTOISEIDIFF"
msgstr "TORTOISEIDIFF"

#. Resource IDs: (16970)
msgid "Tab Placeholder"
msgstr "Заместител на страница"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tab size:"
msgstr "Размер на табулатора:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tag nodes"
msgstr "Етикетни възли"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid "Tagged the working copy to %s"
msgstr "Слагане на етикет на работното копие до %s"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Tasks Pane"
msgstr "Пано на задачите"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Test Only"
msgstr "Пробно"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Text Status:"
msgstr "Състояние на текста:"

#. Resource IDs: (207)
msgid "Text status"
msgstr "Състояние на текста"

#. Resource IDs: (63)
msgid "The chunk size did not match the number of added/removed lines!"
msgstr "Размера на блока с код не съвпада с броя на добавените/премахнатите редове!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The chunk start '@@' was expected in line %d !"
msgstr "Началото '@@' на блок с код се очакваше на ред %d !"

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of tags will be shifted towards yellow."
msgstr "Цветът на възлите на създаване, копиране и преименуване на етикетите ще бъде преместен към жълто."

#. Resource IDs: (346)
msgid "The color of creation, copy and rename nodes of the trunk will be shifted towards green."
msgstr "Цветът на възлите на създаване, копиране и преименуване на главното течение ще бъде преместен към зелено."

#. Resource IDs: (197)
msgid "The default URL to checkout from if nothing else is specified"
msgstr "URL по подразбиране при изписване"

#. Resource IDs: (196)
msgid "The default path to checkout to if nothing else is specified"
msgstr "Път по подразбиране за изписване, ако не е указан изрично"

#. Resource IDs: (68)
#, c-format
msgid ""
"The diffing engine aborted because of an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Механизмът за сравнение прекъсна работа заради грешка:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s does not exist!"
msgstr "Файлът %s не съществува!"

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid "The file %s was not found in the patch file!"
msgstr "Файлът %s не бе открит във файлът с кръпки!"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The file \n"
"%s\n"
"is empty.\n"
"Do you want to remove the file?"
msgstr ""
"Файлът \n"
"%s\n"
"е празен.\n"
"Желаете ли да го изтриете?"

#. Resource IDs: (69)
msgid "The file is too big"
msgstr "Файлът е прекалено голям"

#. Resource IDs: (3857)
msgid "The file is too large to open."
msgstr "Този файл е прекалено голям, за да бъде отворен."

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"already exists! Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Файлът\n"
"%s\n"
"вече съществува! Желаете ли да го презапишете?"

#. Resource IDs: (69)
#, c-format
msgid ""
"The file\n"
"%s\n"
"is not a valid text file!\n"
"Note that UTF32 files are treated as binary too."
msgstr ""
"Файлът\n"
"%s\n"
"не е валиден текстов файл!\n"
"Забележете, че файлове във кодировка UTF-32 се третират като двоични."

#. Resource IDs: (145)
#, c-format
msgid ""
"The folder %s\n"
"contains unversioned and/or modified file(s). Do you want to remove it anyway?"
msgstr ""
"Папката %s\n"
"съдържа неконтролирани и/или променени файлове. Желаете ли въпреки това да ги премахнете?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The folder \n"
"%s\n"
"does not exist.\n"
"Would you like to create it first?"
msgstr ""
"Папката \n"
"%s\n"
"не съществува.\n"
"Бихте ли желали първо да бъде създадена?"

#. Resource IDs: (99)
#, c-format
msgid ""
"The folder\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Папката\n"
"%s\n"
"вече съществува!"

#. Resource IDs: (83)
#, c-format
msgid ""
"The hook script returned an error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Закаченият скрипт върна грешка:\n"
"%s"

#. Resource IDs: (7)
msgid "The image can not be shown."
msgstr "Изображението не може да бъде показано."

#. Resource IDs: (63)
msgid "The issue-tracker provider could not be created. Please check that it is installed correctly."
msgstr "Доставчикът на проследяване на дефекти не може да бъде създаден. Моля, проверете дали е инсталиран правилно."

#. Resource IDs: (64)
msgid "The issue-tracker provider was unable to validate the parameter string"
msgstr "Доставчикът на проследяване на дефекти не можа да провери низа-параметър."

#. Resource IDs: (597)
#, c-format
msgid "The item '%s' has property conflicts:"
msgstr "Обектът '%s' има конфликт на свойствата:"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Последната сливаща операция опита да добави директорията '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Последната сливаща операция опита да добави файла '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Последната сливаща операция опита да изтрие/премести/преименува директорията '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Последната сливаща операция опита да изтрие/премести/преименува файла '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Последната сливаща операция опита да промени директорията '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last merge operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Последната сливаща операция опита да промени файла '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Последната превключваща операция опита да добави директорията '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Последната превключваща операция опита да добави файла '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Последната превключваща операция опита да изтрие/премести/преименува файла '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Последната превключваща операция опита да изтрие/премести/преименува файла '%s'"

#. Resource IDs: (608)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Последната превключваща операция опита да промени файла '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last switch operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Последната превключваща операция опита да промени файла '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the directory '%s'"
msgstr "Последната обновяваща операция опита да добави директорията '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to add the file '%s'"
msgstr "Последната обновяваща операция опита да добави файла '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the directory '%s'"
msgstr "Последната обновяваща операция опита да изтрие/премести/преименува директорията '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to delete/move/rename the file '%s'"
msgstr "Последната обновяваща операция опита да изтрие/премести/преименува файла '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the directory '%s'"
msgstr "Последната обновяваща операция опита да промени директорията '%s'"

#. Resource IDs: (607)
#, c-format
msgid "The last update operation tried to modify the file '%s'"
msgstr "Последната обновяваща операция опита да промени файла '%s'"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line '====' was expected in line %d !"
msgstr "Ред '====' се очакваше на ред %d !"

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The line 'Index: ' was not found!\n"
"Either this is not a diff file or the diff is empty."
msgstr ""
"Няма ред с 'Index: '!\n"
"Или това не е файл тип diff или е празен."

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the new file was expected in line %d !"
msgstr "Редът, указващ новият файл, се очакваше на ред %d!"

#. Resource IDs: (63)
#, c-format
msgid "The line indicating the old file was expected in line %d !"
msgstr "Редът, указващ стария файл, се очакваше на ред %d!"

#. Resource IDs: (251)
msgid "The lock has already been broken from another working copy"
msgstr "Заключването вече е било разбито от друго работно копие"

#. Resource IDs: (198)
msgid ""
"The maximum number of action log lines to keep.\n"
"Any lines added over this limit will remove the oldest lines from the file."
msgstr ""
"Максимален брой редове в дневника на действията.\n"
"Всеки нов ред над този лимит изтрива най-стария ред във файла."

#. Resource IDs: (63)
msgid ""
"The old file does not match the new file.\n"
"Renaming of files is not (yet) supported!"
msgstr ""
"Старият файл не съвпада с новият файл.\n"
"Преименуване на файлове (все още) не се поддържа!"

#. Resource IDs: (220)
msgid "The operation failed."
msgstr "Операцията се провали."

#. Resource IDs: (74)
msgid ""
"The parameters '/path' and '/pathfile' are mutually exclusive.\n"
"You must only specify one of them."
msgstr ""
"Параметрите '/path' и '/pathfile' са взаимно изключващи с.\n"
"Трябва да подадете само един от тях."

#. Resource IDs: (64)
#, c-format
msgid ""
"The patch seems outdated! The file line\n"
"%s\n"
"and the patchline\n"
"%s\n"
"do not match!"
msgstr ""
"Кръпката изглежда остаряла! Редът във файла\n"
"%s\n"
"и редът в кръпката\n"
"%s\n"
"не съвпадат!"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"The path/URL you've entered seems to be illegal on Windows!\n"
"You can try it anyway, but you might get an error later.\n"
"\n"
"A valid path on windows must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Do you want to proceed anyway?"
msgstr ""
"Пътят/URL, който сте въвели, изглежда невалиден под Windows!\n"
"Можете да се опитате да го използвате, но вероятно ще получите грешка по-късно.\n"
"\n"
"Валидните пътища под Windows не съдържат знаците '<>|\"?*:', както и някое от следните имена на устройства:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$\n"
"\n"
"Желаете ли да продължите?"

