• R/O
 • HTTP
 • SSH
 • HTTPS

bytom-electron: Zusammenfassung des Repository

Bytom Desktop Electron App


Neueste Commits RSS

Rev. Zeit Autor Nachricht
15842a4 2022-12-08 12:43:41 dependabot[bot] dependabot/npm_and_yarn/express-4.18.2 Bump express from 4.16.3 to 4.18.2 Bumps [express](http...
e011990 2022-12-08 03:40:23 dependabot[bot] dependabot/npm_and_yarn/qs-and-express-6.5.3 Bump qs and express Bumps [qs](https://github.com/ljhar...
2eeaadb 2022-12-02 13:29:26 dependabot[bot] dependabot/npm_and_yarn/decode-uri-component-0.2.2 Bump decode-uri-component from 0.2.0 to 0.2.2 Bumps [de...
8aeab91 2022-11-14 15:45:22 dependabot[bot] dependabot/npm_and_yarn/loader-utils-and-loader-utils-and-babel-loader-and-bootstrap-loader-and-css-loader-and-file-loader-and-hjs-webpack-and-postcss-loader-and-resolve-url-loader-1.4.2 Bump loader-utils, babel-loader, bootstrap-loader, css-l...
bfad1b9 2022-08-31 06:10:46 dependabot[bot] dependabot/npm_and_yarn/moment-timezone-0.5.35 Bump moment-timezone from 0.5.17 to 0.5.35 Bumps [momen...
fdd6dbf 2022-07-07 06:56:43 dependabot[bot] dependabot/npm_and_yarn/moment-2.29.4 Bump moment from 2.22.1 to 2.29.4 Bumps [moment](https:...
74563cb 2022-06-17 08:53:20 dependabot[bot] dependabot/npm_and_yarn/electron-15.5.5 Bump electron from 1.8.8 to 15.5.5 Bumps [electron](htt...
bfe5678 2022-04-09 08:46:35 dependabot[bot] dependabot/npm_and_yarn/moment-2.29.2 Bump moment from 2.22.1 to 2.29.2 Bumps [moment](https:...
070383f 2022-03-26 03:28:15 dependabot[bot] dependabot/npm_and_yarn/electron-13.6.6 Bump electron from 1.8.8 to 13.6.6 Bumps [electron](htt...
71f5408 2022-03-02 08:40:59 dependabot[bot] dependabot/npm_and_yarn/plist-3.0.4 Bump plist from 2.1.0 to 3.0.4 Bumps [plist](https://gi...

Kürzlich bearbeitete Tags

Name Rev. Zeit Autor
v1.0.0 5d94fd8 2018-04-21 13:48:15 Yongfeng LI

Zweige

Name Rev. Zeit Autor Nachricht
dependabot/npm_and_yarn/express-4.18.2 15842a4 2022-12-08 12:43:41 dependabot[bot] Bump express from 4.16.3 t...
dependabot/npm_and_yarn/qs-and-express-6.5.3 e011990 2022-12-08 03:40:23 dependabot[bot] Bump qs and express Bumps...
dependabot/npm_and_yarn/decode-uri-component-0.2.2 2eeaadb 2022-12-02 13:29:26 dependabot[bot] Bump decode-uri-component ...
dependabot/npm_and_yarn/loader-utils-and-loader-utils-and-babel-loader-and-bootstrap-loader-and-css-loader-and-file-loader-and-hjs-webpack-and-postcss-loader-and-resolve-url-loader-1.4.2 8aeab91 2022-11-14 15:45:22 dependabot[bot] Bump loader-utils, babel-l...
dependabot/npm_and_yarn/moment-timezone-0.5.35 bfad1b9 2022-08-31 06:10:46 dependabot[bot] Bump moment-timezone from ...
dependabot/npm_and_yarn/moment-2.29.4 fdd6dbf 2022-07-07 06:56:43 dependabot[bot] Bump moment from 2.22.1 to...
dependabot/npm_and_yarn/electron-15.5.5 74563cb 2022-06-17 08:53:20 dependabot[bot] Bump electron from 1.8.8 t...
dependabot/npm_and_yarn/moment-2.29.2 bfe5678 2022-04-09 08:46:35 dependabot[bot] Bump moment from 2.22.1 to...
dependabot/npm_and_yarn/electron-13.6.6 070383f 2022-03-26 03:28:15 dependabot[bot] Bump electron from 1.8.8 t...
dependabot/npm_and_yarn/plist-3.0.4 71f5408 2022-03-02 08:40:59 dependabot[bot] Bump plist from 2.1.0 to 3...
dependabot/npm_and_yarn/log4js-6.4.0 f7c4567 2022-01-22 05:45:49 dependabot[bot] Bump log4js from 3.0.6 to ...
dependabot/npm_and_yarn/shelljs-0.8.5 ac70aca 2022-01-15 11:57:53 dependabot[bot] Bump shelljs from 0.7.8 to...
dependabot/npm_and_yarn/electron-11.5.0 77c34ad 2021-10-13 07:08:39 dependabot[bot] Bump electron from 1.8.8 t...
master fa6f7c1 2021-08-20 17:09:56 j fix: update logo
dependabot/npm_and_yarn/xmldom-0.5.0 bc08c28 2021-07-02 16:17:26 dependabot[bot] Bump xmldom from 0.1.27 to...
dependabot/npm_and_yarn/lodash-4.17.21 672df40 2021-05-07 18:28:08 dependabot[bot] Bump lodash from 4.17.14 t...
dependabot/npm_and_yarn/electron-9.4.0 4d3ce26 2021-01-29 04:35:43 dependabot[bot] Bump electron from 1.8.8 t...
dependabot/npm_and_yarn/node-sass-4.13.1 691bc63 2020-09-04 11:29:11 dependabot[bot] Bump node-sass from 4.12.0...
dependabot/npm_and_yarn/lodash-4.17.19 fbf8974 2020-07-16 13:49:39 dependabot[bot] Bump lodash from 4.17.14 t...
dependabot/npm_and_yarn/electron-7.2.4 a7364cd 2020-07-07 12:49:15 dependabot[bot] Bump electron from 1.8.8 t...
dev 7d1493b 2020-02-06 16:13:58 Zhiting Lin Merge branch 'dashboardmast...
vapor c80e25f 2019-10-24 16:14:59 Zhiting Lin update the vapor run

README.md

Bytom Dashboard

Development

Setup

Install Node.js:

brew install node

Install dependencies:

npm install
Add Bytomd Deamon

Add a folder named bytomd under the root folder. Put all the bytomd files into that folder.

bytom-electron
│  README.md
│
└───bytomd
│  │  bytomd-darwin_amd64
│  │  bytomd-linux_386
│  │  bytomd-linux_amd64
│  │  bytomd-windows_386.exe
│  │  bytomd-windows_amd64.exe
│  │ 

To developer the bytom electron app, run the script.

DEV=ture electron .

Package

To package the app for all platform, run the following command.

npm run package
Show on old repository browser