Downloadliste

Projektbeschreibung

Hyper Video Converter is a frontend for various command line tools such as ffmpeg.

Systemanforderungen

Betriebssystem: Linux

Download-Paketliste

Latest 5 files
Name Größe Datum Anzahl der Downloads
hvc-0.4.1-win32-setup.exe 11.2 MB 2008-11-18 03:00 685
hypervc-0.4.1-qt4-rpm.tar.bz2 1.6 MB 2008-11-18 01:11 243
hypervc-0.4.1-qt4-deb.tar.bz2 1.6 MB 2008-11-18 01:11 2210
hypervc-0.4.1-qt4-suse.tar.bz2 1.6 MB 2008-11-18 01:10 140
hypervc-0.4.1-qt4-generic.tar.bz2 1.5 MB 2008-11-18 01:09 81
All Files
hypervideoconve
hypervc-0.4.1
hvc-0.4.1-win32-setup.exe11.2 MB2008-11-18 03:00685
hypervc-0.4.1-qt4-rpm.tar.bz21.6 MB2008-11-18 01:11243
hypervc-0.4.1-qt4-deb.tar.bz21.6 MB2008-11-18 01:112210
hypervc-0.4.1-qt4-suse.tar.bz21.6 MB2008-11-18 01:10140
hypervc-0.4.1-qt4-generic.tar.bz21.5 MB2008-11-18 01:0981
hypervc-0.4.1-gtk2-rpm.tar.bz21.2 MB2008-11-18 01:09234
hypervc-0.4.1-gtk2-deb.tar.bz21.2 MB2008-11-18 01:085671
hypervc-0.4.1-gtk2-generic.tar.bz21.1 MB2008-11-18 01:08212
hypervc-0.4.1-src.tar.bz2352.5 KB2008-11-18 01:073053
hypervc-0.4
hypervc-0.4.1-win32-setup.exe11.2 MB2008-11-15 14:3620
hypervc-0.4-suse.tar.bz22.1 MB2008-11-11 16:0941
hypervc-0.4--qt4-rpm.tar.bz22.1 MB2008-11-10 16:45103
hypervc-0.4--qt4-deb.tar.bz22.1 MB2008-11-10 16:4432
hypervc-0.4--qt4-generic.tar.bz22.1 MB2008-11-10 16:433
hypervc-0.4--gtk2-rpm.tar.bz21.8 MB2008-11-10 16:4214
hypervc-0.4--gtk2-deb.tar.bz21.8 MB2008-11-10 16:4261
hypervc-0.4--gtk2-generic.tar.bz21.7 MB2008-11-10 16:4117
hypervc-0.4--src.tar.bz21.7 MB2008-11-10 16:404
OldFiles
hypervc-0.4-qt4-rpm.tar.bz22.1 MB2008-11-10 16:0610
hypervc-0.4-qt4-deb.tar.bz22.1 MB2008-11-10 16:0514
hypervc-0.4-qt4-generic.tar.bz22.1 MB2008-11-10 16:045
hypervc-0.4-gtk2-rpm.tar.bz21.8 MB2008-11-10 16:035
hypervc-0.4-gtk2-deb.tar.bz21.8 MB2008-11-10 16:0218
hypervc-0.4-gtk2-generic.tar.bz21.7 MB2008-11-10 16:024
hypervc-0.4-src.tar.bz21.7 MB2008-11-10 16:016