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge found the relative path\n"
"<i>%s</i>\n"
"which seems to match the directory you're applying the patch.\n"
"\n"
"Do you want to use the suggested path? Answering 'no' will quit TortoiseMerge."
msgstr ""
"Пътят\n"
"<i>%s</i>\n"
"във файла с кръпки не съществува.\n"
"TortoiseMerge откри относителен път\n"
"<i>%s</i>,\n"
"който съответства на директорията, в която прилагате кръпката.\n"
"\n"
"Желаете ли да се използва предложения път? С отговор 'Не' ще затворите TortoiseMerge."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"in the patchfile does not exist.\n"
"TortoiseMerge tried to apply the patch by stripping prefixes but no matching path could be found."
msgstr ""
"Пътят\n"
"<i>%s</i>\n"
"във файла със кръпки не съществува.\n"
"TortoiseMerge се опита да приложи кръпката чрез премахване на представките, но не откри съвпадащ път."

#. Resource IDs: (314)
#, c-format
msgid ""
"The path\n"
"<i>%s</i>\n"
"seems not to match the paths in the patchfile.\n"
"But TortoiseMerge found the path\n"
"<i>%s</i>\n"
"matches it better. Do you want to use the suggested path instead?"
msgstr ""
"Пътят\n"
"<i>%s</i>\n"
"изглежда не съответства на пътищата, споменати във файла с кръпки.\n"
"Но TortoiseMerge откри, че пътят\n"
"<i>%s</i>\n"
"съответства по-добре. Желаете ли да се използва предложения път?"

#. Resource IDs: (80)
msgid "The repository was successfully created."
msgstr "Хранилището е създадено успешно."

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"The selected file appears to still have one or more conflict markers in it.\n"
"Are you sure you want to mark the file resolved?"
msgstr ""
"Избраният файл все още съдържа маркери за налични конфликти.\n"
"Сигурни ли сте, че желаете да отбележите файла като разрешен?"

#. Resource IDs: (102)
#, c-format
msgid ""
"The target URL\n"
"%s\n"
"already exists!"
msgstr ""
"Целевият URL\n"
"%s\n"
"вече съществува!"

#. Resource IDs: (147)
#, c-format
msgid ""
"The target file\n"
"%s\n"
" already exists.\n"
"Do you want to replace the file?"
msgstr ""
"Целевият файл\n"
"%s\n"
"вече съществува.\n"
"Желаете ли да го замените?"

#. Resource IDs: (88)
#, c-format
msgid ""
"The target folder \n"
"%s\n"
"is not empty!\n"
"Are you sure you want to checkout/export into that folder?"
msgstr ""
"Целевата папка \n"
"%s\n"
"не е празна!\n"
"Сигурни ли сте, че желаете да изпишете/изнесете в тази папка?"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"The time in seconds after which the parsing of the selected files stops.\r\n"
"A lower value will make the auto-completion list available sooner,\r\n"
"but maybe not scan all files."
msgstr ""
"Време (в секунди), след изтичането на което спира разбора на избраните файлове.\r\n"
"По-малка стойност ще покаже списъка за автоматично дописване по-скоро,\r\n"
"но вероятно без да са прегледани всички файлове."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"The two selected URL's are not created from the same root.\n"
"It's not possible to show the log messages between them!"
msgstr ""
"Двата избрани URL-а не са създадени от един и същ корен.\n"
"Невъзможно е да бъдат показани съобщения от дневника между тях!"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who did the last commit"
msgstr "Потребителят с последеното поверяване"

#. Resource IDs: (16)
msgid "The user who owns the lock of the file"
msgstr "Потребителят, който е заключил файла"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"The working copy has changed!\n"
"<hr=100%>\n"
"Please commit your changes first or revert."
msgstr ""
"Работното копие е променено!\n"
"<hr=100%>\n"
"Моля, първо поверете Вашите промени или ги отменете."

#. Resource IDs: (81)
msgid ""
"The working copy is not up to date!\n"
"Please Update first."
msgstr ""
"Работното копие не е актуално!\n"
"Моля, обновете го."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Their file:"
msgstr "Техният файл:"

#. Resource IDs: (263)
msgid "Theirs"
msgstr "Техен"

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"There are changes or unversioned items inside one or more directories which you have included with svn:externals.\n"
"Those files are not listed for commit. You need to commit those files separately."
msgstr ""
"Има промени или неконтролирани обекти в една или повече директории, които сте добавили чрез svn:externals.\n"
"Тези файлове не са в списъка за поверяване. Трябва да поверите тези файлове отделно."

#. Resource IDs: (64)
msgid "There are no issue-tracker providers available."
msgstr "Няма доставчици на проследяване на дефекти."

#. Resource IDs: (66)
#, c-format
msgid ""
"There are still unresolved conflicts in line %d!\n"
"You should resolve those conflicts first before saving.\n"
"Do you want to save the file with the conflicts still there?\n"
"If you click YES, then you have to manually resolve the conflicts in another editor!"
msgstr ""
"Все още има неразрешени конфликти на ред %d!\n"
"Би трябвало да разрешите тези конфликти преди да запишете.\n"
"Желаете ли да запишете файла с неразрешени конфликти?\n"
"Ако изберете 'Да', ще трябва да разрешите конфликтите ръчно в друг текстов редактор!"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"There are unsaved modifications!\n"
"Do you want to save your changes?"
msgstr ""
"Има незаписани промени!\n"
"Желаете ли да запишете промените си?"

#. Resource IDs: (65535)
msgid ""
"There has been a problem contacting the server.\n"
"Do you want to see the cached data instead?\n"
"\n"
"Please understand that the cached data may be outdated,\n"
"incomplete or even misleading due to incomplete history data."
msgstr ""
"Проблем при свързване със сървъра.\n"
"Желаете ли вместо това да видите кешираните данни?\n"
"\n"
"Моля, имайте предвид, че кешираните данни може да са остарели,\n"
"непълни или дори заблуждаващи поради непълна хронология."

#. Resource IDs: (82)
msgid "There is nothing to add. All the files and folders are either under version control or have been ignored using the svn:ignore property or the global ignore configuration setting."
msgstr "Няма нищо за добавяне. Всички файлове и папки или вече са контролирани, или са игнорирани чрез използване на свойството 'svn:ignore' или на глобалната настройка за игнориране."

#. Resource IDs: (83)
msgid "There's nothing to unlock. No file has a lock in this working copy."
msgstr "Няма нищо за отключване. Няма заключени файлове в това работно копие."

#. Resource IDs: (188)
msgid "Thesaurus"
msgstr "Синонимен речник"

#. Resource IDs: (83)
msgid ""
"This is not a valid URL.\n"
"Please enter an URL here."
msgstr ""
"Това не е валиден URL.\n"
"Моля, въведете URL."

#. Resource IDs: (82)
msgid ""
"This is not a valid path!\n"
"A valid path must not contain '<<>|\"?*:' or one of the following device names:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"
msgstr ""
"Този път е невалиден!\n"
"Валидните пътища не съдържат знаците '<>|\"?*:', както и някое от следните имена на устройства:\n"
"com1-com9, lpt1-lpt9, prn, aux, con, nul, clock$"

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made a feature branch as discussed in the Subversion book. Use this to merge all changes of a branch back to trunk."
msgstr "Този метод се използва, когато сте направили модулно разклонение, така както е обсъдено в книгата на 'Subversion'. Използвайте това, за да слеете всички промени от разклонението в основното течение."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you have made one or more revisions to a branch (or to the trunk) and you want to port those changes across to a different branch."
msgstr "Този метод се използва, когато сте направили една или повече ревизии в разклонение (или в основното течение) и искате да пренесете тези промени в друго разклонение."

#. Resource IDs: (594)
msgid "This method covers the case when you want to merge the differences of two different branches into your working copy."
msgstr "Този метод се използва, когато искате да слеете в работното Ви копие разликите от две различни разклонения."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/)"
msgstr "Този продукт съдържа софтуер, разработен от CollabNet (http://www.Collab.Net/)"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
msgstr "Този продукт съдържа софтуер, разработен от OpenSSL Project за ползване в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program is linked to the missing export %s in the file %s. This machine may have an incompatible version of %s."
msgstr "Тази програма е свързана с липсващ износ %s във файла %s. Тази система вероятно има несъвместима версия на %s."

#. Resource IDs: (3857)
#, c-format
msgid "This program requires the file %s, which was not found on this system."
msgstr "Програмата изисква файлът %s, който не е открит в тази система."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property is only allowed on folders, not files."
msgstr "Това свойство е позволено за папки, но не и за файлове."

#. Resource IDs: (15)
msgid "This property must not have multiple lines. Only one line is allowed."
msgstr "Това свойство не е многоредово. Позволен е само един ред."

#. Resource IDs: (1016)
msgid "This will delete the record of commands you've used in this application and restore the default set of visible commands to the menus and toolbars. It will not undo any explicit customizations. Are you sure you want to do this?"
msgstr "Ще бъде изтрит записа на командите, които сте използвали в тази програма и ще се възстанови началното положение на видимите команди в менютата и лентите с инструменти. Няма да бъдат отменени никакви изрични персонализации . Сигурни ли сте, че желаете това?"

