Download von bouml-ng-qt4port-r35.tar.bz2 (bouml-ng-qt4port-r35.tar.bz2 ( externer Link: SourceForge.net): 3,199,136 Bytes) wird in Kürze beginnen. Wenn nicht, klicke auf bouml-ng-qt4port-r35.tar.bz2 ( externer Link: SourceForge.net).

Datei-Informationen

Dateigröße
3,199,136 Bytes
MD5
e02fd3543817586e5e670792c6574b4e

Projektbeschreibung

This project has been forked to DoUML: Go to https://sourceforge.net/projects/douml/