#. Resource IDs: (16924)
msgid "Tile &Horizontally"
msgstr "&Хоризонтално подреждане"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tile &Vertically"
msgstr "&Вертикално подреждане"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Timeouts"
msgstr "Изчаквания"

#. Resource IDs: (224)
msgid ""
"To commit recursively and work around this error,\n"
"make sure that all child items of a checked folder\n"
"are also checked in the commit dialog.\n"
"Otherwise, TortoiseSVN must do a non-recursive commit\n"
"which does not allow directory deletion."
msgstr ""
"За да поверите рекурсивно и да заобиколите тази грешка,\n"
"проверете дали всички деца на включените папки\n"
"в диалоговия прозорец за поверяване са също включени.\n"
"В противен случай, TortoiseSVN ще трябва да направи нерекусивно поверяване,\n"
"което не позволява изтриване на директории."

#. Resource IDs: (284)
msgid ""
"To steal the lock, right-click on the parent folder of this item and select 'Get Lock' from the context menu.\n"
"This will bring up the locking dialog where you can enforce the lock, i.e., 'steal' it from the one currently holding it."
msgstr ""
"За да присвоите заключване, щракнете с десния бутон на родителската папка на обекта и изберете 'Заключване' от контекстното меню.\n"
"Това ще извика диалоговия прозорец за заключванията, където можете наложите заключване, т.е. да го 'присвоите' от текущия му държател."

#. Resource IDs: (1201, 65535)
msgid "To:"
msgstr "До:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "To: (end URL and revision of the range to merge)"
msgstr "До: (краен URL и ревизия на обхвата за сливане)"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Toggle One/Two Pages display\n"
"Toggle One/Two Pages display"
msgstr ""
"Превключване между показване на една или две страници\n"
"Превключване между показване на една или две страници"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Toolbar"
msgstr "Лента с инструменти"

#. Resource IDs: (16130)
msgid "Toolbar Name"
msgstr "Име на лентата с инструменти"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Toolbar Options"
msgstr "Настройки на лентите с инструменти"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "Toolbar internal error. Please contact your application vendor."
msgstr "Вътрешна грешка на лента с инструменти. Моля, обърнете се към доставчика на тази програма."

#. Resource IDs: (16105)
msgid "Toolbars"
msgstr "Ленти с инструменти"

#. Resource IDs: (16928)
msgid "Tools"
msgstr "Инструменти"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Tools:"
msgstr "Инструменти:"

#. Resource IDs: (7, 244)
msgid "TortoiseBlame"
msgstr "TortoiseBlame"

#. Resource IDs: (13)
msgid ""
"TortoiseBlame should not be started directly! Use\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:\"path\\to\\file\"\n"
"instead.\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"
msgstr ""
"TortoiseBlame не трябва да бъде стартиран директно! Използвайте\n"
"TortoiseProc.exe /command:blame /path:'път\\до\\файл'\n"
"вместо това.\n"
"\n"
"TortoiseBlame.exe blamefile [logfile [viewtitle]] [/line:linenumber] [/path:originalpath] [/ignoreeol] [/ignorespaces] [/ignoreallspaces]"

#. Resource IDs: (7, 153)
msgid "TortoiseIDiff"
msgstr "TortoiseIDiff"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "TortoiseIDiff - An image diff tool, part of TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseIDiff - инструмент за сравняване на изображения, част от TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (7)
msgid ""
"TortoiseIDiff: the image diff viewer for TortoiseSVN\n"
"\n"
"Available command line parameters are:\n"
"/left:\"path to left picture\"\n"
"/lefttitle:\"title to show for the left picture\"\n"
"/right:\"path to right picture\"\n"
"/righttitle:\"title to show for the right picture\"\n"
"/overlay\t\tto enable overlay mode\n"
"/fit\t\tto fit the images sizes\n"
"/showinfo\t\tto show the image info boxes"
msgstr ""
"TortoiseIDiff: програма за сравняване на изображения за TortoiseSVN\n"
"\n"
"Наличните параметри на командния ред са:\n"
"/left:'път до лявото изображение'\n"
"/lefttitle:'заглавие за лявото изображение'\n"
"/right:'път до дясното изображение'\n"
"/righttitle:'заглавие за дясното изображение'\n"
"/overlay\t\tза включване не режим с припокриване\n"
"/fit\t\tза напасване на размера на изображенията\n"
"/showinfo\t\tза показване на полетата с информация за изображенията"

#. Resource IDs: (7, 130, 3585)
msgid "TortoiseMerge"
msgstr "TortoiseMerge"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseMerge %d.%d.%d, компилация %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"
msgstr ""
"TortoiseMerge %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"libsvn_diff %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d"

#. Resource IDs: (80, 65535)
msgid "TortoiseSVN"
msgstr "TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid "TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s"
msgstr "TortoiseSVN %d.%d.%d, компилация %d - %s, %s"

#. Resource IDs: (107)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"
msgstr ""
"TortoiseSVN %d.%d.%d, Build %d - %s, %s\r\n"
"Subversion %d.%d.%d, %s\r\n"
"apr %d.%d.%d\r\n"
"apr-utils %d.%d.%d\r\n"
"neon %s\r\n"
"%s\r\n"
"zlib %s"

#. Resource IDs: (98)
#, c-format
msgid ""
"TortoiseSVN has detected similar filenames. Do you want the files:%s\n"
"to be renamed too?"
msgstr ""
"TortoiseSVN намери подобни имена на файлове. Желаете ли файловете:%s\n"
"също да бъдат преименувани?"

#. Resource IDs: (1162)
msgid "Total commits analyzed:"
msgstr "Всичко анализирани поверявания:"

#. Resource IDs: (1163)
msgid "Total file changes:"
msgstr "Файлови промени всяка седмица:"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of changes over all cached revisions"
msgstr "Общ брой промени във всички кеширани ревизии"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of merged revisions"
msgstr "Общ брой слети ревизии"

#. Resource IDs: (339)
msgid "Total number of user revision properties"
msgstr "Общ брой потребителски свойства на ревизии"

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Tr&ee stripes"
msgstr "&Дървесни ленти"

#. Resource IDs: (357)
#, c-format
msgid "Transferring at %s"
msgstr "Прехвърляне на %s"

#. Resource IDs: (32816)
msgid "Transparent &color..."
msgstr "Прозрачен &цвят..."

#. Resource IDs: (264)
msgid "Tree conflict"
msgstr "Конфликт на дърветата"

#. Resource IDs: (595)
msgid "Tree merge"
msgstr "Сливане на дървета"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Trunk nodes"
msgstr "Възли на главното течение"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Try a 'Cleanup'. If that doesn't work you need to do a fresh checkout."
msgstr "Опитайте командата 'Почистване'. Ако и това не помогне, ще трябва да направите ново изписване."

#. Resource IDs: (73)
msgid "Try again"
msgstr "Нов опит"

#. Resource IDs: (10)
msgid "Tweak TortoiseSVN"
msgstr "Донастройване на TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1436)
msgid "U&pdate"
msgstr "&Обновяване"

#. Resource IDs: (164, 207)
msgid "URL"
msgstr "URL"

#. Resource IDs: (1272)
msgid "URL history"
msgstr "Хронология на URL-ите"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "URL not known (UUID: %s)"
msgstr "Неизвестен URL (UUID: %s)"

#. Resource IDs: (12)
msgid "URL of Subversion items"
msgstr "URL на Subversion обекти"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "URL to merge from"
msgstr "URL, от който да се слее"

#. Resource IDs: (144, 11023, 65535)
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#. Resource IDs: (75)
msgid "URL: "
msgstr "URL: "

#. Resource IDs: (220)
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine merge source for\n"
"%s\n"
"Please use the main merge dialog."
msgstr ""
"Не можа да се определи източника за\n"
"%s\n"
"Моля, използвайте основния диалогов прозорец за сливане."

#. Resource IDs: (3866)
msgid "Unable to load mail system support."
msgstr "Грешка при стартиране на системата за електронна поща."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to process command, server busy."
msgstr "Невъзможно е да се обработи командата - сървърът е зает."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to read from %1, it is opened by someone else."
msgstr "Грешка при при четене от %1 - отворен е от някой друг."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to read write-only property."
msgstr "Невъзможно е да се чете свойство само за установяване."

#. Resource IDs: (119)
msgid ""
"Unable to reconstruct working copy path!\n"
"This can happen if the file has been renamed.\n"
"Please start the log dialog on this specific file alone and then revert the changes\n"
"from the top pane in the log dialog."
msgstr ""
"Грешка при пресъздаване на път в работното копие!\n"
"Това би могло да се случи, ако файлът е бил преименуван.\n"
"Моля, отворете дневника само за този файл и отменете промените\n"
"от най-горното пано на диалоговия прозорец на дневника."

#. Resource IDs: (3865)
msgid "Unable to write read-only property."
msgstr "Невъзможно е да се променя свойство само за четене."

#. Resource IDs: (3859)
#, c-format
msgid "Unable to write to %1, it is read-only or opened by someone else."
msgstr "Грешка при запис в %1 - или е само за четене, или е отворен от някой друг."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Unchanged node"
msgstr "Непроменен възел"

#. Resource IDs: (3887)
msgid "Uncheck"
msgstr "Премахване на отметка"

#. Resource IDs: (1069)
#, c-format
msgid "Undo %d Actions"
msgstr "Отмяна на %d действия"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Undo 1 Action"
msgstr "Отмяна на едно действие"

#. Resource IDs: (14)
msgid "Undo Add.."
msgstr "Отмяна на добавяне..."

#. Resource IDs: (3603)
msgid ""
"Undo the last action\n"
"Undo"
msgstr ""
"Отменя последното действие\n"
"Отмяна"

#. Resource IDs: (3859)
msgid "Unexpected file format."
msgstr "Неочакван файлов формат."

#. Resource IDs: (3850)
msgid ""
"Unformatted Text\n"
"text without any formatting"
msgstr ""
"Неформатиран текст\n"
"текст без формат"

#. Resource IDs: (274, 32786)
msgid "Unified &diff of HEAD revisions"
msgstr "Unified &Diff на главните ревизии"

#. Resource IDs: (81)
#, c-format
msgid ""
"Unknown certificate issuer.\n"
" Fingerprint: %s\n"
" Distinguished name: %s"
msgstr ""
"Неизвестен издател на сертификат.\n"
" Отпечатък: %s\n"
" Уникално име: %s"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Unknown depth"
msgstr "Неизвестна дълбочина"

#. Resource IDs: (221, 230, 242)
msgid "Unlock"
msgstr "Отключване"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Unlock failed"
msgstr "Грешка при отключване."

#. Resource IDs: (263)
msgid "Unlocked"
msgstr "Отключен"

#. Resource IDs: (565)
msgid "Unrecognized or invalid property file format!"
msgstr "Непознат или невалиден формат за файл със свойства!"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "Untitled"
msgstr "Неозаглавен"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"Unused log caches will only be removed if the respective\n"
"file is smaller than the given size in kBytes."
msgstr ""
"Неизползваните кешове на дневници ще бъдат премахнати, ако съответните\n"
"файлове са по-малки от дадения размер в килобайти."

#. Resource IDs: (146)
msgid "Unversion"
msgstr "Премахване на контрола"

#. Resource IDs: (1313)
msgid "Unversioned files mark parent folder as modified"
msgstr "Неконтролираните файлове бележат съдържащата ги папка като променена"

#. Resource IDs: (286)
#, c-format
msgid "Unversioning %s"
msgstr "Премахване на контрола над %s"

#. Resource IDs: (106)
msgid "Up one folder"
msgstr "С една папка нагоре "

#. Resource IDs: (152, 230)
msgid "Update"
msgstr "Обновяване"

#. Resource IDs: (77)
msgid "Update - TortoiseSVN"
msgstr "Обновяване - TortoiseSVN"

#. Resource IDs: (1377)
msgid "Update Depth"
msgstr "Дълбочина на обновяване"

#. Resource IDs: (275)
msgid "Update WC to revision"
msgstr "Обновяване на работното копие до ревизия"

#. Resource IDs: (74)
msgid "Updated"
msgstr "Обновен"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Updates the working copy to a specific revision"
msgstr "Обновява работното копие до специфична ревизия"

#. Resource IDs: (9)
msgid "Updates the working copy to the current revision"
msgstr "Обновяване на работното копие до текущата ревизия"

#. Resource IDs: (226)
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Обновяване на %s"

#. Resource IDs: (3849)
msgid "Updating ActiveX objects"
msgstr "Обновяване на обекти тип ActiveX"

#. Resource IDs: (283)
msgid "Updating and retrying the lock..."
msgstr "Обновяване и нов опит за заключване..."

#. Resource IDs: (199)
msgid "Updating log cache"
msgstr "Обновяване на кеша на съобщенията в дневника"

#. Resource IDs: (16530)
msgid "Use &Default Image: "
msgstr "Използване на изображението по &подразбиране:"

#. Resource IDs: (32855)
msgid "Use &left block"
msgstr "Използване на &левият блок"

#. Resource IDs: (1024)
msgid "Use &one-pane view as default for 2-file diff"
msgstr "Изглед с &единично пано по подразбиране при сравняване на два файла"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use &other text block"
msgstr "Използване на &другия текстов блок"

#. Resource IDs: (1126)
msgid "Use &text viewer to view blames"
msgstr "Разглеждане на авторството с &текстов редактор"

#. Resource IDs: (195)
msgid ""
"Use '*' as a wildcard character when specifying an exception.\r\n"
"To separate multiple exceptions, use commas (',').\r\n"
"Example: *.mylan.com, *.company.com"
msgstr ""
"Използвайте '*' като заместващ знак, когато указвате изключение.\r\n"
"За да разделите няколко изключения, използвайте запетаи (',').\r\n"
"Пример: *.mylan.com, *.company.com"

#. Resource IDs: (1230)
msgid "Use URL of &WC as the default \"From:\" URL"
msgstr "Използване на URL на &работното копие за 'От:' URL по подразбиране"

#. Resource IDs: (1064)
msgid "Use Unified Diff from &clipboard"
msgstr "Използване на Unified Diff от системния &буфер"

#. Resource IDs: (1296)
msgid "Use \"_svn\" instead of \".svn\" directories"
msgstr "Използване на директории '_svn' вместо '.svn'"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use all content from the left view\n"
"Use left file"
msgstr ""
"Използване на цялото съдържание на левия изглед\n"
"Използване на левия файл"

#. Resource IDs: (32857)
msgid "Use block from left before right"
msgstr "Използване на левия блок преди десния"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from left view before block from right view\n"
"Use block from left before right"
msgstr ""
"Използване на блока от левия изглед преди блока от десния изглед\n"
"Използване на блока от ляво преди този от дясно"

#. Resource IDs: (32859)
msgid "Use block from right before left"
msgstr "Използване на десния блок преди левия"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use block from right view before block from left view\n"
"Use block from right before left"
msgstr ""
"Използване на блока от десния изглед преди блока от левия изглед\n"
"Използване на блока от дясно преди този от ляво"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one first)"
msgstr "Използване и на двата текстови блока (този пръв)"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use both text blocks (this one last)"
msgstr "Използване и на двата текстови блока (този последен)"

#. Resource IDs: (32856)
msgid "Use left file"
msgstr "Използване на левият файл"

#. Resource IDs: (3)
msgid "Use local"
msgstr "От местните"

#. Resource IDs: (1432)
msgid "Use recycle bin when reverting"
msgstr "Използване на кошчето при отмяна"

#. Resource IDs: (116)
msgid "Use regular expression"
msgstr "С регулярни изрази"

#. Resource IDs: (4)
msgid "Use repository"
msgstr "От хранилището"

#. Resource IDs: (1066)
msgid "Use stri&keout for removed lines"
msgstr "За&черкване на изтритите редове"

#. Resource IDs: (1426)
msgid "Use system locale for date/time"
msgstr "Използване на системния локал за дата и час"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&mine'"
msgstr "Използване на текстовият блок от '&моя'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from '&theirs'"
msgstr "Използване на текстовият блок от '&техния'"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 'm&ine' before 'theirs'"
msgstr "Използване на текстовият блок от '&моя' преди 'техния'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine' before 'theirs'\n"
"Use 'mine' text block then 'theirs'"
msgstr ""
"Използване на текстовият блок от 'моя' преди 'техния'\n"
"Използване на 'моя' текстов блок и тогава 'техния'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'mine'\n"
"Use 'mine' text block"
msgstr ""
"Използване на текстовият блок от 'моя'\n"
"Използване на 'моя' текстов блок"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use text block from 't&heirs' before 'mine'"
msgstr "Използване на текстовият блок от '&техния' преди 'моя'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs' before 'mine'\n"
"Use 'theirs' text block then 'mine'"
msgstr ""
"Използване на текстовият блок от 'моя' преди 'техния'\n"
"Използване на 'моя' текстов блок и тогава 'техния'"

#. Resource IDs: (2052)
msgid ""
"Use text block from 'theirs'\n"
"Use 'theirs' text block"
msgstr ""
"Използване на текстовият блок от 'техния'\n"
"Използване на 'техния' текстов блок"

#. Resource IDs: (32820)
msgid "Use text block from \"&mine\""
msgstr "Използване на текстовият блок от '&моя'"

#. Resource IDs: (32819)
msgid "Use text block from \"&theirs\""
msgstr "Използване на текстовият блок от '&техния'"

#. Resource IDs: (32822)
msgid "Use text block from \"m&ine\" before \"theirs\""
msgstr "Използване на текстовият блок от '&моя' преди 'техния'"

#. Resource IDs: (32821)
msgid "Use text block from \"t&heirs\" before \"mine\""
msgstr "Използване на текстовият блок от '&техния' преди 'моя'"

#. Resource IDs: (2054)
msgid ""
"Use text block from the left view\n"
"Use left block"
msgstr ""
"Използване на текстовият блок от левия изглед\n"
"Използване на левия блок"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use th&is text block"
msgstr "Използване на &този текстов блок"

#. Resource IDs: (594)
msgid ""
"Use the log dialog to select the revisions you want to merge, or enter the revisions to merge, separated by commas. A revision range can be specified by a dash.\r\n"
"\r\n"
"Example: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"To merge all revisions, leave the box empty."
msgstr ""
"Използвайте диалоговия прозорец на дневника, за да изберете ревизиите, които искате да слеете, или въведете ревизиите за сливане, разделени със запетаи. Обхват от ревизии може да се зададе с тире.\r\n"
"\r\n"
"Пример: 4-7,9,11,15-HEAD\r\n"
"\r\n"
"За да слеете всички ревизии оставете празно полето."

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use this &whole file"
msgstr "Използване на &този файл изцяло"

#. Resource IDs: (12)
msgid "Use this if the URL of the repository has changed"
msgstr "Използвайте това, ако URL-а на хранилището е сменен"

#. Resource IDs: (251)
msgid "Use whole other &file"
msgstr "Използване на &другият файл изцяло"

#. Resource IDs: (74)
msgid "User cancelled"
msgstr "Отменено от потребителя"

#. Resource IDs: (69)
msgid "Username:"
msgstr "Потребителско име:"

#. Resource IDs: (313)
msgid ""
"Valid command line options are:\n"
"/base:<path to base file>\n"
"/theirs:<path to their file>\n"
"/mine:<path to your file>\n"
"/merged:<path to resulting merged file>\n"
"/diff:<path to unified diff file>\n"
"/patchpath:<path to folder>"
msgstr ""
"Валидни опции за командния ред са:\n"
"/base:<път до базовия файл>\n"
"/theirs:<път до 'техния' файл>\n"
"/mine:<път до 'моя' файл>\n"
"/merged:<път до крайния, слят файл>\n"
"/diff:<път до Unified Diff файл>\n"
"/patchpath:<път до папка>"

#. Resource IDs: (11)
msgid "Value"
msgstr "Стойност"

#. Resource IDs: (1004, 1075)
msgid "Version"
msgstr "Версия"

#. Resource IDs: (7)
#, c-format
msgid "Version %d.%d.%d.%d"
msgstr "Версия %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (1075)
msgid "Version Information"
msgstr "Информация за версията"

#. Resource IDs: (264)
msgid "Versioned"
msgstr "Контролиран"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "View"
msgstr "View"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision for path in &webviewer"
msgstr "Преглед на ревизия на път в &уеб-визуализатора"

#. Resource IDs: (114)
msgid "View revision in &webviewer"
msgstr "Преглед на ревизия в &уеб-визуализатора"

#. Resource IDs: (1084)
msgid "Visit our website"
msgstr "Посетете нашия сайт"

#. Resource IDs: (32848)
msgid "Visual Studio.NET 200&5"
msgstr "Visual Studio.NET 200&5"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node"
msgstr "Възел на работното копие"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "WC node border"
msgstr "Рамка на възела на работното копие"

#. Resource IDs: (198)
msgid "Wait"
msgstr "Изчакване"

#. Resource IDs: (1327)
msgid "Wait for the script to finish"
msgstr "Изчакване на края на изпълнението на скрипта"

#. Resource IDs: (280)
msgid "Want to go offline?"
msgstr "Работа без връзка?"

#. Resource IDs: (88)
msgid "Warning"
msgstr "Предупреждение"

#. Resource IDs: (219)
msgid "Warning!"
msgstr "Внимание!"

#. Resource IDs: (345)
msgid ""
"When a small log cache has not been used for the given\n"
"number of days, it will be removed automatically."
msgstr ""
"Ако малък кеш на дневник не е бил използван определен\n"
"брой дни, той ще бъде премахнат автоматично."

#. Resource IDs: (344)
msgid ""
"When connecting to the repository server is not possible,\n"
"TSVN can switch to using cached data only.\n"
"Select the default behaviour here."
msgstr ""
"Когато е невъзможно свързването с хранилището,\n"
"TortoiseSVN може да превключи в режим на работа само с кешираните данни.\n"
"Изберете режима по подразбиране."

#. Resource IDs: (197)
msgid "When enabled, the versioned items listed in the commit dialog are automatically selected"
msgstr "Ако е включено, контролираните обекти, включени в списъка на диалоговия прозорец за поверяване, са маркирани автоматично"

#. Resource IDs: (197)
msgid ""
"When locking one or more selected files, shows a dialog\n"
"asking for a descriptive message about the locking"
msgstr ""
"При заключване на един или повече избрани файлове, показва диалогов прозорец,\n"
"за да се въведе описателно съобщение за заключването"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "Whitespaces"
msgstr "Празни символи"

#. Resource IDs: (1065)
msgid "Window Position"
msgstr "Позицията на прозореца"

#. Resource IDs: (16927)
msgid "Windows"
msgstr "Прозорци"

#. Resource IDs: (32844)
msgid "Windows &2000"
msgstr "Windows &2000"

#. Resource IDs: (146)
msgid "With URL:"
msgstr "С URL:"

#. Resource IDs: (158, 65535)
msgid "Working Copy"
msgstr "Работно копие"

#. Resource IDs: (1335, 1472)
msgid "Working Copy Path:"
msgstr "Път на работното копие:"

#. Resource IDs: (20)
msgid "Working copy"
msgstr "Working copy"

#. Resource IDs: (80)
#, c-format
msgid ""
"Working copy relocated to\n"
"%s"
msgstr ""
"Работното копие бе преместено в\n"
"%s"

#. Resource IDs: (73)
msgid "Yes"
msgstr "Да"

#. Resource IDs: (145)
msgid "Yes to all"
msgstr "'Да' за всички"

#. Resource IDs: (201)
msgid "You already have the latest version installed."
msgstr "Вече имате инсталирана най-новата версия."

#. Resource IDs: (144)
msgid ""
"You are creating a repository on a network share.\n"
"This is safe, but once the repository is created you must access it by some other means.\n"
"Accessing a repository via file:// on a network share may corrupt your data!\n"
"Create the repository anyway?"
msgstr ""
"Вие създавате хранилище на мрежов дял.\n"
"Това е безопасно, но след като е създадено хранилището, ще трябва да го използвате по друг начин.\n"
"Използване на хранилище чрез file:// на мрежов дял може да повреди данните Ви!\n"
"Желаете ли да бъде създадено хранилището?"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"You are trying to access a repository via file:// on\n"
"a shared network drive.\n"
"This could lead to severe repository corruption!\n"
"Do you really want to do that?"
msgstr ""
"Опитвате се да достигнете до хранилище, като използвате file:// на\n"
"споделен мрежов дял.\n"
"Това може да доведе до сериозни повреди в хранилището!\n"
"Сигурни ли сте, че желаете това?"

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You are trying to move the trunk folder!\n"
"Are you absolutely sure that you want to move\n"
"the trunk folder?"
msgstr ""
"Опитвате се да преместите папката 'trunk'!\n"
"Абсолютно сигурни ли сте, че желаете да преместите\n"
"папката 'trunk'?"

#. Resource IDs: (1001)
#, c-format
msgid "You can paste bitmap with the size (%d x %d) only!"
msgstr "Може да поставите растерно изображение само с размери (%d x %d)!"

#. Resource IDs: (1016)
#, c-format
msgid "You can't create more than %d user-defined toolbars!"
msgstr "Не можете да създадете повече от %d потребителски ленти с инструменти!"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You can't set this property on folders, only on files!\n"
"If you want to set it on all files within that folder,\n"
"you must activate the 'recursive' checkbox."
msgstr ""
"Това свойство не може да се установи на папки, а само на файлове!\n"
"Ако желаете да го установите на всички файлове в тази папка,\n"
"трябва да включите 'рекурсивно'."

#. Resource IDs: (105)
msgid ""
"You dropped more than one file or folder to add to the repository.\n"
"It's not possible to do that in one step, so TortoiseSVN will add each file/folder\n"
"individually, creating a new revision for every added item.\n"
"\n"
"Do you still want to do this?"
msgstr ""
"Пуснахте повече от един файл или папка, за да бъдат добавени към хранилището.\n"
"Това не може да бъде извършено в една стъпка, затова TortoiseSVN ще добави всеки файл/папка\n"
"по отделно, създавайки нова ревизия за всеки добавен обект.\n"
"Все още ли желаете да направите това?"

#. Resource IDs: (16)
msgid ""
"You have modified properties without saving them first.\n"
"Do you want to save them now?"
msgstr ""
"Променили сте свойства без да сте ги записали.\n"
"Желаете ли да ги запишете сега?"

#. Resource IDs: (251)
msgid "You have to update your working copy first."
msgstr "Първо ще трябва да обновите работното си копие."

#. Resource IDs: (169)
msgid ""
"You haven't entered an issue number!\n"
"Are you sure you want to commit without an issue number?"
msgstr ""
"Не сте въвели номер на проблем.!\n"
"Сигурни ли сте, че желаете да поверите без да задавате номер на проблем?"

#. Resource IDs: (1002)
#, c-format
msgid "You may define up to %d tools."
msgstr "Можете да дефинирате най-много %d инструмента."

#. Resource IDs: (196)
msgid "You must restart your system for the changes to take effect."
msgstr "За да влязат в сила промените, трябва да рестартирате системата си."

#. Resource IDs: (77)
msgid ""
"You selected an unversioned file.\n"
"The file will be added to version control when you commit."
msgstr ""
"Избрали сте неконтролиран файл.\n"
"Файлът ще бъде добавен за контролиране преди да бъде поверен."

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should enter a text!"
msgstr "Трябва да въведете текст!"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "You should select an image!"
msgstr "Трябва да изберете изображение!"

#. Resource IDs: (89)
#, c-format
msgid ""
"You're trying to add the item\n"
"'%s',\n"
"but the item\n"
"'%s'\n"
"already exists.\n"
"\n"
"It seems the item got renamed outside Subversion but only with case changes.\n"
"Do you really want to add it?"
msgstr ""
"Опитвате се да добавите обекта\n"
"'%s',\n"
"но обектът\n"
"'%s'\n"
"вече съществува.\n"
"\n"
"Изглежда, че обектът е бил преименуван извън Subversion, но разликите са само в регистъра.\n"
"Наистина ли желаете да го добавите?"

#. Resource IDs: (195)
#, c-format
msgid ""
"You've changed the icon set from <i>%s</i> to <i>%s</i>.\n"
"That change won't take effect until you restart your computer or logoff and logon again!"
msgstr ""
"Променихте използвания комплект с иконки от <i>%s</i> на <i>%s</i>.\n"
"Тази промяна няма да влезе в сила, докато не рестартирате компютъра си или не се отпишете и запишете отново!"

#. Resource IDs: (170)
msgid ""
"Your previously entered log messages have been saved.\n"
"Click here to read and insert them again."
msgstr ""
"Вашите скорошни съобщения са запазени.\n"
"Щракнете тук за да ги разгледате и да ги използвате отново."

#. Resource IDs: (1112)
msgid "Your version is:"
msgstr "Вашата версия е:"

#. Resource IDs: (201)
#, c-format
msgid "Your version is: %d.%d.%d.%d"
msgstr "Вашата версия е: %d.%d.%d.%d"

#. Resource IDs: (78)
msgid ""
"Your working copy appears to be on a tag path!\n"
"You should first switch to a branch or the main trunk before committing.\n"
"\n"
"Do you want to commit anyway?"
msgstr ""
"Вашето работно копие изглежда да е в пътя на етикет!\n"
"Би трябвало първо да превключите към някое разклонение или към основното течение преди поверяване.\n"
"Желаете ли все пак да поверите?"

#. Resource IDs: (275)
#, c-format
msgid ""
"Your working copy contains modifications.\n"
"Lowest revision in working copy: %ld\n"
"Path: %s"
msgstr ""
"Вашето работно копие съдържа промени.\n"
"Най-ниската ревизия в работното копие: %ld\n"
"Път: %s"

#. Resource IDs: (88)
msgid ""
"Your working copy has local modifications!\n"
"Note: updating to another revision won't lose those modifications so the working copy\n"
"won't look exactly as it was in the revision you're updating to!"
msgstr ""
"Работното Ви копие има локални промени!\n"
"Забележка: обновяването на работното Ви копие до друга ревизия няма да унищожи тези промени,\n"
"ето защо то няма да изглежда точно като е било в ревизията, до която го обновявате!"

#. Resource IDs: (89)
msgid ""
"Your working copy has local modifications.\n"
"If you branch/tag from the HEAD revision, your local changes won't\n"
"show up in the branch/tag!"
msgstr ""
"Работното Ви копие има местни промени.\n"
"Ако създавате разклонение/етикет от главната ревизия, Вашите местни промени\n"
"няма да съществуват в разклонението/етикета!"

#. Resource IDs: (32783)
msgid "Zoo&m out"
msgstr "С&маляване"

#. Resource IDs: (1069)
msgid "Zoom"
msgstr "Увеличаване"

#. Resource IDs: (58117)
msgid "Zoom &In"
msgstr "&Увеличаване"

#. Resource IDs: (58118)
msgid "Zoom &Out"
msgstr "&Смаляване"

#. Resource IDs: (32772)
msgid "Zoom &in\tCtrl-+"
msgstr "&Увеличаване\tCtrl-+"

#. Resource IDs: (32773)
msgid "Zoom &out\tCtrl--"
msgstr "С&маляване\tCtrl--"

#. Resource IDs: (2051)
#, c-format
msgid "Zoom 100%"
msgstr "Мащаб 100%"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom In\n"
"Zoom In"
msgstr ""
"Увеличаване\n"
"Увеличаване"

#. Resource IDs: (3633)
msgid ""
"Zoom Out\n"
"Zoom Out"
msgstr ""
"Смаляване\n"
"Смаляване"

#. Resource IDs: (32784)
msgid "Zoom i&n"
msgstr "&Увеличаване"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom in"
msgstr "Увеличаване"

#. Resource IDs: (2049)
msgid "Zoom out"
msgstr "Смаляване"

#. Resource IDs: (32801)
msgid "Zoom to &100%"
msgstr "Мащаб: &100%"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Оптимален мащаб"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in height"
msgstr "Оптимален мащаб по височина"

#. Resource IDs: (2051)
msgid "Zoom to fit in width"
msgstr "Оптимален мащаб по ширина"

#. Resource IDs: (1001)
msgid "[Unassigned]"
msgstr "[Неприсвоен]"

#. Resource IDs: (346)
msgid ""
"\n"
"\n"
"Patterns match case-insensitively and must be specified in lower-case.\n"
"Whitespaces will become part of the pattern.\n"
"Allowed wildcards are '?' and '*'.\n"
"Separate patterns using ';'"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Шаблоните са нечувствителни към регистъра и трябва да се задават с малки букви.\n"
"Празните символи стават част от шаблона.\n"
"Позволените заместващи знаци са '?' и '*'.\n"
"Разделете шаблоните с ';'"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "_POPUP_"
msgstr "_POPUP_"

#. Resource IDs: (10)
msgid "added"
msgstr "добавен"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "added files"
msgstr "добавени файлове"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias (%s): %s"
msgstr "псевдоним (%s): %s"

#. Resource IDs: (272)
#, c-format
msgid "alias: %s"
msgstr "псевдоним: %s"

#. Resource IDs: (3841)
msgid "an unnamed file"
msgstr "неозаглавен файл"

#. Resource IDs: (1304)
msgid "and"
msgstr "и"

#. Resource IDs: (1085)
msgid "and support the developers"
msgstr "и подкрепете разработчиците"

#. Resource IDs: (583)
msgid "another item already exists in its place."
msgstr "вече съществува друг обект на негово място."

#. Resource IDs: (340)
msgid ""
"ask repository first if 'online' -\n"
"work entirely from cache if 'offline'"
msgstr ""
"първо се обръща към хранилището, ако е 'онлайн' -\n"
"работи изцяло от кеша, ако е 'без връзка'"

#. Resource IDs: (245)
msgid "author"
msgstr "автор"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "authors: "
msgstr "автори:"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:append\r\n"
"Set to 'false' if you want the bugtracking ID to be inserted at the top of the\r\n"
"log message. The default is 'true' which means the bugtracking ID\r\n"
"is appended to the log message."
msgstr ""
"bugtraq:append\r\n"
"Установете на 'false', ако желаете номера на проблем да бъде вмъкнат в началото на\r\n"
" съобщението за дневника. По подразбиране е 'true', което означава, че номера на проблема\r\n"
"се добавя в края на съобщението за дневника."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:label\r\n"
"Label text to show for the edit box where the user enters the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:label\r\n"
"Етикет за текстовото поле, където потребителя въвежда номер на проблем."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"two regular expressions separated by a newline.\r\n"
"The first expression is used to find a string referring to an issue,\r\n"
"the second expression is used to extract the bare bug ID from that string."
msgstr ""
"bugtraq:logregex\r\n"
"два регулярни израза, разделени с нов ред.\r\n"
"Първият израз се използва за намиране на низ, в който който се споменава за проблема,\r\n"
"а вторият - за извличане на номера на проблема от този низ."

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:message\r\n"
"String which is appended to a log message when an issue number is entered.\r\n"
"The string must contain '%BUGID%' which gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:message\r\n"
"Низ, който се добавя към съобщенията за дневника, когато е въведен номер на проблем.\r\n"
"Низът трябва да съдържа '%BUGID%', който се замества с номера на проблема."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:number\r\n"
"Set to 'false' if your bugtracking system has issues which are referenced not by numbers."
msgstr ""
"bugtraq:number\r\n"
"Установете на 'false', ако Вашата програма за проследяване на проблеми работи и с идентификатори, които не са числа."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"the parameters passed to the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:providerparams\r\n"
"параметрите, подавани на IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"the COM uuid of the IBugTraqProvider"
msgstr ""
"bugtraq:provideruuid\r\n"
"уникалният идентификационен номер от тип COM на IBugTraqProvider"

#. Resource IDs: (577)
#, c-format
msgid ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL pointing to the issue tracker. It must contain '%BUGID%' which\r\n"
"gets replaced with the issue number."
msgstr ""
"bugtraq:url\r\n"
"URL, сочещ към програмата за проследяване на проблеми. Трябва да съдържа '%BUGID%', който\r\n"
"се замества с номера на проблема."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "changes total: "
msgstr "промени общо:"

#. Resource IDs: (244, 245)
msgid "commits"
msgstr "поверявания"

#. Resource IDs: (11)
msgid "conflicted"
msgstr "с конфликти"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "connection: "
msgstr "връзка:"

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"copied from\r\n"
"%s - revision %ld"
msgstr ""
"копиран от\r\n"
"%s - ревизия %ld"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "copied:"
msgstr "копирано:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "day"
msgstr "ден"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "deleted"
msgstr "изтрит"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "disk [kB]: "
msgstr "диск [kB]: "

#. Resource IDs: (58116)
msgid "dummy"
msgstr "dummy"

#. Resource IDs: (1342)
msgid "eol style"
msgstr "знак за край на ред"

#. Resource IDs: (79)
#, c-format
msgid ""
"exported\n"
"%s\n"
"to\n"
"%s"
msgstr ""
"изнесени\n"
"%s\n"
"в\n"
"%s"

#. Resource IDs: (13)
msgid "external"
msgstr "външни"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "file external:"
msgstr "външен файл:"

#. Resource IDs: (1005)
msgid "http://tortoisesvn.net"
msgstr "http://tortoisesvn.net"

#. Resource IDs: (13)
msgid "ignored"
msgstr "игнориран"

#. Resource IDs: (220)
msgid "ignoring ancestry"
msgstr "игнориране на предшествениците"

#. Resource IDs: (13)
msgid "incomplete"
msgstr "недовършен"

#. Resource IDs: (583)
msgid "it does not exist."
msgstr "не съществува."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is already deleted."
msgstr "вече е изтрит."

#. Resource IDs: (583)
msgid "it is unversioned."
msgstr "не е под контрол."

#. Resource IDs: (214)
msgid "item kept locally"
msgstr "обект, запазен местно"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last head update: "
msgstr "последно обновяване до главната ревизия:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last read: "
msgstr "последно четене:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "last update: "
msgstr "последно обновяване:"

#. Resource IDs: (11, 195)
msgid "locked"
msgstr "блокиран"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "locked:"
msgstr "заключено:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "max revision: "
msgstr "последна ревизия:"

#. Resource IDs: (11, 65535)
msgid "merged"
msgstr "слят"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "merges total: "
msgstr "общо сливания: "

#. Resource IDs: (10)
msgid "missing"
msgstr "липсващ"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing / deleted / replaced"
msgstr "липсващи / изтрити / заменени"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "missing in: "
msgstr "липсващо в:"

#. Resource IDs: (10, 272)
msgid "modified"
msgstr "променен"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "modified / copied"
msgstr "променени / копирани"

#. Resource IDs: (245)
msgid "month"
msgstr "месец"

#. Resource IDs: (199)
#, c-format
msgid "multiple URLs (e.g. %s)"
msgstr "множество URL-и (например %s)"

#. Resource IDs: (18)
msgid "no"
msgstr "не"

#. Resource IDs: (10)
msgid "no description for this command is available"
msgstr "не е налично описание за тази команда"

#. Resource IDs: (10)
msgid "non-versioned"
msgstr "неконтролиран"

#. Resource IDs: (10)
msgid "normal"
msgstr "нормален"

#. Resource IDs: (11)
msgid "obstructed"
msgstr "задръстен"

#. Resource IDs: (601)
msgid "offline"
msgstr "без връзка"

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "on %1"
msgstr "на %1"

#. Resource IDs: (601)
msgid "online"
msgstr "онлайн"

#. Resource IDs: (1406, 1407)
msgid "or"
msgstr "или"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "pair tokens: "
msgstr "брой двойки:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "path elements: "
msgstr "елементи на пътища:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "paths: "
msgstr "пътища:"

#. Resource IDs: (3869)
msgid "pixels"
msgstr "точки"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "possible or real conflict / obstructed"
msgstr "вероятен или действителен конфликт / задръстени"

#. Resource IDs: (3845)
msgid "prn"
msgstr "prn"

#. Resource IDs: (245)
msgid "quarter of year"
msgstr "тримесечие"

#. Resource IDs: (195)
msgid "readonly"
msgstr "само за четене"

#. Resource IDs: (10)
msgid "replaced"
msgstr "заменени"

#. Resource IDs: (220)
msgid "respecting ancestry"
msgstr "зачитане на предшествениците"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revision %s-%s, revision %s-%s"
msgstr "ревизия %s-%s, ревизия %s-%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revision count: "
msgstr "брой ревизии:"

#. Resource IDs: (326)
#, c-format
msgid "revisions %s-%s, %s"
msgstr "ревизии %s-%s, %s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "revisions: "
msgstr "ревизии:"

#. Resource IDs: (214)
msgid "root project"
msgstr "коренен проект"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "skip ranges: "
msgstr "пропуснати обхвати:"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:eol-style\r\n"
"One of 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."
msgstr ""
"svn:eol-style\r\n"
"Едно от 'native', 'LF', 'CR', 'CRLF'."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:executable\r\n"
"If present, make the file executable. This property cannot be set on a directory.\r\n"
"A non-recursive attempt will fail, and a recursive attempt will set the property only on the file children of the directory."
msgstr ""
"svn:executable\r\n"
"Ако е налично, прави файла изпълним. Това свойство не може да се приложи върху директория.\r\n"
"Опит за нерекурсивно прилагане ще се провали, опит за рекурсивно прилагане ще установи това свойство само на децата на директорията."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:externals\r\n"
"A newline separated list of module specifiers, each of which consists of\r\n"
"an optional revision, an URL and a relative directory path. For example\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"The URLs can either be full URLs or relative. The format for\r\n"
"the relative URLs is:\r\n"
"../ relative to the parent directory of the external\r\n"
"^/ relative to the repository root\r\n"
"// relative to the URL scheme\r\n"
"/ relative to the server's hostname"
msgstr ""
"svn:externals\r\n"
"Списък, с разделител нов ред, от спецификатори на модули, като всеки се състои от\r\n"
"незадължителен номер на ревизия, URL и относителен път на директория. Например:\r\n"
"http://example.com/repos/zig foo\r\n"
"-r 1234 http://example.com/repos/zag foo/bar\r\n"
"\r\n"
"URL-ите могат да бъдат както пълни, така и относителни. Форматът за\r\n"
"относителните е:\r\n"
"../ относително съдържащата директория на външните\r\n"
"^/ относително корена на хранилището\r\n"
"// относително схемата на URL-а\r\n"
"/ относително името на сървъра"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:ignore\r\n"
"A newline separated list of file patterns to ignore."
msgstr ""
"svn:ignore\r\n"
"Списък, с разделител нов ред, от шаблони за имена на файлове за игнориране."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:keywords\r\n"
"Keywords to be expanded. Valid keywords are:\r\n"
"URL, HeadURL : The URL for the head revision of the object.\r\n"
"Author, LastChangedBy : The last person to modify the file.\r\n"
"Date, LastChangedDate : The date/time the object was last modified.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : The last revision the object changed.\r\n"
"Id : A compressed summary of the previous 4 keywords."
msgstr ""
"svn:keywords\r\n"
"Ключови думи за заместване. Валидните ключови думи са:\r\n"
"URL, HeadURL : URL за главната ревизия на обекта.\r\n"
"Author, LastChangedBy : Името на последният автор, променял файла.\r\n"
"Date, LastChangedDate : Дата и час на последната промяна на файла.\r\n"
"Rev, LastChangedRevision : Номер на последната ревизия, при която обекта е променян.\r\n"
"Id : Резюме на предните четири ключови думи. "

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"A newline separated list of merge tracking info. Each line consists of an absolute\r\n"
"path followed by a colon and a list of comma separated revision numbers.\r\n"
"For example\r\n"
"/trunk:123-125,129"
msgstr ""
"svn:mergeinfo\r\n"
"Списък, с разделител нов ред, с информация за проследяване на сливанията. Всеки ред се състои от абсолютен\r\n"
"път, следван от двоеточие и списък от разделени със запетая номера на ревизии.\r\n"
"Например:\r\n"
"/trunk:123-125,129"

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:mime-type\r\n"
"The mime type of the file. Used to determine whether to merge the file, and how to serve it from Apache.\r\n"
"A mime type beginning with 'text/' (or an absent mime type) is treated as text.\r\n"
"Anything else is treated as binary."
msgstr ""
"svn:mime-type\r\n"
"MIME типът на файл. Използва се за приложимост на автоматичното сливане за файла, а също и как да се покаже от Apache.\r\n"
"Ако MIME типът започва с 'text/' (или при липсващ MIME тип), файлът се третира като текстов.\r\n"
"Всичко друго се третира като двоична информация."

#. Resource IDs: (576)
msgid ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Set this to any value (e.g. '*') to enforce locking for this file.\r\n"
"The file will be set to read-only when checked out or updated,\r\n"
"indicating that a user must acquire a lock on the file\r\n"
"before they can edit it and commit changes."
msgstr ""
"svn:needs-lock\r\n"
"Установете това свойство на каквато и да е стойност (например '*'), за да изискате заключване при работа с този файл.\r\n"
"При изписване или обновяване файлът ще е само за четене.\r\n"
"Това трябва да подскаже, че за да бъде редактиран и да се поверят промените, трябва първо да бъде заключен."

#. Resource IDs: (208)
#, c-format
msgid ""
"switched to\r\n"
"%s"
msgstr ""
"превключено към\r\n"
"%s"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "switched:"
msgstr "превключено:"

#. Resource IDs: (601)
msgid "temp. offline"
msgstr "временно без връзка"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "text [token count]: "
msgstr "текст [брой части]:"

#. Resource IDs: (583)
msgid "there are conflicting modifications."
msgstr "има несъвместими промени."

#. Resource IDs: (3845)
#, c-format
msgid "to %1"
msgstr "към %1"

#. Resource IDs: (80, 103, 284)
#, c-format
msgid "to %s"
msgstr "към %s"

#. Resource IDs: (208, 264)
msgid "tree conflict"
msgstr "конфликт на дърветата"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "tree conflict:"
msgstr "конфликт на дърветата:"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"A list of properties separated by newlines which get applied automatically when adding/importing files.\r\n"
"Format: <filemask> = property=value;property=value\r\n"
"Example: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"
msgstr ""
"tsvn:autoprops\r\n"
"Списък със свойства, разделени с нов ред, които се прилагат автоматично при добавяне или внасяне на файлове.\r\n"
"Формат: <файлова_маска> = свойство=стойност;свойство=стойност\r\n"
"Пример: *.xml = svn:eol-style=native;svn:mime-type=text/xml"

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Minimum size in chars a lock message must have before a lock is allowed."
msgstr ""
"tsvn:lockmsgminsize\r\n"
"Минимален брой знаци, които трябва да съдържа съобщението при заключване, за да се позволи заключване."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Set to 'false' if you don't want the list of changed files to be pasted in English\r\n"
"in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:logfilelistenglish\r\n"
"Установете на 'false', ако не желаете списъкът с променени файлове, който ще се добави\r\n"
"в съобщението за дневника, да е на английски."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Minimum size in chars a log message must have before a commit is allowed."
msgstr ""
"tsvn:logminsize\r\n"
"Минимален брой знаци, които трябва да съдържа съобщението за дневника, за да се позволи поверяване."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"A regex string which extracts a summary from a log message in its first group."
msgstr ""
"tsvn:logsummary\r\n"
"Регулярен израз, който извлича резюме от съобщението в дневника в първата си група."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"String which is inserted in the log message boxes in the commit dialogs.\r\n"
"Use this as a log message template for users to fill in."
msgstr ""
"tsvn:logtemplate\r\n"
"Текст, който се вмъква в съобщението за дневника при поверяване.\r\n"
"Използвайте го като шаблон за съобщенията, които да попълнят потребителите."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Set this to the number of chars the log message should not exceed its width.\r\n"
"A faded line is shown in the commit dialogs at that position. The default is 80 chars."
msgstr ""
"tsvn:logwidthmarker\r\n"
"Максимална дължина на редовете на съобщението за дневника (в знаци).\r\n"
"Бледа линия се показва на тази позиция в полето за въвеждане на съобщение за дневника. По подразбиране тази стойност е 80 знака."

#. Resource IDs: (578)
msgid ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Set this to the language number you want your log messages written in.\r\n"
"TortoiseSVN will then load the appropriate spell checker module if available."
msgstr ""
"tsvn:projectlanguage\r\n"
"Установете това свойство на номера на езика, на който пишете Вашите съобщения за дневника.\r\n"
"TortoiseSVN ще зареди модула за проверка на правописа за този език, ако е наличен."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for files which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfileproperties\r\n"
"Списък, с разделител нов ред, с дефинирани от потребителя свойства за файлове,\r\n"
"които ще са налични за избор в диалоговия прозорец за свойства."

#. Resource IDs: (581)
msgid ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Newline separated list of user defined properties for folders which will\r\n"
"be shown in the property dialog to choose from."
msgstr ""
"tsvn:userfolderproperties\r\n"
"Списък, с разделител нов ред, с дефинирани от потребителя свойства за папки,\r\n"
"които ще са налични за избор в диалоговия прозорец за свойства."

#. Resource IDs: (577)
msgid ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Set to 'yes' if a warning shall be shown when no issue is entered in the commit dialog."
msgstr ""
"tsvn:warnifnoissue\r\n"
"Установете на 'yes', ако желаете да се показва предупреждение, когато в диалоговия прозорец за поверяване не е бил въведен номер на проблем."

#. Resource IDs: (65535)
msgid "user revprops total: "
msgstr "Потребителски ревизийни свойства общо:"

#. Resource IDs: (563)
msgid "values are different"
msgstr "стойностите са различни"

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific file and revision.\r\n"
"The string %REVISION% in the URL is replaced with the revision number,\r\n"
"the string %PATH% is replaced with the path to the file relative to the repository root."
msgstr ""
"webviewer:pathrevision\r\n"
"URL, сочещ към уеб-визуализатор за хранилището за определен файл и ревизия.\r\n"
"Низът %REVISION% в URL-а се заменя с номера на ревизията,\r\n"
"низът %PATH% се заменя с пътя до файла, относително корена на хранилището."

#. Resource IDs: (579)
#, c-format
msgid ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL pointing to the web viewer for the repository for a specific revision.\r\n"
"The string %REVISION% in that URL is replaced with the revision number."
msgstr ""
"webviewer:revision\r\n"
"URL, сочещ към уеб-визуализатор за хранилището за определена ревизия.\r\n"
"Низът %REVISION% в този URL се заменя с номера на ревизията."

#. Resource IDs: (245)
msgid "week"
msgstr "седмица"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "word tokens: "
msgstr "брой думи:"

#. Resource IDs: (65535)
msgid "words [uncompressed]: "
msgstr "думи [некомпресирани]:"

#. Resource IDs: (245)
msgid "year"
msgstr "година"

#. Resource IDs: (18, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014)
msgid "yes"
msgstr "да"

#. Resource IDs: (1382)
msgid "{BugTraq}"
msgstr "{BugTraq}"

#~ msgid "General::Revision Graph"
#~ msgstr "Общи::Диаграма на ревизиите"
#~ msgid "General::Revision Graph Colors"
#~ msgstr "Общи::Цветове на диаграмата на ревизиите"

Show on old repository browser